verhuizing

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111989

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte opzegvergoeding van € 100,–.

De consument heeft een bedrag van € 100,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 26 juni 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de eindnota van 18 juni 2017 is door de ondernemer ten onrechte een opzegvergoeding in rekening gebracht. De consument heeft de ondernemer laten weten te gaan verhuizen naar een woning met een gemeenschappelijke energievoorziening. De ondernemer kan daar geen energie leveren. Er is aldaar sprake van een andere leverancier waarmee de bewoners hebben gecontracteerd.

De consument heeft de overeenkomst met de ondernemer niet opgezegd. De ondernemer heeft de aangekondigde verhuizing als een opzegging aangemerkt.

De consument heeft voorgesteld de overeenkomst door te laten lopen tot aan het einde van het contract. Hierop heeft de ondernemer niet gereageerd.

De consument betwist het beroep op de Algemene Voorwaarden van de ondernemer. Het beroep van de ondernemer op de Richtsnoeren voor opzegvergoedingen gaat niet op. De consument is niet overgestapt naar een andere vergunninghouder. Hij heeft geen contract met een andere leverancier gesloten.

De ondernemer heeft de vordering uit handen gegeven. De consument wordt bedreigd met een incassoprocedure. Hij eist dat deze wordt stopgezet.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De inrekening gebrachte opzegvergoeding is in overeenstemming met de ‘richtsnoeren redelijke opzegvergoedingen’.

De consument heeft duidelijk aangegeven dat zijn lopende contract niet naar zijn nieuwe adres kan worden meegenomen. Ingevolge de huidige wet- en regelgeving is het feit dat de consument er niets aan kan doen dat er op zijn nieuwe adres geen energie kan worden geleverd, geen reden om een opzegvergoeding niet in rekening te brengen.

De Algemene Voorwaarden brengen mee dat aan de consument een opzegvergoeding in rekening kan worden gebracht.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft te kennen gegeven te gaan verhuizen naar een adres waar de ondernemer niet kan leveren. In de nieuwe woning is sprake van een gedeelde aansluiting. De opzegvergoeding is gebaseerd op de door de ondernemer te maken kosten bij een beëindiging. De consument stelt de ondernemer niet in de gelegenheid om te leveren. De ondernemer mag geen netbeheerkosten in rekening brengen als er niet geleverd wordt. Bij een verhuizing zonder de mogelijkheid tot levering is een opzegvergoeding verschuldigd. De incassoprocedure is stilgezet.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In de onderhavige procedure klaagt de consument over een in rekening gebrachte opzegvergoeding wegens voortijdige beëindiging van het contract.

De consument stelt zich op het standpunt slechts een verhuizing te hebben opgegeven en heeft ook uitdrukkelijk verzocht om de overeenkomst tot aan het einde van de looptijd door te laten lopen. De ondernemer is daarop niet ingegaan en heeft de aankondiging van de verhuizing als een voortijdige opzegging aangemerkt.

Met de consument is de commissie van oordeel dat geen sprake is geweest van een (voortijdige) opzegging van het contract door de consument, maar dat in feite sprake is geweest van een opzegging door de ondernemer. Daarbij komt dat vaststaat dat op het nieuwe adres niet de mogelijkheid voor de ondernemer bestaat om te leveren en door de consument niet met een andere leverancier een nieuwe leveringsovereenkomst is aangegaan.

Onder deze omstandigheden kan naar de mening van de commissie niet worden gesproken van een voortijdige opzegging, die recht zou geven tot het in rekening brengen van een opzegvergoeding.

Daarbij komt dat het de commissie uit eigen wetenschap bekend is dat het in de branche usance is om in situaties als de onderhavige, waarin de consument niets valt aan te rekenen, geen opzegvergoeding in rekening te brengen. 

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van de consument gegrond.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het depotbedrag van € 100,– wordt aan de consument teruggestort.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie op 10 oktober 2017.