Verkeersoverlast vanwege intensief verkeer op naastgelegen weg.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlast    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0184

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Dit betreft gestelde geluidsoverlast op de camping.

Standpunt van de consument

De consument stelt dat tijdens het verblijf op de camping sprake was van zodanige overlast van verkeer op de pal naast de camping gelegen weg, dat hij het verblijf voortijdig heeft afgebroken. De consument geeft resultaten van door hem gehouden tellingen. Het feit dat de ondernemer in de informatiefolder heeft opgenomen "je hoort bijna niets, alleen vogels, spelende kinderen, een hond en af en toe een auto of trekker", behoefde de consument er niet op berekend te zijn dat op de camping sprake zou zijn van overlast van het intensieve verkeer op de daarnaast gelegen weg.
 
Standpunt van de ondernemer

De ondernemer voert aan dat de consument zelf heeft gekozen voor de plaats naast de weg. Ook een plaats enkele tientallen meters van de weg verwijderd, is aangeboden. Het citaat uit de folder is een aanprijzing in algemene bewoordingen en wervend van aard. Dit is niet aan te merken als misleidend. Dit is niets meer of minder dan een sfeertekening van een tevreden klant. De ondernemer betwist voorts dat het verkeer zo intensief zou zijn als door de consument is gesteld. Onder verwijzing naar geluidsmetingen wordt voorts aangevoerd dat het gemeten volume laag is.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie stelt vast dat de camping is gelegen direct aan de weg tussen twee gemeenten. In het informatiemateriaal van de ondernemer komt dit niet tot uitdrukking. Weliswaar staat in de routebeschrijving:
Volg de weg naar “ naam gemeenten’’, na het dorp ”naam dorp” ligt na plus minus1kilometer de camping rechts.
Die mededeling geeft geenszins inzicht in de nabijheid van de doorgaande weg.
De commissie stelt verder vast dat het citaat uit de folder niet geschaard kan worden onder aanprijzingen die door hun algemene strekking of overdreven aard niet letterlijk of ernstig genomen mogen worden. De aanprijzing is in dit geval concreet en gericht. Van een dergelijke mededeling mag worden aangenomen dat deze vooral het op rust gestelde publiek zal aanspreken dat – uitgaande van de juistheid waarop mag worden vertrouwd – geen rekening hoeft te houden met verkeersoverlast, of in elk geval dat de camping niet pal aan een druk bereden verkeersweg gelegen zal zijn. Dat dit laatste wel het geval is, is de commissie ambtshalve bekend vanwege de plaatselijke bekendheid van één van de leden van de commissie. Dat de mededeling een citaat is van een tevreden gast kan de ondernemer niet baten. Door die mededeling in zijn folder op te nemen maakt de ondernemer deze aanprijzing tot de zijne.

De klacht is daarom gegrond.

De commissie zal de consument de verlangde restitutie van het huurbedrag toekennen voor de dagen die in verband met het voortijdig vertrek niet genoten zijn, welk bedrag naar onbetwist is gesteld, € 771,15 bedraagt.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument een restitutie op de betaalde huursom verschuldigd is van € 771,15. De betaling dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 11 maart 2005.