Verkoop van een caravan met verborgen gebreken. De consument hoefde de gebreken niet te verwachten. De ondernemer dient de reparatiekosten voor zijn rekening te nemen.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC08-0115

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft gebreken in de caravan die de consument van de ondernemer kocht.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 23 juni 2008 kocht de consument na bezichtiging een caravan van de ondernemer voor een bedrag van € 5.250,– en ging zij een huurovereenkomst met betrekking tot de standplaats waarop de caravan is geplaatst met de ondernemer aan. De ondernemer deelde haar mee dat de caravan in goede staat verkeerde en geen gebreken had.   Op zondag 29 juni 2008 ontving de consument de sleutel en informatiemateriaal. De consument verbleef een paar dagen in de caravan en merkte dat er erg veel mieren op de plafonds en vloeren in de caravan waren. De consument zette lokdozen neer die de vorige bewoners hadden achtergelaten. In de avond bekeek zij het informatiemateriaal en ontdekte zij dat er behalve de Recron-voorwaarden extra voorwaarden betreffende de verkoop van een stacaravan op de standplaats waren bijgevoegd. Volgens die voorwaarden is het bij verkoop van een caravan verplicht een taxatierapport te overleggen. De consument is van mening dat de verkoopvoorwaarden aan haar hadden moeten worden overhandigd voordat zij de koop- en huurovereenkomst met de ondernemer sloot. Zij had dan om een taxatierapport kunnen vragen.   Voordat de consument vertrok heeft zij een spray tegen ongedierte gekocht om de nog steeds aanwezige mieren te bestrijden. Toen zij zondag 6 juli weer naar de caravan ging, trof zij een behoorlijke hoeveelheid vliegende en lopende mieren aan op wanden, plafonds en ramen. Bovendien viel er gruis van het plafond in de slaapkamerkast en waren er vreemde plekken in de plafonds. De consument meldde dit direct bij de receptie. Een kwartier later kwam een medewerker van de ondernemer die de plafonds in de ouderslaapkamer, de badkamer en woonkamer bekeek en zei dit te zullen bespreken met de ondernemer. Het plafond van de kinderkamer werd op dat moment niet bekeken, omdat de baby daar sliep.   Op 8 juli 2008 deelde de ondernemer mee dat hij een expert zou laten komen om naar de caravan te kijken. Op 12 juli 2008 is de caravan onderzocht door een caravan-onderhoudsbedrijf. Op 15 juli 2008 vernam de consument van de ondernemer dat het gehele plafond van de caravan vervangen moet worden en dat een lekkage bij de dakgoten gerepareerd moet worden. De ondernemer stelde voor dat de consument 50% van de reparatiekosten betaalt en de ondernemer de andere helft. Dit kwam voor de consument neer op een bedrag van € 337,50. De consument ging hiermee akkoord in de veronderstelling dat het ging om reparatie van alle gebreken, hoewel zij eigenlijk meende dat de volledige kosten voor rekening van de verkoper zouden moeten komen.   De consument nam op 16 juli 2008 contact op met het caravan-onderhoudsbedrijf omdat zij nog wat vragen had en vernam toen dat de reparatie alleen betrekking had op het plafond van de ouderslaapkamer en de dakgoot naast de slaapkamer. Er was het onderhoudsbedrijf niet verteld dat er ook problemen waren in de rest van de caravan, hoewel die door de consument op 6 juli 2008 wel waren gemeld. De consument besprak de situatie met de ondernemer die meedeelde dat hij niet op de hoogte was van de gebreken in de caravan toen hij de caravan verkocht. De consument wees er op dat indien er een taxatierapport zou zijn opgemaakt, deze gebreken ontdekt zouden zijn. De ondernemer zei dat de verplichting een taxatierapport te laten opmaken bij verkoop niet geldt voor de ondernemer zelf. De ondernemer was niet bereid een groter deel van de reparatiekosten voor zijn rekening te nemen omdat na de levering ontstane gebreken in de caravan voor rekening van de koper zouden zijn.   Op verzoek van de consument is de caravan opnieuw bekeken door het onderhoudsbedrijf. Dat constateerde dat de plafonds van grote en kleine slaapkamer en badkamer zijn aangetast en ook de wand van de grote slaapkamer. Volgens de expert zijn de plafondplaten door lekkages zacht geworden en worden ze daardoor door de mieren opgegeten. De kosten van een volledige reparatie bedragen € 1.450,–.   De consument vindt het zeer kwalijk op de zitting te vernemen dat de ondernemer zonder haar medeweten op 30 juli 2008 haar caravan heeft betreden om foto’s te maken.   De consument is van mening dat de ondernemer voor de verkoop op de hoogte geweest moet zijn van de gebreken in de caravan. Deze gebreken deden zich onmiddellijk na de levering van de caravan voor en waren dus al aanwezig in de caravan. Indien de ondernemer zijn eigen regels was nagekomen en de caravan had laten taxeren en een taxatierapport zou hebben overgelegd, zou de consument de caravan niet of tegen een veel lagere prijs hebben gekocht.   De consument verlangt dat de ondernemer de volledige schade aan de caravan vergoedt plus een gedeeltelijke restitutie van het staangeld wegens bedorven vakantiegenot. Liever nog zou de consument de koopovereenkomst ontbinden en de huur van de standplaats beëindigen omdat de caravan door de reparatie in waarde zal verminderen en er sprake is van een verstoorde relatie met de ondernemer. De consument heeft de volgende extra kosten moeten maken: Reiskosten in verband met de expertise ad € 33,–; kosten offerte € 40,–; klachtengeld € 50,– en opnemen twee vrije dagen ad € 220,16.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer was niet op de hoogte van de gebreken in de caravan. Deze gebreken waren ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst niet zichtbaar. De verkoper en koper konden deze gebreken ook niet verwachten in een tien jaar oude caravan die verder in goede staat verkeert.   De ondernemer is van mening dat de schade aan de plafonds is veroorzaakt door mieren. Toen zijn zoon op 6 juli 2008 de caravan bekeek, zaten er gaten in één van de plafonds. Toen de caravanexpert kwam kijken op 12 juli, waren de andere plafonds in orde. Op 23 juli bleek dat ook de andere plafonds waren aangetast. Op 30 juli heeft de ondernemer de caravan weer bekeken en toen was er geen mier meer te zien. Hij heeft hiervan foto’s gemaakt.   De ondernemer overlegt de brief van het onderhoudsbedrijf van 5 augustus 2008 dat op verzoek van de consument de caravan opnieuw aan een onderzoek heeft onderworpen. De ondernemer is van mening dat hij niet aansprakelijk is voor de schade omdat de gebreken ten tijde van de verkoop niet zichtbaar waren en hem niet bekend waren. De gebreken zijn veroorzaakt zijn door een natuurverschijnsel waarvoor hij niet hoeft in te staan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Volgens de brief van 5 augustus 2008 van het caravan-onderhoudsbedrijf kan de schade worden beschouwd als een verborgen gebrek. Het is dus heel goed mogelijk dat zowel de verkoper als de koper de gebreken niet hebben kunnen zien ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. Direct na de levering van de caravan werden echter vele mieren op plafonds en wanden aangetroffen en een week later vielen er gaten in een van de plafonds. De commissie is van oordeel dat er niet aan kan worden getwijfeld dat de (verborgen) gebreken in de caravan al aanwezig waren ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. De commissie acht het onmogelijk dat de plafonds ten tijde van de verkoop in goede staat zouden hebben verkeerd en door toedoen van mieren in twee weken zodanig zouden zijn aangetast dat er gaten in de plafonds vielen. Uit de brief van 5 augustus 2009 blijkt dat de plafondplaten bollingen vertoonden als gevolg van lekkages. Vermoedelijk konden ze daardoor worden aangetast door de mieren.   Op grond van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek dient een afgeleverde zaak te beantwoorden aan de overeenkomst. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien deze niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Zoals de verkoper zelf heeft aangegeven, hoefde de koper niet te verwachten dat de tien jaar oude caravan die in het algemeen in goede staat verkeert, een dergelijk gebrek aan plafonds en een wand zou hebben.   Naar het oordeel van de commissie had de consument voordat zij de koopovereenkomst aanging geen onderzoekplicht, aangezien zij mocht verwachten dat de verkoper deskundig was en deze haar bovendien verzekerde, hetgeen door de ondernemer niet is weersproken, dat er geen gebreken in de caravan waren. Het ligt ook meer in de reden dat de verkoper een taxatie had laten verrichten nu hij dit verplicht stelt voor zijn recreanten die een caravan op de standplaats verkopen.   De commissie is dan ook van oordeel dat de caravan gebreken bezit die de consument niet hoefde te verwachten en dat deze daarom niet beantwoordt aan de overeenkomst. Een verkoper dient er voor in te staan dat een zaak beantwoordt aan de overeenkomst. Daarbij is het niet relevant of de verkoper op de hoogte was van de gebreken ten tijde van het aangaan van de koopovereenkomst. Indien een zaak wordt geleverd die niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper herstel van de afgeleverde zaak eisen. Aangezien het caravanbedrijf door de ondernemer zelf is uitgekozen, is de commissie van oordeel dat de ondernemer aan de consument de door het onderhoudsbedrijf vastgestelde reparatiekosten ad € 1.450,– plus de kosten van de offerte ad € 40,– dient te vergoeden.   De consument heeft te kennen gegeven het liefste de koopovereenkomst te ontbinden. Aangezien de schade heel goed gerepareerd kan worden, is ontbinding van de koopovereenkomst niet gerechtvaardigd. De commissie ziet geen aanleiding de consument een gedeeltelijke restitutie van het staangeld toe te kennen, aangezien niet is gebleken dat het niet mogelijk was in de caravan te verblijven nadat de mieren bestreden waren. De commissie beschouwt de reiskosten naar de camping niet als extra kosten en meent dat de gederfde inkomsten niet zijn aangetoond. Deze kosten komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.490,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 17 april 2009.