Verkopende partij hoeft kosten notaris inzake ontbinding niet de dragen, nu niet is gebleken dat de verkopende partij de ontbinding van de koop heeft ingeroepen.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kosten    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95892

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de declaratie van de notaris.

De cliënt heeft op 10 maart 2015 de klacht voorgelegd aan de notaris.

Standpunt van de cliënt

De cliënt heeft zijn klachten vermeld in het door hem op 22 juni 2015 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern – kort en zakelijk – als volgt wordt weergegeven:

De cliënt heeft een nota van de notaris van € 375,10 ontvangen met betrekking tot de verkoop van zijn woning.

De verkoop van de woning is niet doorgegaan omdat de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst is overgegaan. De koper was het niet eens met de door de cliënt gestelde nieuwe voorwaarden voor uitstel van de levering van de woning. De cliënt is van mening dat de koper de nota aan de notaris dient te voldoen, nu de koper de koopovereenkomst heeft ontbonden.

Ter zitting heeft de cliënt verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De makelaar is namens de cliënt met het voorstel gekomen om de koper nog twee weken te geven zonder ontbindende voorwaarden. Met die voorwaarden is de koper niet akkoord gegaan en hij heeft de koopovereen¬komst ontbonden. De cliënt heeft de notaris nooit opdracht gegeven, dat was de koper.

De cliënt verlangt terugbetaling van het bedrag van € 375,10.

Standpunt van de notaris

Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar het verweer van de notaris van
2 september 2015. In de kern komt het verweer van de notaris op de klacht van de cliënt op het volgende neer.

De notaris meent dat de nota voor gedane werkzaamheden terecht aan de cliënt is verstuurd nadat hij, als verkopende partij “de stekker eruit heeft getrokken” en de koper vervolgens de koopovereenkomst betreffende de woning heeft moeten ontbinden.
De overdracht van de woning stond oorspronkelijk gepland voor 30 januari 2015 en aan verkopers zijde was alles in orde. De overdrachtsdatum was derhalve al aan de cliënt bevestigd en ook de concepten met een verzoek om het verkooptekort over te maken op de derdengelden rekening van de notaris was al verstuurd.

De koper had, conform artikel 5 van de koopovereenkomst, een bankgarantie laten stellen, alleen de financiering liet nog even op zich wachten. De koper heeft daarom aan de verkoper verzocht om de overdrachtsdatum uit te stellen, zodat er voldoende ruimte/tijd zou zijn om de financiering rond te krijgen.

De cliënt heeft echter “de stekker” uit de overdracht getrokken. De notaris is dan ook van mening dat de koper noodgedwongen gebruik heeft moeten maken van zijn ontbindende voorwaarde financiering om zo niet met de 10% boete opgezadeld te worden. Helemaal gezien er in principe een garantiestelling in het dossier aanwezig was om eventuele financiële schade op de koper te kunnen verhalen, mocht de koper alsnog niet aan zijn verplichting kunnen voldoen. De koper was eveneens bereid om de ontbindende voorwaarden te laten vervallen in ruil voor het uitstel. Het is dan ook alleszins redelijk geweest dat de gemaakte kosten in het dossier in rekening zijn gebracht bij de partij die verantwoordelijk is geweest voor de ontbinding van de koopovereenkomst, zijnde de cliënt.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het
volgende.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De cliënt is niet de opdrachtgever van de notaris. Dat is de kopende partij. In de koopovereenkomst tussen de cliënt en de koper is geregeld dat de kosten voor rekening van de koper komen.
Indien de notaris kosten heeft gemaakt dan dient hij deze allereerst bij de koper in rekening te brengen. Niet is gebleken dat de cliënt de ontbinding van de koop heeft ingeroepen, zoals de cliënt ter zitting onweersproken heeft gesteld. De koper heeft de ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen zoals ook blijkt uit de door de notaris overgelegde mail van 28 januari 2015. Overigens is ook niet gebleken dat al zou de cliënt de koopovereenkomst hebben laten ontbinden hij daarmee onredelijk zou hebben gehandeld.

De klacht van de cliënt is gegrond. De notaris heeft naar het oordeel van de commissie niet gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris. De notaris dient het bij de cliënt in rekening gebrachte bedrag van € 375,10 aan de cliënt terug te betalen.

Nu de klacht van de cliënt gegrond wordt verklaard, ziet de commissie daarin aanleiding de notaris te veroordelen tot een vergoeding van het klachtengeld dat de cliënt aan de commissie heeft voldaan, te weten een bedrag van € 52,50. Bovendien dient de notaris – overeenkomstig het reglement van de commissie – een bijdrage in de behandelingskosten te voldoen.
Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie:
– verklaart de klacht van de cliënt gegrond;
– bepaalt dat de notaris aan de cliënt een bedrag van € 375,10 verschuldigd is ter zake van de factuur;
– bepaalt dat de notaris aan de cliënt een bedrag van € 52,50 verschuldigd is ter zake van het klachtengeld;
– bepaalt dat de notaris aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag van € 115,– verschuldigd is;

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, op 21 oktober 2015.