Verkoper had consument moeten inlichten over verkoopvoorwaarden; van de ondernemer kan dit niet verlangd worden. Consument heeft onderzoeksplicht.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Zorgvuldigheid ondernemer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC02-0272

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de bekendmaking van de verkoopvoorwaarden door de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kocht op 26 april 2002 een stacaravan voor een bedrag van € 6500,- van een recreant op de camping van de ondernemer en ging op diezelfde datum een standplaatsovereenkomst aan met de ondernemer. De verkoper heeft de consument meegedeeld dat de caravan toen 15 jaar oud was. De verkoper heeft niet verteld dat caravans van 17 jaar oud niet meer op de standplaats verkocht mogen worden. Voorafgaande aan de koop van de caravan heeft de consument telefonisch contact gehad met de ondernemer over op zijn camping te koop staande caravans. De ondernemer verwees de consument toen naar degene van wie de consument de caravan heeft gekocht. Op dat moment heeft de ondernemer geen enkele mededeling gedaan over zijn verkoopvoorwaarden. Op 26 april 2002 ondertekende de consument een standplaatsovereenkomst annex nota. In deze overeenkomst staat vermeld dat de gast zich akkoord verklaart met de huisregels, de verkoopvoorwaarden en de Recron-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn aan de consument ter beschikking gesteld. De ondernemer heeft ook toen niet er op gewezen dat de caravan die op dat moment 15 jaar oud was na 2 jaar niet meer met behoud van de standplaats verkocht zou mogen worden. In oktober 2002 ontving de consument een exemplaar van de Verkoopvoorwaarden Stacaravan van november 2001. Pas toen ontdekte de consument dat daarin staat vermeld: “Kampeermiddelen ouder dan 17 jaar, mogen niet met behoud van standplaats worden verkocht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen”. De consument zou nooit deze caravan hebben gekocht, indien zij op de hoogte was geweest van deze voorwaarde. Zij vindt dat de ondernemer haar, gezien de ouderdom van de caravan, voor de ondertekening van de standplaatsovereenkomst of in het daaraan voorafgaande telefoongesprek uitdrukkelijk er op had moeten wijzen dat de caravan over twee jaar niet meer op de standplaats verkocht zou mogen worden De consument stelt voor dat de ondernemer de leeftijd van 17 jaar voor haar met vijf jaar verlengt. De caravan is in zeer goede staat.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Medio april 2002 heeft de consument telefonisch geïnformeerd naar te koop staande caravans. De ondernemer bemoeit zich nooit actief met de verkoop. Voor te koop staande caravans kan een aanplakbiljet worden aangebracht op het informatiebord. De ondernemer heeft voorgelezen wat op het aanplakbiljet stond, zoals de vraagprijs en het telefoonnummer van de eigenaar. Hiermee eindigde het telefoongesprek. Op 26 april 2002 meldden de consument en de voormalige eigenaar van de caravan op de receptie dat de consument de caravan had gekocht. De voormalige eigenaar had de potentiële koper eerst moeten voorstellen en moeten vragen of de ondernemer met de koop kon instemmen. De voormalige eigenaar kon dit weten, want hij was in het bezit van de Verkoopvoorwaarden. Aangezien de ondernemer geen probleem had met de overdracht, heeft hij de nieuwe eigenaar alle voorwaarden overhandigd, waaronder de verkoopvoorwaarden en werd de standplaatsovereenkomst opgesteld en ondertekend. De ondernemer meent dat niet van hem kan worden verwacht dat hij mondeling op de verkoopvoorwaarden wees. Dan kan wel een toelichting op alle voorwaarden van hem worden gevraagd. Hij was er overigens niet van op de hoogte dat de caravan op het moment van de verkoop al 15 jaar oud was. De normale gang van zaken is dat een recreant desgewenst informatie inwint. De ondernemer pleegt geen toestemming te geven voor verkoop van een caravan die 17 jaar of meer oud is. Toestemming is uitzonderlijk. De ondernemer is niet bereid in dit geval een uitzondering te maken op de regel dat caravans van 17 jaar of ouder niet meer met behoud van standplaats verkocht mogen worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In artikel 17 lid 2 van de toepasselijke Recron-voorwaarden wordt vermeld dat de ondernemer de recreant al dan niet toestemming kan geven het vakantieverblijf met voortzetting van de standplaatsovereenkomst te verkopen. De ondernemer maakt dit bij het aangaan van de overeenkomst voor de eerste contractperiode bekend. De ondernemer meent hieraan te hebben voldaan door de overhandiging van de Verkoopvoorwaarden voor ondertekening van de standplaatsovereenkomst. De consument erkent de verkoopvoorwaarden ontvangen te hebben, maar heeft deze toen niet gelezen. Zij meent dat de ondernemer haar er uitdrukkelijk op had moeten wijzen dat zij op grond van de Verkoopvoorwaarden een caravan van 17 jaar of ouder niet meer met behoud van standplaats zou mogen verkopen, gezien de leeftijd van de caravan op het moment van de koop. De commissie is van oordeel dat de verkoper de consument hierover voor het aangaan van de koopovereenkomst had behoren in te lichten, omdat de mogelijkheid een stacaravan met behoud van standplaats te verkopen een belangrijke voorwaarde kan zijn voor het aangaan van een koopovereenkomst en de verkoper kon weten dat in verband met de ouderdom van zijn caravan verkoop met behoud van standplaats nog slechts korte tijd zou zijn geoorloofd. Volgens de ondernemer was de verkoper op de hoogte van de Verkoopvoorwaarden. Een koper heeft echter ook een eigen onderzoekplicht. De commissie meent dat niet van de ondernemer kan worden verlangd dat hij zijn Verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden mondeling toelicht bij het aangaan van de eerste standplaatsovereenkomst, tenzij een recreant hierover informatie inwint. Overigens was de koopovereenkomst al gesloten toen de verkoper de consument als nieuwe recreant aan de ondernemer voorstelde. De ondernemer kan naar het oordeel van de commissie niet verplicht worden af te wijken van zijn Verkoopvoorwaarden door de consument een verlenging van de periode waarbinnen de caravan op de standplaats verkocht mag worden, met vijf jaar toe te staan.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 16 april 2003.