Vermissing verzonden poststuk naar VS; ondernemer aansprakelijk voor schade

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63435

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verzending van een poststuk.   De consument heeft op 21 september 2011 de klacht voorgelegd aan TNT Post.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 7 september 2011 een aangetekend poststuk naar een geadresseerde in [het buitenland] gezonden. Het poststuk is nooit aan de geadresseerde afgeleverd. De objecten in het poststuk zijn uniek en hebben – naast een financiële waarde – een emotionele waarde. Vervanging van de objecten zal moeilijk zijn. Het postagentschap waar het pakket ter verzending is aangeboden, heeft de verkeerde voorlichting met betrekking tot de verzekerde waarde verstrekt.   De consument verlangt vergoeding van de geschatte waarde ad € 250,– à € 300,–.   Standpunt van PostNL   Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is juist dat de consument een aangetekend poststuk naar een geadresseerde in [het buitenland] heeft gezonden en dat het poststuk niet aan de geadresseerde is afgeleverd. PostNL heeft de navraag van de consument met haar eigen gegevens naar [de buitenlandse postservice] gezonden. Naar aanleiding van de navraag heeft [deze] aan PostNL medegedeeld dat de zending is verloren en dat [de buitenlandse postservice] aansprakelijk is voor de door PostNL te betalen schadevergoeding. Op grond van de Algemene Voorwaarden voor de Universele Postdienst (hierna: AVP) is PostNL beperkt aansprakelijk voor de schade van de consument. De maximale schadevergoeding is € 50,–. PostNL heeft de consument aangeboden dit bedrag als schadevergoeding te betalen, hetgeen de consument heeft geweigerd.   Ter zitting heeft PostNL verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het poststuk is (kennelijk) zoekgeraakt in [het buitenland]. Het standaard vergoedingsbedrag is in dit geval € 50,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat het poststuk aangetekend is verzonden en nimmer aan de geadresseerde is afgeleverd. Ook is onbetwist dat de consument als afzender ven het poststuk moet worden aangemerkt en dientengevolge de wederpartij bij de vervoersovereenkomst met PostNL is. Verder heeft PostNL erkend aansprakelijk te zijn voor schade; zij het dat PostNL dienaangaande een beroep doet op de bepalingen in de AVP. De consument heeft niet gemotiveerd betwist dat de AVP onverkort van toepassing zijn op de vervoersovereenkomst die hij met PostNL heeft gesloten. Gezien het bepaalde in artikel 9 AVP is PostNL in het onderhavige geval maximaal aansprakelijk tot een bedrag van € 50,– voor de door de consument geleden schade.   Wel heeft de consument gesteld dat hij omtrent de verzekerde waarde verkeerd is voorgelicht door het personeel van de postvestiging, doch hij levert met betrekking tot zijn stelling geen begin van bewijs. Ook biedt hij niet aan, bewijs van zijn stelling te leveren.   Hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is. Het gevolg daarvan is dat de vordering van de consument zal worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 31 januari 2012.