Vermist goud; een gedeelte van de zending tussen het innemen van de zending en de aankomst in het sorteercentrum is uit pakket gehaald; verschil gewicht pakket is vastgesteld; klacht gegrond

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Post    Categorie: Postzending - vermissing    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107096

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Post (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het geschil is ter zitting behandeld op 24 januari 2017 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.
Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een pakket met verzekerde waarde.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb op 28 juni 2016 een pakket aangeboden met verzekerde waarde. Op 30 juni 2016 is het pakket afgeleverd bij de ontvanger. Op 18 juli 2016 heeft ontvanger ontdekt dat een gedeelte van de inhoud van het pakket vermist is. Bij het inleveren was het pakket 970 gram en bij het aanmelden in het sorteercentrum woog het pakket slechts 820 gram. De verzekerservice van PostNL wil niet uitkeren. Ik verlang een vergoeding van € 3.123,51.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

Wanneer een deel van de inhoud van een pakket met verzekerservice bij ontvangst ontbreekt, is PostNL in principe aansprakelijk en heeft de consument aanspraak op schadevergoeding. Er bestaat tussen partijen geen verschil van mening dat op het verzendbewijs van het pakket het gewicht hoger was dan PostNL tijdens het vervoer heeft vastgesteld. De consument heeft evenwel niet zo spoedig mogelijk na ontvangst de schade gemeld. Daarom kon geen goed onderzoek in de vervoersketen meer gedaan worden. De geadresseerde heeft getekend voor ontvangst van het pakket in onbeschadigde staat. De consument heeft het vermoeden dat de inhoud van het pakket volledig opnieuw is verpakt nadat het zakje sloop goud eruit was gehaald.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de consument uiteengezet op welke wijze zij de inhoud van het pakket heeft verpakt. PostNL heeft een foto overgelegd van de verpakking zoals deze in het sorteercentrum is genomen. De consument heeft geconstateerd dat zij dit pakpapier niet kende. Naar het oordeel van de commissie is voldoende vast komen te staan dat een gedeelte van de zending tussen het innemen van de zending en de aankomst in het sorteercentrum uit het pakket is gehaald. Het enkele verschil in gewicht wees daar trouwens al op. Tenslotte is de commissie ervan overtuigd dat inderdaad het zakje sloopgoud in dat stadium uit het pakket is verwijderd. De consument maakt op goede gronden aanspraak op de gevraagde vergoeding.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

PostNL betaalt aan de consument een vergoeding van € 3.123,51. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient PostNL overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 24 januari 2017.