Vermist poststuk; de consument heeft onvoldoende verifieerbare gegevens overgelegd waaruit kan worden afgeleid wat de waarde van de inhoud van het door hem verzonden poststuk is geweest.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108182

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een vermist poststuk.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik beschikte over traveller cheques, maar omdat ik het aankoopbewijs kwijt was kon ik deze niet in Nederland verzilveren. Ik heb een aantal cheques naar Amerika gestuurd en de tegenwaarde daarvan ontvangen. De resterende cheques heb ik met verzekerservice met verhoogde aansprakelijkheid van € 1.500,– naar Amerika gezonden, maar het pakket is in Amerika zoek geraakt. [naam ondernemer] weigert de waarde van de cheques te vergoeden en beperkt zich tot het aanbieden van een vergoeding van € 79,30, omdat ik geen bewijs kan leveren van de waarde van de inhoud van het pakket. Ik zie niet in waarom ik zou moeten opdraaien voor de schade.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van [naam ondernemer] luidt in hoofdzaak als volgt.

Om voor volledige schadevergoeding in aanmerking te komen dient de waarde van de inhoud van een vermist pakket met bijvoorbeeld kassabon een door de afzender te worden onderbouwd. Hierin is de consument niet geslaagd. De consument kon geen verifieerbare informatie overleggen op basis waarvan de daadwerkelijke waarde van de inhoud van het pakket kan worden vastgesteld. Daarom is aan de consument een forfaitaire schadevergoeding uitgekeerd. De cheques hebben geen contante waarde zoals geld dat heeft. Ze hebben alleen inwisselwaarde, maar die ontstaat pas op het moment dat de houder van de cheques bij inning daarvan deze op dat moment van zijn/haar handtekening voorziet. De cheques zijn per definitie tegen verlies of diefstal verzekerd, maar dan dient de gedupeerde uiteraard wel de unieke serienummers van de vermiste cheques op te geven, zodat deze geblokkeerd worden. Maar juist die serienummers heeft de consument niet genoteerd en hij beschikt evenmin over het aankoopbewijs. Anders dan de consument stelt heeft de douane in de Verenigde Staten niet gecontroleerd op afwijkingen in de inhoud van postzendingen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van [naam ondernemer]. De consument heeft onvoldoende verifieerbare gegevens overgelegd waaruit kan worden afgeleid wat de waarde van de inhoud van het door hem verzonden poststuk is geweest. Het had op de weg van de consument gelegen om ofwel kopieën van de inhoud van het poststuk te behouden ofwel ten minste de serienummers van de cheques te noteren, opdat de waarde van de inhoud zou kunnen worden vastgesteld. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 29 maart 2017.