Verpakking van elektronica; inhoud van het pakket kan niet direct in contact kan komen met de binnenkant van de buitenzijde van de verpakking; in dit geval geen sprake van deugdelijke verpakking.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 104152

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de beschadiging van de inhoud van een poststuk.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb op 28 oktober 2015 een raket naar Griekenland verstuurd met verzekerservice. Dit pakket is beschadigd aangekomen. Ik ben van mening dat er sprake is geweest van een adequate verpakking. Ik heb gebruik gemaakt van 5 m zogenaamde bubbelfolie en een stevige doos. Daarnaast heeft de bezorger van het pakket in Griekenland schriftelijk aangegeven dat het pakket adequaat verpakt was. De ondernemer is van mening dat de schade het gevolg is van het niet op de juiste wijze verpakken. Het betrof een pc van twee jaar oud die nog een waarde vertegenwoordigde van € 722,29. Ik meen dat deze schade vergoed dient te worden vermeerderd met € 750,– zijnde de uren die mijn gemachtigde aan deze zaak heeft besteed inclusief buitengerechtelijke incassokosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij zijn van mening dat er geen sprake is geweest van een toereikende verpakking. Het ging hier om een inhoud van 18 kg. Door dit gewicht heeft het pakket in het sorteerproces een eigen dynamiek. Dat betekent dat een zeer stevige buffering binnenin moet zijn aangebracht om eventuele schokken via de wanden van de doos op te kunnen vangen. Het gebruik maken van bubbel folie is daartoe ontoereikend. Dat het hier ging om een pakket met verzekerservice laat onverlet dat wij niet gehouden zijn tot vergoeden van de schade als deze schade niet aan ons kan worden toegerekend

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is in geschil de vraag of de pc deugdelijk was verpakt.

In artikel 29 van de Postwet en artikel 9 van de toepasselijke algemene voorwaarden is, voor zover hier van belang, bepaalt dat – kort gezegd – de ondernemer niet aansprakelijk is voor schade indien sprake is van een ondeugdelijke verpakking, tenzij de ondernemer zelf voor een verpakking heeft gezorgd.

Na het oordeel van de commissie is het een feit van algemene bekendheid dat voor de verpakking van elektronica, waaronder pc’s, zodanige maatregelen dienen te worden genomen dat de inhoud van het pakket niet direct in contact kan komen met de binnenkant van de buitenzijde van de verpakking. Dat wil zeggen dat de inhoud van het pakket “zwevend” en door gebruik te maken van bijvoorbeeld tempex (piepschuim) enigszins verend dient te worden verpakt. Een dergelijke methode wordt in de verpakking van vrijwel elk elektronisch apparaat dat nieuw en in een doos wordt verkocht toegepast. Het pakket dient bestemd te zijn tegen schokken en stoten zonder dat de elektronica zelf daarbij direct wordt geraakt. Naarmate het gewicht van het pakket groter wordt zullen de eisen aan de verpakking toenemen.

De commissie is van oordeel dat het verpakken van de pc van de consument door deze slechts in bubbelfolie te wikkelen niet, althans onvoldoende is voldaan aan de eisen die gesteld moeten worden aan de verpakking zoals hierboven weergegeven. Het feit dat de bezorger van het pakket in Griekenland heeft aangegeven dat naar zijn mening sprake was van een deugdelijke verpakking, maakt dit niet anders. Immers van een zwevende verpakking, bestand tegen schokken en stoten is geen sprake geweest.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, op 8 september 2016.