Verschuldigde netwerkkosten/aansluitkosten; het is de eigen verantwoordelijkheid van aangeslotene om zich te vergewissen omtrent de voor zijn eigen bedrijfspand geldende aansluitwaarde.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Installatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91865

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door aangeslotene verschuldigde netwerkkosten/aansluitkosten over de periode vanaf 2006 tot en met heden.

De aangeslotene stelt in 2014 de klacht aan het bedrijf te hebben voorgelegd.
 
Standpunt van de aangeslotene

Het standpunt van de aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt.

De betreffende locatie (het aansluitadres) heeft een zware aansluiting. Het pand staat echter vanaf november 2006 leeg. Sedert dat tijdstip betaal ik voor een aansluiting die ik niet meer gebruik. Uit het energieverbruik blijkt dat er geen elektriciteit wordt verbruikt behorende bij een dergelijke aansluiting. Het bedrijf heeft zeven jaar lang geen signaal gegeven dat een kleine aansluiting op zijn plaats zou zijn en tot wezenlijk lagere netwerkkosten zou leiden. Ik acht dat in strijd met de zorgplicht die het bedrijf richting zijn cliënten zou behoren te betrachten, mede gezien het feit dat de complexiteit van de problematiek met zich brengt dat klanten niet in de gaten hebben dat zij een te zware aansluiting hebben. Aangeslotene heeft in de periode november 2006 tot en met 31 december 2013 een bedrag van € 17.938,57 aan netwerkkosten betaald. Indien aangeslotene een passende aansluiting van driemaal 25 kWh gehad zou hebben dan zou hij € 1.429,37 moeten hebben betaald.

Aangeslotene verlangt van het bedrijf een tegemoetkoming voor die (overbodige) meerkosten.

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Aangeslotene is in 2004 als zijnde grootverbruiker een zogeheten overeenkomst betreffende aansluiting en transport van elektriciteit met het bedrijf overeengekomen. Op grond van die overeenkomst dient aangeslotene maandelijks de periodieke aansluitvergoeding te voldoen. Uit de stukken blijkt dat aangeslotene dat ook heeft gedaan. Aangeslotene stelt thans de grootzakelijke aansluiting (driemaal 160 ampère) op het aansluitadres niet meer volledig te gebruiken en claimt derhalve restitutie van de betaalde periodieke aansluitvergoeding. Of de aansluitwaarde conform het gewenste verbruik van aangeslotene is, kan het bedrijf met 2,8 miljoen aansluitingen niet bepalen. Het is en was de verantwoordelijkheid van aangeslotene om in te schatten of de aansluitwaarde waar hij maandelijks voor betaalt conform zijn gewenste gebruik is. Die verantwoordelijkheid heeft de commissie reeds meerdere malen beaamd in geschillen tussen consumenten en regionale netbeheerders en geldt derhalve des te meer bij zakelijke klanten zoals aangeslotene. Het bedrijf is van mening dat zij door de afdrachten van de netwerkkosten niet onrechtmatig is verrijkt, noch dat aangeslotene daarvoor onverschuldigd heeft betaald. Immers, aan de afdrachten ligt een rechtens afdwingbare overeenkomst ten grondslag.

Ter zitting heeft het bedrijf verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Aangeslotene betaalt tot op de dag van vandaag nog steeds een hoge aansluitvergoeding. Het is de eigen verantwoordelijkheid van aangeslotene om dat eventueel te wijzigen. Het bedrijf weet niet waarvoor hij de aansluiting gebruikt. Het gaat om het gecontracteerde vermogen, hetgeen door partijen is afgesproken en is neergelegd in de aansluitovereenkomst. Als aangeslotene meent dat dat moet worden veranderd c.q. verlaagd dan moet hij een verlaging aanvragen van het gecontracteerde vermogen. Dan kan er een nieuw contract worden afgesloten. Het is de eigen verantwoordelijkheid van aangeslotene om een aanpassing/verlaging aan te vragen. Die taak ligt niet bij het bedrijf.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Aangeslotene verwijt het bedrijf dat hij hem niet dan wel onvoldoende heeft geïnformeerd over een mogelijk te zware/hoge aansluiting (gecontracteerd vermogen) van aangeslotene waardoor hij vanwege leegstand jarenlang te hoge netwerkkosten zou hebben betaald. De commissie onderschrijft in dat verband het inhoudelijke verweer van het bedrijf. Aangeslotene heeft klaarblijkelijk zelf niet gecontroleerd dan wel geïnformeerd of de door hem met het bedrijf overeengekomen aansluiting voor hem nog adequaat zou zijn. Dat dient voor zijn eigen rekening en risico te komen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van aangeslotene om zich te vergewissen omtrent de voor zijn eigen bedrijfspand geldende aansluitwaarde (gecontracteerd vermogen) en/of daar afhankelijk van het verbruik (en ook in het geval dat er geen verbruik meer plaatsvindt) maatregelen/aanpassingen geboden zouden zijn. Een zorgplicht van het bedrijf gaat niet zover dat hij aangeslotene daarover zelfstandig zou moeten informeren en aangeslotene zou moeten wijzen op zijn eventueel te hoge aansluitwaarde, temeer nu niet slechts verbruik daarvoor maatgevend is, maar met name ook de piekbelasting. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van aangeslotene. Er bestaat dan ook geen valide reden/recht waarop aangeslotene aanspraak zou kunnen maken op kwijtschelding van de door aangeslotene verschuldigde netwerkkosten (op basis van het overeengekomen gecontracteerd vermogen). Indien en voor zover aangeslotene meent dat een aanpassing/verlaging geboden is dan dient hij dat zelf bij het bedrijf aan te kaarten/aan te vragen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht van de aangeslotene jegens het bedrijf ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht jegens het bedrijf is ongegrond.

Het door aangeslotene verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor de Zakelijke Markt op 3 maart 2015.