Vervorming aan de ring komt door het model. Overeenkomst wordt ontbonden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118744

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 december 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een witgouden ring met diamanten tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 520,–. Er heeft nog een reparatie plaatsgevonden ad € 40,–.

De levering vond plaats op of omstreeks op 7 december 2017.

Het geschil betreft de vraag of de ring voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen.

De consument heeft op 16 maart 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de consument de ring een aantal weken gedragen had viel haar op dat de ring vervormd was. Naar aanleiding daarvan heeft de consument in maart 2018 contact opgenomen met de ondernemer.

De ring is vervolgens ongerepareerd teruggekomen. De consument heeft gevraagd om de ring nog eens op te sturen, waarna de ring weer in prima staat terug kwam. De consument moest echter wel € 40,– betalen voor reparatie. Dat heeft de consument onder protest gedaan.

Na ongeveer een week was de ring weer even vervormd als voor de reparatie. Naar aanleiding daarvan heeft de consument contact opgenomen met de ondernemer. Volgens de ondernemer was de vervorming te wijten aan de wijze van dragen door de consument. Ze zou de ring wel weer voor € 40,– kunnen laten opknappen.

De consument heeft daar van af gezien. Toen zij de ring vervolgens terug ontving bleek die nog erger vervormd dan toen zij de ring verzond naar de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument draagt de ring nooit bij zwaar werk, bij sporten of bij andere activiteiten waarbij schade aan de ring zou kunnen ontstaan. De consument tuiniert ook niet. Nadat de consument tegen haar zin al had moeten betalen voor een reparatie was de ring binnen een week weer helemaal uit vorm. De consument is van mening dat zij dat niet hoeft te verwachten van een gouden sieraad.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is niets mis met de kwaliteit van de ring. Naar de mening van de ondernemer kunnen de problemen slechts ontstaan door het gebruik. De ring was bij binnenkomst zwaar beschadigd. De ondernemer heeft coulancehalve aangeboden de ring voor € 40,– te herstellen, hoewel herstel veel duurder is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft de ring van de consument bekeken. De ring bleek ernstig beschadigd, waarbij door de vervorming ook het vlechtwerk aan de binnenzijde los gekomen is.
De beschadigingen hebben onder meer kunnen ontstaan door het model van de ring, de ring is erg dun aan de onderzijde en daardoor vatbaar voor vervorming. Daarmee zijn de afwijkingen naar het oordeel van de commissie tenminste gedeeltelijk model-gebonden.

Artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek luidt:
Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

De consument heeft binnen zes maanden na aankoop van de ring geklaagd dat de ring niet in orde was en niet in overeenstemming is met hetgeen de consument mocht verwachten. De commissie heeft vastgesteld dat de ring inderdaad gebreken vertoont.

Omdat de vastgestelde afwijkingen zich geopenbaard hebben binnen zes maanden na aankoop van de ring wordt vermoed dat deze afwijkingen het gevolg zijn van een reeds bij aflevering aanwezig gebrek. Het is daarom aan de ondernemer om tenminste aannemelijk te maken dat de afwijking niet het gevolg is van een gebrek van de ring. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer niet dan wel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de afwijkingen niet het gevolg zijn van een gebrek in het product.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Omdat het gebrek tenminste gedeeltelijk model-gebonden is, is er naar het oordeel van de commissie geen ruimte voor herstel of vervanging van het geleverde product. Daarom zal de koopovereenkomst worden ontbonden.

De ondernemer dient daarbij aan de consument zowel de koopprijs als het voor de reparatie betaalde bedrag terug te betalen, in totaal € 560,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst d.d. 7 december 2017 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de ring terugneemt en de koopprijs ad € 520,– aan de consument terugbetaalt, vermeerderd met de door de consument betaalde reparatiekosten ad € 40,–, in totaal derhalve € 560,–.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De consument hoeft de ring eerst af te geven gelijktijdig met of na de ontvangst van het door de ondernemer verschuldigde bedrag.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, bestaande uit
mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.A. Muhring en mr. P.B. Vos, leden, op 10 oktober 2018.