Verwachtingen ten aanzien van aankoopkeuring te hoog. Motor wordt niet intern onderzocht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor Expertise    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT08-0046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op door de ondernemer verrichte aankoopkeuring. De opdracht daartoe is verstrekt op 18 juli 2008. De kosten bedroegen € 599,51.   De consument heeft de klacht op 18 augustus 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft bewust een keuring laten uitvoeren voorafgaand aan de koop van de boot. Op basis van het keuringsrapport, waarin een aantal gebreken worden vermeld, heeft de consument een prijsafspraak kunnen maken met de verkoper en heeft hij de boot gekocht. Tijdens de eerste tocht met de boot bleek na enkele uren varen dat de oliedruk te laag was. De machinekamer bleek vol olie te staan. Er moest 7 liter olie worden toegevoegd. Het bedrijf waar de consument de motor naar toe bracht constateerde direct dat er sprake is van een oude versleten motor en dus niet een motor in voldoende tot matige staat, zoals de ondernemer in zijn rapport heeft gemeld. De motor moet volledig gereviseerd moet worden. Dat is een kostenpost van € 6.575,–, waar de consument op basis van het keuringsrapport geen rekening mee had hoeven houden. De consument is van mening dat de ondernemer de keuring niet zorgvuldig heeft uitgevoerd. De ondernemer heeft geen compressietest en olieanalyse uitgevoerd, terwijl op de website staat dat dit bij twijfel wel gedaan zou worden. Voor twijfel was voldoende aanleiding. Verder wordt in het keuringsrapport geadviseerd om op termijn aandacht te besteden aan “motor: een compressietest”. Dan hoef je niet te verwachten dat de motor het bij de eerste vaart de motor het begeeft.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er zit nu een nieuwe motor in. Wij zijn leken, dus wij gaan af op de letterlijke tekst in het keuringsrapport. Daarin staat dat de algemene conditie van de motor voldoende-matig is. Volgens het keuringsrapport betekent dit dat verder gebruik mogelijk is. Als de consument had geweten dat de motor zo slecht was, dan had hij de boot niet gekocht. Er waren ook andere gebreken, die ook zijn meegenomen in de prijs, maar die gebreken kan de consument zelf herstellen. De consument heeft ook de verkoper aansprakelijk gesteld. De verkoper heeft € 2.000,– vergoed, zodat de vordering wordt verlaagd met dat bedrag.

  De consument verlangt een vergoeding van € 1.287,50 (50% van de revisiekosten minus € 2.000,–).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De aankoopkeuring is goed uitgevoerd. Ten aanzien van de motor zijn duidelijke voorbehouden en adviezen uitgebracht die kennelijk in de wind zijn geslagen. Er is geadviseerd een olieanalyse uit voeren, de rekening van de revisie op te vragen en een compressietest uit te voeren. Verder is als voorbehoud aangegeven dat het inwendige van de motor niet is gecontroleerd. Wanneer men dan zonder de adviezen op te volgen over gaat tot aankoop, is dat het nemen van een bewust risico.    De slecht /matige conditie van de motor is overigens ook verdisconteerd in de aankoopprijs.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer heeft hetzelfde onderzoek uitgevoerd als het bedrijf waar de consument naar toe is gegaan nadat de problemen zich voordeden. Op het moment van de keuring liep de motor echter wel goed. Er is ook een proefvaart gemaakt van 15 minuten. De consument was daar bij. Er waren op het moment van keuring onvoldoende indicaties om direct een compressietest/olieanalyse uit te voeren. Het blijft een momentopname. Een keuring van een oude motor, waarbij niet in de motor gekeken wordt en alleen de uiterlijke omstandigheden kunnen worden beschreven, geeft geen garanties. De consument heeft wat dat betreft te hoge verwachtingen gehad van de keuring.    De ondernemer verlangt vergoeding van de gemaakte kosten voor de procedure.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt allereerst vast dat in het keuringsrapport de algemene conditie van de zogenoemde “mechanische voortstuwingsinstallatie” (de motor) als “voldoende–matig” wordt beoordeeld. ‘Voldoende’ wordt in het rapport als volgt gedefinieerd: “Het beoordeelde valt binnen de gebruikstoleranties. Verder gebruik is mogelijk. U dient binnen afzienbare tijd rekening te houden met de noodzaak tot vervanging of reparatie etc.” ‘Matig’ wordt in het rapport als volgt gedefinieerd: “Het beoordeeld valt buiten de gebruikstoleranties. Verder gebruik is mogelijk, vervanging of reparaties wordt aanbevolen.” Indien het expertiserapport zich beperkt zou hebben tot de kwalificatie “voldoende-matig”, dan had de commissie de consument in zijn standpunt kunnen volgen. Het expertiserapport bevat echter meer dan dat.   Allereerst vermeldt het expertiserapport uitdrukkelijk dat het inwendige van de motor niet wordt gecontroleerd. Met andere woorden, aangegeven wordt dat de ondernemer de motor alleen op uiterlijke kenmerken controleert. Iets anders kan bij een aankoopkeuring ook niet worden verwacht. Daarnaast vermeldt het expertiserapport dat de motorinstallatie uitsluitend beoordeeld wordt op functioneren ten tijde van de expertise. De keuring van de motor betreft dus een momentopname. Uit het keuringsrapport en het verhandelde ter zitting maakt de commissie op dat de ondernemer ten tijde van de keuring alle uiterlijke kenmerken heeft beoordeeld die van belang zijn. Daarnaast is ook een proefvaart gemaakt in aanwezigheid van de consument. Ten tijde van de proefvaart was er   sprake van een goed draaiende motor.   Daarnaast zijn er in het keuringsrapport een aantal adviezen opgenomen met betrekking tot de motor. De ondernemer heeft geadviseerd om een olieanalyse uit voeren, om de rekening van de revisie op te vragen en om op termijn een compressietest uit te voeren. Met het opvolgen van de adviezen had de consument meer zekerheid omtrent de staat van de motor kunnen verkrijgen dan de momentopname van de keuring kan bieden. De commissie constateert dat de consument om hem moverende redenen geen van deze adviezen heeft opgevolgd. De commissie acht bovendien aannemelijk dat de uiterlijke kenmerken van de motor ten tijde van de keuring geen aanleiding gaven om in het expertiserapport op te nemen dat de adviezen direct uitgevoerd zouden moeten worden.   Uit voorgaande volgt dat de ondernemer ten tijde van de keuring heeft gedaan wat van een expert op dit gebied verwacht mag worden. Voor zover het de expertise te buiten ging, heeft de ondernemer de consument geadviseerd om nader onderzoek te verrichten. De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer niet verweten kan worden dat hij de keuring onzorgvuldig heeft uitgevoerd. De verwachting die de consument heeft gehad ten aanzien van de aankoopkeuring is naar het oordeel van de commissie te hoog geweest. Zeker waar het de motor betreft, die niet inwendig onderzocht kan worden, is een aankoopkeuring geen garantie, daar waar de consument dat kennelijk wel verwacht. Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht ongegrond is. Wel geeft de commissie de ondernemer mee om in geval er sprake is van een klant die op (motor)technisch gebied een leek blijkt te zijn – zoals in casu – nog uitdrukkelijker te communiceren dat het verstandig is om de adviezen op te volgen voordat wordt overgegaan tot aankoop van het vaartuig. Daarmee zouden geschillen als onderhavige kunnen worden voorkomen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 2 juni 2009.