Verwijdering meter; het bedrijf niet onrechtmatig gehandeld vanwege opvolging opdracht van de politie; geen enkele actie ondernomen om de juistheid van de wegneming van de meter te controleren.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Installatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 92432

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de verwijdering van een elektriciteitsmeter.   De verbruiker/aangeslotene heeft de klacht tijdig aan het bedrijf voorgelegd.   Standpunt van de verbruiker/aangeslotene   De verbruiker/aangeslotene stelt in hoofdzaak dat het bedrijf ten onrechte zijn elektriciteitsmeter heeft verwijderd, in het kader van een tegen een belendend perceel lopende handhavingsactie door de politie.   De verbruiker/aangeslotene verlangt een vergoeding voor stroomonderbreking.   Standpunt van het bedrijf   Het bedrijf heeft gemotiveerd gesteld, dat de verbruiker/aangeslotene wegens termijnoverschrijding in zijn klacht niet-ontvankelijk is.   Verder stelt het bedrijf dat er geen sprake is van onrechtmatige verwijdering van de meter, nu dit is gebeurd in opdracht van de politie. Nadat gebleken was, dat de meter ten onrechte is verwijderd, is de factuur ter zake ingetrokken en is de verbruiker/aangeslotene zo snel mogelijk weer aangesloten. Dat ging niet steeds eenvoudig omdat klager veelal in het buitenland verblijft.   Er zijn reeds hotelkosten vergoed en voor verdere kostenvergoeding is geen ruimte, nu er geen aansprakelijkheid bestaat. Overigens is de schade ook niet onderbouwd.   Het bedrijf concludeert tot afwijzing van de klacht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Er is geen sprake van termijnoverschrijding welke aan de verbruiker/aangeslotene zou moeten worden toegerekend. De tijdig ingediende klacht is aanvankelijk door de commissie beschouwd als een consumentenklacht en eerst na enige vertraging als zakelijke klacht geagendeerd. De verbruiker/aangeslotene is dus in zijn klacht ontvankelijk.   De aard en omstandigheden van het geval leiden ertoe dat de commissie het handelen van het bedrijf niet onrechtmatig acht, voor zover een kennelijk redelijke opdracht van de politie werd gevolgd. Dat neemt niet weg, dat een meer alerte afhandeling nadien wel mogelijk en noodzakelijk zou zijn geweest. Zo bleek ter zitting dat het bedrijf zelf geen enkele actie heeft ondernomen om de juistheid van de wegneming van de meter te controleren. Daar zou te meer reden voor zijn geweest nu in dit geval niet de fraudeafdeling deze zaak met voorkennis heeft behandeld, maar een storingsmonteur met spoed is ingezet.   Het bedrijf kan worden toegegeven, dat de schade van de verbruiker/aangeslotene niet is onderbouwd. Zijn braakschade als gevolg van de binnentreding door de sterke arm is reeds vergoed, naar ter zitting bleek.   Gelet op het bovenstaande oordeelt de commissie echter wel dat enige compensatie van de verbruiker/aangeslotene voor geleden ergernis en ongerief op zijn plaats is.   De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de verbruiker/aangeslotene verlangde wordt toegewezen, in die zin, dat een compensatie van € 250,– binnen twee weken na verzenddatum van deze uitspraak door het bedrijf aan hem wordt betaald.   Conform het reglement zal het bedrijf verder het klachtengeld van de verbruiker/aangeslotene aan hem vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor de zakelijke markt op 29 mei 2015.