Verzoek tot portering dient door nieuwe provider gedaan te worden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Telefoonnummer    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0532

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de werking van het netwerk.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij op 29 mei 2008 een abonnement voor telefonie en internet bij de ondernemer heeft afgesloten. De ondernemer heeft hierbij toegezegd dat hij binnen vier dagen een bevestigingsbrief zou ontvangen. Omdat dit niet gebeurde, heeft de consument het abonnement geannuleerd. De ondernemer weigert echter medewerking te verlenen aan terugportering van het telefoonnummer en vrijgave van de ADSL verbindingen. De consument stelt hierdoor schade te hebben geleden.   De consument verlangt vergoeding van zijn schade ad € 1.037,63.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat het niet mogelijk is het telefoonnummer van de consument terug te porteren naar zijn vorige provider. Het porteringsverzoek moet gedaan worden door de nieuwe provider. Dit is herhaalde malen aan de consument medegedeeld. Het telefoonnummer van de consument is op eerste verzoek van de nieuwe provider van de consument op 16 juli 2008 geporteerd. Op grond van artikel 14 van de algemene voorwaarden van de ondernemer komen de door de consument geclaimde kosten niet voor vergoeding in aanmerking.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat de ondernemer jegens hem tekort is geschoten. Zoals door de ondernemer betoogd, dient het verzoek tot portering inderdaad door de nieuwe provider te worden gedaan. Niet is gebleken dat de ondernemer niet (volledig) medewerking heeft verleend aan het uiteindelijke verzoek hiertoe van de nieuwe provider van de consument.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   De verlangde schadevergoeding wordt derhalve afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 29 mei 2009.