Vlucht gemist door wachtrij luchthaven

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 181075/182293

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Door de enorme wachtrij op de luchthaven heeft de consument de vlucht gemist. Hierdoor kon de consument pas een dag later vertrekken en heeft hij kosten moeten maken, zoals overnachting bij de luchthaven en boodschappen. De consument heeft tevens een claim bij de luchthaven ingediend, maar daarover moet op het moment van deze uitspraak nog besloten worden. De ondernemer voert aan dat niet de ondernemer, maar de luchthaven verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de schade die de consument heeft geleden. Volgens de ondernemer was het ook niet wenselijk om via een ander vliegveld te vliegen, omdat de situatie daar ook chaotisch was. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet tekortgeschoten is. Dat de consument het vliegtuig niet tijdig heeft kunnen bereiken ligt niet in de invloedsfeer van de ondernemer, maar in die van de luchthaven. Daarom oordeelt de commissie dat de luchthaven terecht is aangesproken voor de schade. De klacht tegen de ondernemer is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De zitting heeft digitaal plaatsgevonden. De consument was daarbij aanwezig alsmede haar partner. De ondernemer werd vertegenwoordigd door de heer [VERTEGENWOORDIGER].

Onderwerp van het geschil
Het geschil gaat over de schade die de consument heeft geleden omdat de vlucht is gemist als gevolg van de enorme wachtrij op Schiphol.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben onze vlucht gemist door de enorme wachtrij op Schiphol. Wij hebben een dag later kunnen vliegen. De koffers zijn niet meegekomen. De ondernemer komt met een tegemoetkoming van € 50,–, terwijl we kosten hebben gemaakt (overnachting Schiphol, boodschappen, transfer, hotel, niet genoten hoteldag, autohuur, en boodschappen in verband met geen koffer). De ondernemer geeft aan dat wij dit bij de luchtvaartmaatschappij moeten neerleggen, maar we hebben een pakketreis geboekt. De Consumentenbond geeft aan dat de ondernemer dan verantwoordelijk is.

De consument heeft ter zitting het volgende verklaard:
Wij waren op de hoogte van de problemen op Schiphol. Wij zijn ruimschoots van te voren vertrokken. Wij waren op 10:00 uur binnen en konden pas om 10:30 onze koffers inchecken. Daarna wilden wij naar boven gaan voor de verdere afwikkeling, althans daartoe hebben we een poging gedaan. De drukte was veel erger dan je je kon voorstellen. Wij stonden met circa 20 mensen van onze vlucht in de rij. Wij hebben overwogen om te proberen voor te dringen. Daar hebben wij van afgezien. Wij zagen namelijk een vechtpartij met iemand die ook probeerde voor te dringen. Om 15:30 was onze hoop weg. Wij zagen toen het vliegtuig vertrekken. Wij moesten toen aansluiten bij de rij van de luchtvaartmaatschappij voor het omboeken. Toen stortte ik in, omdat de rij eindeloos leek. De moed zakte ons in de schoenen. Wij hebben toen de klantenservice van de ondernemer gebeld. Daar werd gezegd dat het onze verantwoordelijkheid was. Dat is later gecorrigeerd.

Wij hebben een claim bij Schiphol ingediend en het antwoord ontvangen dat niet binnen zes weken een beslissing kon worden genomen. Wij zullen u over de uitkomst daarvan berichten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft door de drukte op Schiphol de vlucht gemist. De ondernemer is van mening dat hij niet aansprakelijk is voor het missen van een vlucht in verband met de drukte op de luchthaven. Mocht de commissie hier een ander idee over hebben, dan is de ondernemer van mening dat er sprake is van een situatie van overmacht, waarbij ieder zijn of haar eigen schade draagt. De problemen zijn ontstaan door problemen op de luchthaven Schiphol. Die heeft deze problemen ook erkend en via een persbericht aangegeven de gedupeerde passagiers te zullen gaan compenseren. Zij hebben daar ook een procedure voor opgezet. De consument kan ook van deze regeling gebruikmaken, waarmee zij schadeloos kan worden gesteld. De consument zou zich in dit geval tot Schiphol moeten wenden en niet tot de ondernemer.

Door de ondernemer is ter zitting het volgende toegevoegd:
Schiphol heeft toegezegd de schade te zullen vergoeden. Op Schiphol kunnen de kosten verhaald worden. In het kader van de schadebeperking moet de consument daaraan meewerken. U vraagt mij of wij hebben overwogen via een ander vliegveld te vliegen. Daar was het ook een chaos. Wij beroepen ons daarom op overmacht. Ik heb geen overzicht hoeveel reizigers hun vlucht hebben gemist. De vlucht is in ieder geval niet leeg vertrokken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uitgangspunten
De consument heeft door de drukte op Schiphol haar vlucht naar de vakantiebestemming gemist en schade geleden. Het is zonder twijfel voor de consument en haar gezin een zeer onaangename en stressvolle situatie geweest. De commissie zal zich in het vervolg met name richten op de juridische implicaties. Onbetwist is dat de consument ruimschoots op tijd haar bagage op Schiphol heeft aangeleverd en ingecheckt. De commissie is van oordeel dat dat moment moet worden aangemerkt als startpunt van de geboekte pakketreis, zoals bedoeld in art. 7:500 sub d van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

Tevens is onbetwist dat het beoogde vliegtuig tijdig is vertrokken en een aantal passagiers, waaronder de consument en haar gezin, het vliegtuig niet tijdig hebben kunnen bereiken. De omvang van de door de consument geclaimde schade staat niet ter discussie.

Non-Conformiteit
De vraag die voorligt is of de gevorderde schade aan de ondernemer valt toe te rekenen. Daartoe dient de commissie in eerste instantie te beoordelen of, en zo ja, in hoeverre er sprake is geweest van non- conformiteit, zoals bedoeld in art 7:500 sub m BW. Non-conformiteit wil zeggen dat er sprake is van het niet of niet goed uitvoeren van de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.

Hierbij geldt dat de ondernemer ingevolge art 7:510 lid 1 BW verantwoordelijk is voor de uitvoering van reisdiensten waarop de pakketreis betrekking heeft, ongeacht of deze diensten door de ondernemer als reisorganisator of door andere dienstverleners worden verricht. De commissie is in dit verband primair van oordeel dat de ondernemer heeft gehandeld conform hetgeen van hem verwacht mocht worden. De consument heeft immers tijdig haar bagage kunnen inchecken. Bovendien heeft de commissie geen aanwijzing dat het vliegtuig waarvoor de consument geboekt stond niet tijdig is vertrokken. Naar het oordeel van de commissie kan daarom niet worden gesteld dat de ondernemer is tekortgeschoten voor wat betreft de reisdiensten die onderdeel uitmaakten van de pakketreis. Daarbij acht de commissie aannemelijk dat het probleem met de koffers, die een dag later op de opvolgende vlucht niet zijn meegekomen, ook gerelateerd is aan het feit dat de consument de oorspronkelijk geboekte vlucht niet heeft kunnen bereiken.

Traject na het inchecken
De focus ligt volgens de commissie op de problemen die zich hebben voorgedaan tijdens het traject op Schiphol ingaande na het inchecken van de koffers en voor het bereiken van de gate voor het vliegtuig. Bij bestudering van de relevante wet- en regelgeving die op dat traject van toepassing is, blijkt onder meer het volgende:

De N.V. Luchthaven Schiphol is bij de wet aangewezen als exploitant van de Luchthaven Schiphol. Hierbij is de N.V. Luchthaven Schiphol verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beveiligingstaken op en rond de Luchthaven Schiphol conform internationale en nationale wet- en regelgeving. Deze taken heeft de N.V. opgedragen aan Schiphol Nederland B.V. (Amsterdam Airport Schiphol). Deze besloten vennootschap draagt uiteindelijk zorg voor het uitvoeren van adequate beveiliging. In aanvulling op de toepasselijk verordeningen van de Europese Commissie is sprake nationale wet- en regelgeving voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De commissie memoreert in dit verband ook art. 8.25a van de Wet Luchtvaart, op grond waarvan de exploitant van de luchthaven verplicht is tot exploitatie van de luchthaven met inachtneming van voorzieningen die nodig zijn voor een goede afwikkeling van het luchthavenverkeer en de daarmee samenhangende personen en goederenvervoer op de luchthaven.

Het vorenstaande brengt de commissie tot het oordeel dat het traject ingaande na het inchecken van de bagage en eindigend voor de gate niet gekwalificeerd kan worden als onderdeel van de uitvoering van de reisdiensten waarop de pakketreis betrekking heeft en dus buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de ondernemer valt. Subsidiair is de commissie van oordeel dat de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade als gevolg van personeelstekorten die zich tijdens het genoemde traject hebben voorgedaan bij de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen. De ondernemer heeft immers die problemen niet kunnen voorkomen, omdat de uitvoering van die veiligheidsmaatregelen volledig buiten zijn zeggenschap als reisorganisator valt (art 7: 511 lid 2 sub b BW).

Conclusie
De commissie heeft ervan kennis genomen dat de consument zijn schade ook bij de Luchthaven Schiphol heeft ingediend. De commissie is van oordeel dat die instantie terecht voor de schade is aangesproken. De commissie acht de vordering ten opzicht van de ondernemer ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument gewenste wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer mr. O.P.G. Vos, voorzitter, de heer W.Hendrix, de heer mr. J.H. Willems, leden, op 7 november 2022.