Vlucht met tussenlanding blijft rechtstreekse vlucht; vervroegde terugvlucht binnen redelijke grenzen

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-0905

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 februari 2005 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Fortaleza in Brazilië met verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt, voor de periode van 16 februari tot en met 28 februari 2005 voor de som van € 1.221,– in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   In zowel de reisbrochure als de internetsite laat de reisorganisator zich voorstaan op de rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam – Fortaleze vice versa: "Vlieg vertrouwd. Omdat de comfortabele Martinair Boeing 767 naar Fortaleza heen en terug altijd rechtstreeks vliegt, heeft u een minimale vliegtijd en dus maximaal vakantiegenot!" en "Vraag om het vluchtschema. Wanneer u met buitenlandse airlines vliegt, vliegen deze vaak met een omgekeerd schema, waardoor u bijvoorbeeld laat naar uw bestemming vertrekt en op de laatste dag vroeg weer naar Nederland vertrekt. Hierdoor verliest u een volle vakantiedag of zelfs meer".   Bij boeking is opgave gedaan van de vluchttijden. Het vertrek zou plaatsvinden op 27 februari 2005 om 20.20 uur. Omdat dit in samenhang met een latere vertrekdag dan aanvankelijk door ons gewenst echt een extra dag zou opleveren, hebben wij het 13-daagse reisaanbod geaccepteerd. Voor deze extra dag werd € 100,– per persoon berekend. De mondeling opgegeven vluchttijden stemden overeen met hetgeen in de aan ons op Schiphol verstrekte vliegtickets stond vermeld. Op grond van artikel 2, lid 9 van de Reisvoorwaarden zijn deze vluchttijden als definitief aan te merken en kan daarvan alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd, worden afgeweken. De artikelen 11 en 12 van de voorwaarden worden daarmee terzijde gesteld.   Op 25 februari 2005 ontvingen wij echter de mededeling dat het vertrek op 27 februari 2005 was gewijzigd naar 14.10 uur. Niemand bleek bereikbaar te zijn om ons bezwaar tegen de gewijzigde vluchttijd mede te delen. Bovendien bleek het hier niet om een rechtstreekse vlucht te gaan. Er was een tussenlanding in Recife met een duur van drie uur. Wij hebben vergeefs gepoogd duidelijkheid te krijgen omtrent de bron van de gewijzigde vluchttijd. De reisorganisator suggereert dat de oorzaak bij de luchtvaartmaatschappij ligt, terwijl tijdens de vlucht daarover niets bekend bij de luchtvaartmaatschappij bleek te zijn; de bron zou liggen bij een wijziging op verzoek van de reisorganisator zelf. In de reactie van de reisorganisator op onze klachtmelding zien wij bevestiging dat de wijzing is gelegen in nadere afspraken van de reisorganisator met een derde partij. Kennelijk heeft de reisorganisator lege stoelen in het door hem gecharterde vliegtuig na het sluiten van de reisovereenkomst verkocht aan die derde partij. De reisorganisator beroept zich op de algemene vervoersvoorwaarden – welke blijft onduidelijk – op basis waarvan hij slechts gehouden is ons van A naar B te vervoeren. Ons inziens heeft de reisorganisator door zonder redelijke grond onze vakantie te bekorten, de reisroute te verleggen en de reisduur te verlengen de reisovereenkomst niet juist uitgevoerd.   Klager verlangt een in redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Omdat een vliegmaatschappij haar vluchten niet meer kon uitvoeren, besloten wij na overleg met Martinair het mogelijk te maken de gedupeerde/gestrande reizigers van die andere vliegmaatschappij op te halen. Om dit mogelijk te maken hebben wij conform de algemene vervoersvoorwaarden onze passagiers op een vroege vlucht gezet via Recife om de gestrande passagiers op te halen.   Wij informeren dat vluchttijden en schema van chartervluchten onder voorbehoud zijn. Conform de algemene vervoersvoorwaarden dienen de passagiers van A naar B te worden vervoerd (op de oorspronkelijke vertrekdag). Aan deze plicht is voldaan. De algemene vervoersvoorwaarden (voor chartervluchten) hebben wij overgelegd. Deze zijn ook te vinden in de door ons verstrekte tickets.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De juistheid van het feitelijk gebeuren staat tussen partijen vast. Ter beoordeling aan de commissie ligt de vraag voor of het daarvan door klager ondervonden nadeel van dien aard is, dat de reisorganisator haar daarvoor een vergoeding verschuldigd is.   Deze vraag dient inderdaad te worden beoordeeld vanuit het bepaalde in artikel 2, lid 9 van de toepasselijk reisvoorwaarden en niet vanuit de vervoersvoorwaarden, nu het hier gaat om een pakketreis. Anders echter dan klager meent, acht de commissie op dit traject een met iets meer dan zes uur vervroegde vlucht nog binnen redelijke grenzen gelegen, alsmede de reden van deze wijziging gerechtvaardigd. Of de beslissing tot die wijziging door de reisorganisator, de luchtvaartmaatschappij of in onderling overleg tussen beiden is genomen, oordeelt de commissie hier niet relevant. Het blijft verder een rechtstreekse vlucht, nu er geen sprake is geweest van een overstap. Op iedere rechtstreekse vlucht kan altijd een tussenstop worden ingelast. Klager die ter zitting de Europese regeling met betrekking tot een instapweigering memoreerde, wordt er tot slot op gewezen dat die regeling van toepassing is in het geval dat de reiziger bij het inchecken op de luchthaven op een geldig vervoersbewijs de toegang wegens overboeking op de overeengekomen vlucht wordt geweigerd. Hier is echter sprake van een tijdig vóór aanvang van de terugreis aan klager bekend gemaakte vluchtwijziging.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 5 augustus 2005.