Voegbreedte voldoet aan de daaraan te stellen eisen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112003

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 december 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van “houtlook” keramische tegels 1200 x 200 mm (58,3 m2 inclusief het aanbrengen in patroon 3 en gevoegd in Manhattan Grey) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.680,– incl. BTW. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 20 januari 2017.

De consument heeft een bedrag van € 5.680,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 22 januari 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Kleur en afmeting van de voeg zijn anders dan verwacht. Deze zijn niet conform wat in de showroom is gezien. Daar waren de naden dicht tegen elkaar aan gelegd. Het verschil was direct zichtbaar na het aanleggen van de vloer. Sprake is nu van een witte en te brede voeg. Er is dus een andere vloer gelegd met brede voegen.

De consument verlangt een nieuwe vloer met een hele smalle voeg. Indien dat niet mogelijk is, wordt een financiële compensatie gevraagd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De kleur voeg is zoals met de consument is overeengekomen. De consument kan zich ook niet vinden in de voegbreedte. De ondernemer laat de beoordeling van een en ander over aan de commissie.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het rapport van de deskundige onderschrijft het standpunt van de ondernemer dat door de consument onterecht wordt geklaagd.

Na het leggen van de vloer is door de consument eerst alleen geklaagd over de kleur van de voeg. Dit terwijl de kleur van de voeg conform afspraak is toegepast. Uitsluitend uit coulance heeft de ondernemer de voegen bijgekleurd op de wijze zoals door de deskundige is verwoord in diens rapport. Eerst later is door de consument ook geklaagd over de voegbreedte. De gehanteerde voegbreedte is gebruikelijk en ook vereist om vlakheidsverschillen in de tegels te kunnen overbruggen. Of de consument deze tegels gevoegd bij een van de vestigingen van de ondernemer heeft gezien, kan de vertegenwoordiger ter zitting niet zeggen. Deze vertegenwoordiger is naar eigen zeggen niet bij “de intake” van deze order betrokken geweest. 
 
Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse. De ondernemer werd daarbij vertegenwoordigd door de heer [naam].

De vakinhoudelijke bevindingen en conclusies zijn de volgende.

De minimale voegbreedte bij tegelwerk hangt af van de dimensionale toleranties, c.q. de vlakheid en is daardoor afhankelijk van het tegelformaat. De voegbreedte mag niet kleiner zijn dan het dubbele van de vlakheidstolerantie. Bij grootformaat tegels, en zeker bij zeer grootformaat tegels zoals hier, dient bij voorkeur een brede voeg > 6 mm te worden aangehouden om het risico op niveauverschillen te beperken. Zeer grootformaat tegels hebben een breedte b of lengte l’ van 60 cm < l’< 100 cm.
De vlakheid van een tegel dient volgens EN 14411 te voldoen aan de eis van 0,5% over de diagonaal
Dat is voor een tegel 200 x 1200 mm een toegestane onvlakheid van 6 mm en daarbij behoort dan een voegbreedte van 10 – 12 mm.

De voegen hier zijn aanmerkelijk smaller met circa 4 tot 6 mm. Indien een bijzonder patroon of voegbreedte wordt gewenst dient dat vooraf te worden overeengekomen.

Ten aanzien van de voegkleur is Manhattan Grey overeengekomen en aldus in het werk uitgevoerd.
Door ondernemer is om consument zo mogelijk tegemoet te komen plaatselijk een voeg bruiner gekleurd. De ondernemer verklaarde dat te hebben aangeboden op commerciële gronden om een verdere discussie met consument te beëindigen.

De tegelvloer vertoont geen gebreken: de vlakheid en voegbreedte zijn binnen de eisen.
Het tegelwerk ziet er keurig verzorgd uit. De breedte van de voeg kan niet smaller dan gerealiseerd om te grote hoogteverschillen tussen tegels onderling te voorkomen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie integraal onderschreven en zij maakt die tot de hare.

Dit oordeel verdient nog de volgende toelichting.

Op basis van de inhoud van het door partijen overeengekomene en wat daarover door partijen is gesteld, is niet komen vast te staan dat met de consument een afspraak is gemaakt over de toe te passen voegbreedte. Ook is niet gebleken van het bestaan van de afspraak dat de voegbreedte zo klein mogelijk dient te zijn.

Indachtig het zeer fikse formaat van de hier aangebrachte tegels, is door de ondernemer een zo smal mogelijke voeg toegepast. Een en ander is hiervoor adequaat uitgelegd door de deskundige. Een nog smallere voeg had geresulteerd in voel- en zichtbare hoogteverschillen tussen de tegels onderling. Bij de huidige aanpak is dat voorkomen. De tegels zijn naar zeggen van de deskundige deugdelijk gelegd met een passende en zo smal mogelijke voegbreedte die voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Voorst verdient nog overweging dat de ondernemer de met de consument overeengekomen voegkleur heeft toegepast. Door de deskundige is bevestigd dat die kleurafspraak daadwerkelijk is nagekomen. Voor de beslechting van dit geschil is niet relevant wat de ondernemer nadien op verzoek van de consument enkel uit coulance heeft veranderd aan die kleur door bijkleuring. De commissie heeft immers “slechts” te beoordelen of de door partijen gemaakte afspraken adequaat zijn nagekomen, en dat is ook voor wat betreft de kleurzetting van de voegen het geval.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De consument is daarom bij wijze van nakoming gehouden tot betaling aan de ondernemer van het openstaande bedrag.

Om die reden zal overeenkomstig het bepaalde in het reglement van de commissie worden bepaald dat het depot wordt overgemaakt aan de ondernemer.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De consument is bij wijze van nakoming gehouden om het overeengekomen bedrag van € 5.680,– te betalen aan de ondernemer.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt daarom het depotbedrag ad € 5.680,– overgemaakt aan de ondernemer.

Bovendien dient de consument overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de ondernemer te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw op 26 januari 2018.