Voldaan aan informatieplicht vooraf betreffende mogelijke problemen met de watervoorziening in zuidelijke landen tijdens het hoogseizoen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-2123

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 1 maart 2002via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar Trianta op Rhodos in Griekenland met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 28 juli tot en met 11 augustus 2002 voor de som van € 2.535,–.
 
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt. 

De faciliteiten voldeden niet aan de omschrijving in de brochure, hetgeen misleidend is.
Er was geen telefoon op de kamer en er was geen kinderspeeltuin. Bovendien was er een gebrek aan water. Na 18.00 uur was er geen water meer zodat wij geen gebruik meer konden maken van de douche, het toilet en de waterkraan in het keukentje. De eigenaresse van het appartementencomplex deelde ons mede dat zij daar niets aan kon doen want het was de gemeente die de druk van het water haalde. Wij hebben hiervan hinder ondervonden omdat wij ons ’s avonds niet meer konden opfrissen en niet meer konden afwassen. Van uitstapjes moesten we eerder terugkomen om nog van de watervoorziening gebruik te kunnen maken. Ook de brandblussers deden het niet meer als de druk van het water was. De ondeskundige hostess kon ter plaatse onze klachten niet oplossen. Bij de afhandeling van de klachten wilde de reisorganisator de fouten niet erkennen en gaf ons slechts twee goedkope fototoestellen.
 
Klager verlangt een vergoeding van € 800,-..
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De klacht over het ontbreken van telefoon op de kamer en een kinderspeeltuin willen wij zeker niet bagatelliseren. Echter klager was telefonisch bereikbaar, aangezien er voor algemeen gebruik telefoon bij de receptie aanwezig is. Het wil ons verder voorkomen dat, op grond van de leeftijden van de kinderen van klager, respectievelijk 11 en 14 jaar, de aanwezigheid van een speeltuin niet een belangrijk vereiste is geweest.
 
Wij hebben er verder alle begrip voor dat het ontbreken van water tussen 18.00 uur en 06.00 uur wel een lastige situatie teweeg heeft gebracht. Niettemin mag het onzes inziens als algemeen bekend worden verondersteld dat in menig land, en zeker in landen waar sprake is van hete en droge zomers zoals in Griekenland, de (drink)watervoorziening niet van hetzelfde niveau is als in ons land. Vaak is er in dergelijke landen, met name in de drukste toeristische tijd van het jaar (juli/augustus) en mede afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die er in de voorafgaande winter en het voorjaar is gevallen sprake van een structureel probleem. Hiervan makan wij melding in de Algemene Informatie in onze brochure. Indien, zoals in deze situatie, de waterkraan van gemeentewege wordt dichtgedraaid, is er sprake van een situatie die noch ons, noch de logiesverschaffer te verwijten valt.
 
Wij zijn evenmin van oordeel dat onze beslist goed functionerende hostess hierover enig verwijt te maken valt. Zij heeft uitleg gegeven over de situatie en tips gegeven over hoe met de situatie om te gaan.
 
Het verwijt dat wij vooraf geen melding hebben gemaakt van de situatie snijdt geen hout. Aan de hand van de rapportages van de hostess hebben wij kunnen opmaken dat de situatie niet voorspelbaar was en zich nu eens in Ixia en dan weer in Trianta voordeed.
 
Aangezien het mogelijk was om gedurende een ruime periode wel gebruik te maken van het leidingwater achten wij het niet van realiteitszin getuigen om vanwege een door een overmachtssituatie ontstane beperking een bedrag van € 800,- te verlangen. 
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Betreffende de ontbrekende faciliteiten, telefoon op de kamer en een speeltuin, stelt de commissie vast dat deze faciliteiten in de beschrijving van de accommodatie in de brochure zijn opgenomen en dat het ontbreken daarvan de reisorganisator valt toe te rekenen. De commissie kan zich voorstellen dat klager door het ontbreken van deze faciliteiten enig ongerief zal hebben ondervonden, doch meent dat dit ongerief niet van dien aard is dat daarvoor een vergoeding in geld op zijn plaats is.
 
Betreffende de klacht over het ontbreken van water tussen 18.00 uur en 06.00 uur merkt de commissie op dat bekend is dat de watervoorziening in zuidelijke landen tijdens het hoogseizoen problemen kan opleveren en dat dit in toenemende mate ook het geval is. Plaatselijke autoriteiten en accommodatieverschaffers zijn soms genoodzaakt maatregelen te nemen om het watergebruik te beperken om erger te voorkomen. De reisorganisator geeft dit, zij het summier, ook aan in zijn brochure. De commissie realiseert zich dat dit enige aanpassing van reizigers vereist. In dit geval waren de problemen echter goed op te lossen door water in reserve te houden voor de waterloze uren en door met de beperkingen rekening te houden bij het te kiezen tijdstip voor het nemen van een douche/bad. De commissie is van oordeel dat de hostess met haar uitleg en haar adviezen heeft gedaan wat zij kon. Gezien het feit dat het niet te voorspellen was in welke periode en in welke accommodaties het probleem zich zou voordoen is de commissie van oordeel dat de reisorganisator evenmin is tekortgeschoten in zijn informatieplicht vooraf. En tenslotte acht de commissie het watertekort niet dermate ernstig dat daardoor onaanvaardbaar ongerief werd ondervonden. De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht op dit onderdeel ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 7 januari 2003.