Volgens Algemene Voorwaarden mag consument maar één hulphond meenemen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX08-0117

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of de consument in het kader van [gehandicapten]-vervoer naast haar hulphond, nog een tweede hond mag meenemen, die in opleiding is.   De consument heeft op 21 november 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer dient de consument in haar situatie toe te staan een tweede hond mee te nemen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument mag één hulphond meenemen; een tweede alleen als deze in een mand of tas kan worden vervoerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft op een daartoe strekkende vraag van de ondernemer bij brief van 7 mei 2008 laten weten dat zij slechts één SOHO hond mocht meenemen, dit ingevolge de algemene voorwaarden.   Vervolgens heeft [de gemachtigde van de consument] van [een gehandicapten organisatie] bij brief van 14 november 2008 om toestemming verzocht om met twee honden te mogen reizen, waarop de ondernemer bij brief van 21 november 2008 het standpunt inzake de tweede hond heeft herhaald.   De commissie is bevoegd geschillen te beslechten – kort gezegd – voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten (artikel 3 van het reglement van de Geschillencommissie Taxivervoer).   In het onderhavige geval kan er sprake van een concrete klacht zijn geweest naar aanleiding waarvan de brief van 7 mei 2008 van de ondernemer aan de consument is gestuurd waarna bij brief van 9 mei 2008 de consument aan de ondernemer heeft laten weten dat men bleef bij het afwijzend standpunt.   Daarbij is het gebleven. Eerst op 14 november 2008 is het verzoek van de kant van de [gehandicapten organisatie] gekomen.   In de laatste situatie is er geen sprake van dat een en ander plaatsvond met het oog op een concrete overeenkomst of de wens daartoe, nu het slechts een algemeen gesteld verzoek betrof.   Hieruit vloeit voort dat geen sprake is geweest van een situatie als waarop art. 3 van het Reglement Geschillencommissie Taxivervoer ziet. Voorzover dit met betrekking tot de gebeurtenissen in mei 2008 anders mocht zijn geweest, kan het oordeel niet anders luiden nu de daarvoor geldende termijnen ruimschoots zijn overschreden.   Ten overvloede merkt de commissie op dat naar luid van het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de Algemene Voorwaarden inderdaad slechts één hulphond mag worden meegenomen, zodat het standpunt van de ondernemer juist is. Wel had het wel op de weg van de ondernemer gelegen te reageren op het aanbod van de consument voor de tweede hond te betalen, waarbij thans in het midden kan blijven welk tarief de ondernemer daar dan voor in rekening kan brengen, gelet op het feit dat er dan geen sprake meer is van [gehandicapten]-vervoer.   Beslissing   De consument wordt in haar klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 2 juni 2009.