Voor klager was weinig gelegenheid om van het hotel en de omgeving vakantiegenot te verkrijgen: vergoeding hier op zijn plaats.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110854

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 februari 2016 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis naar Phuket, Thailand voor twee personen en verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt in de periode van 5 tot en met 21 oktober 2016 voor de som van € 2.308,50.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Het hotel was slecht onderhouden er waren slechte hygiënische omstandigheden in het hotel en de omgeving. In de omgeving was een grote begraafplaats naast het hotel. Er was geen bijstand door de reisorganisator.
Klager verzoekt de commissie een vergoeding vast te stellen van € 2.308,50.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Er zijn tijdens het verblijf in [naam accommodatie] contacten geweest met de afdeling customer support van de reisorganisator, het reisbureau en de lokale agent. In Thailand heeft de reisorganisator geen eigen reisleiding gestationeerd maar kunnen de klanten beroep doen op de lokale agent. In de klachten over het totaal herkent de reisorganisator zich niet. Het hotel wordt goed geboekt en gewaardeerd door de klanten. Het is de enige klacht die over het hotel ontvangen is. Op de website krijgt het hotel een algemene waardering van 8.7 en de hygiëne 8.5. Klager heeft video’s meegezonden bij de klacht waarin beelden te zien zijn van de omgeving van het hotel. Voorzieningen en omstandigheden buiten de hotels zijn in Thailand niet te vergelijken met Nederland of andere West-Europese landen. De oorzaak van de ziekte van klager kan de reisorganisator niet vaststellen en in het dossier zijn geen stukken aangetroffen waaruit blijkt dat de ziekte is ontstaan door omstandigheden in het hotel. De geschillencommissie is niet bevoegd in de beoordeling van klachten over ziekte en lichamelijk letsel. Klager heeft direct aangegeven terug te willen naar huis en een wisseling van kamer of hotel was geen optie. De tickets van klager konden niet worden gewijzigd en zij hebben daarom zijn nieuwe tickets gekocht. Voor vergoeding van de gemaakte kosten kan klager bij ziekte vaak een beroep doen op de reisverzekering ook voor eventuele telefoonkosten. Medische kosten kunnen worden gedekt via reisverzekering of ziektekostenverzekeraar. Uit coulance is een vergoeding aangeboden van € 250,–.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen.

Voor wat betreft de klacht gaat over het gederfde vakantiegenot vanwege de slechte hygiënische omstandigheden zowel binnen als buiten het hotel merkt de commissie het volgende op.

Het beeldmateriaal dat door klager is gepresenteerd staat in schril contrast met de beschrijving die de reisorganisator daarvan geeft. De staat waarin het strand verkeerde maakte een strandvakantie, zoals die klager voor ogen stond, illusoir. Wellicht zijn de waarderingen die gegeven zijn in een periode gedaan waarin de omstandigheden beter waren. Het is overigens opmerkelijk dat de prominente aanwezigheid van een begraafplaats daarin geen vermelding krijgt.
Omtrent de hygiënische omstandigheden in de nabijheid van het hotel geven de beelden voldoende blijk van rommel en het onvermogen om daarvoor een adequate oplossing te bieden. Het lag er vol met vuilniszakken. De omgeving en het strand waren daardoor niet aantrekkelijk. Dat klager direct heeft aangegeven terug te willen keren, geeft een aanwijzing temeer dat het hotel en de omgeving niet voldeden aan de verwachtingen. Er zou volgens de reisorganisator een wisseling van kamer of hotel zijn aangeboden maar volgens klager is alleen een andere kamer aangeboden en dat was geen oplossing omdat het probleem in het hotel lag. Daarover was nog te melden dat het met de veiligheid niet optimaal gesteld was door het ontbreken van verlichting en onverwachte afstapjes alsmede spiegelgladde gangen en lekkages en gladde tegels. Er werd onvoldoende aan gedaan.
Het in de nabijheid gelegen dorp had verder kennelijk alle kenmerken van een plaats van lichte zeden. De restaurants waren leeg. Tot overmaat van ramp was er geen riool en werd het naastgelegen beekje daarvoor gebruikt waardoor stank door het hele hotel merkbaar was. Aldus was het in feite weinig gelegenheid voor klager om van het hotel en de omgeving vakantiegenot te verkrijgen. Op grond van het voorgaande ziet de commissie aanleiding om klager de hierna vermelde vergoeding toe te kennen.

Ten aanzien van de medische consequenties kan de commissie geen oordeel geven. Op grond van artikel 5 lid 1 sub c van het reglement dient de commissie klager ambtshalve in zijn klacht niet ontvankelijk te verklaren voor wat betreft het ziek worden tijdens het verblijf in Phuket.

De commissie acht op grond van het voorgaande de klacht gegrond.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 1.500,– in totaal. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van €127,50 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 september 2017.