Vordering consument inzake werkgerelateerde schade afgewezen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0546

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de beëindiging van de verbinding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat de ondernemer de internetverbinding zonder reden en /of voorafgaande waarschuwing op 8 augustus 2008 heeft afgesloten. De consument heeft hierdoor schade geleden, waarvoor zij door de ondernemer gecompenseerd wil worden.   De consument verlangt vergoeding van de abonnementskosten gedurende de periode dat er geen verbinding is geweest, vergoeding van de telefoonkosten in verband met het bellen naar de helpdesk ad € 80,– , vergoeding van het klachtengeld ad € 50,– en vergoeding van de werkgerelateerde schade als gevolg van het niet over internet kunnen beschikken ad € 2.000,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat het abonnement van de consument op 9 maart 2007 technisch is opgeleverd op [het correcte adres], waardoor de consument hier ook gebruik van kon maken. Administratief stond het abonnement op [een onjuist adres]. In oktober 2008 is getracht dit te herstellen door een “verhuizing” van [het ene nummer] naar [het andere nummer]. Door de technische oplevering op [het ene nummer] werd een van de twee aderparen als bezet gezien en is de verbinding op het andere aderpaar aangesloten. Hierdoor is de situatie ontstaan dat het modem van de consument nog op het “ene” aderpaar is aangesloten en de verbinding op het “andere”paar. Om dit te verhelpen heeft de ondernemer een monteur gestuurd om bij de consument langs te gaan.   De ondernemer verklaart zich bereid de consument de abonnementskosten te vergoeden over de periode dat zij geen gebruik heeft kunnen maken van de internetverbinding. Dit betreft de periode van 8 augustus 2008 tot datum herstel van de verbinding. Tevens verklaart de ondernemer zich bereid een bedrag van € 50,– te vergoeden als tegemoetkoming in de kosten voor het bellen met de helpdesk, alsmede een bedrag van € 50,– als tegemoetkoming voor het geleden ongemak. Tevens is de ondernemer bereid het klachtengeld ad € 50,– te vergoeden. De ondernemer heeft vergoeding van de overige gevorderde kosten met betrekking tot werkgerelateerde schade afgewezen met een beroep op artikel 12.13 van de algemene voorwaarden van de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft niet weersproken dat bij het realiseren van de verbinding een fout is gemaakt, welke aan de ondernemer dient te worden toegerekend. De klacht van de consument is derhalve gegrond. Het geschil beperkt zich nog tot de vraag of de ondernemer jegens de consument schadeplichtig is geworden en zo ja, tot welk bedrag. De commissie acht de door de ondernemer na het aanhangig maken van het geschil aangeboden vergoeding van de abonnementskosten, telefoonkosten en klachtengeld in zoverre redelijk dat de vergoeding van de telefoonkosten op € 80,– wordt gesteld. De consument heeft deze hogere telefoonkosten ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt.   Het onderhavige abonnement betreft een zogeheten particulier abonnement voor een internetverbinding. Dit veronderstelt dat in hoofdzaak voor particuliere, niet werkgerelateerde doeleinden van deze verbinding gebruik gemaakt wordt en niet, zoals de consument kennelijk veronderstelt, in dermate belangrijke mate voor werkgerelateerde doeleinden zodat bij het uitvallen van de internetverbinding inkomensschade dreigt of zelfs ontstaat. Gelet hierop is de uitsluiting in artikel 12.13 van de algemene voorwaarden waarop de ondernemer een beroep heeft gedaan niet onredelijk. De vordering van de consument tot vergoeding van de werkgerelateerde schade ad € 2.000,– wordt afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient de internetverbinding te herstellen binnen 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies. Consument dient hieraan medewerking te verlenen door (medewerkers van) de ondernemer hiertoe toegang tot de woning te verlenen teneinde de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.   De ondernemer vergoedt aan de consument de abonnementskosten ad € 14,95 per maand vanaf 8 augustus 2008 tot de datum van herstel van de internetverbinding.   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 130,– (zijnde € 80,– aan telefoonkosten vermeerderd met € 50,– voor het geleden ongemak).   Betaling van deze bedragen dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 8 mei 2009.