Warme maaltijden in buffetvorm: wat daar onder te verstaan.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-2982

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 
 
Het geschil vloeit voort uit een op 28 december 2000 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 4 personen naar Dalyan in Turkije met verblijf in hotel Çinar op basis van halfpension voor de periode van 17 juli 2001 t/m 31 juli 2001 voor de som van € 2.280,69.
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Wij hebben halfpension in buffetvorm geboekt, maar ter plaatse bleek het eten in buffetvorm niet mogelijk te zijn. In plaats daarvan zouden we een keuzemenu krijgen, waarbij we mochten aangeven wat we wel en wat we beslist niet wilden eten. Toen ook dat dat niet uit de verf kwam, hebben we – na tweemaal overleg met de hostess en/of de manager – de moed opgegeven en zijn we elders in Dalyan gaan eten.
 
Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.
 
Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Klager is ontevreden over de maaltijden in de accommodatie. Allereerst bleek dat deze maaltijden niet in buffetvorm waren, gezien het geringe aantal aanwezige gasten. Hierop is klager toegezegd dat hij elke dag mocht aangeven wat hij wilde eten. Dit is echter niet geheel naar wens verlopen.   
 
Allereerst willen wij aangeven wat wordt bedoeld met maaltijden in buffetvorm. Uit de ‘Dikke van Dale’ blijkt dat een buffet niet wil zeggen dat klager veel keus krijgt. Het is slechts een manier van serveren. Klager kan zelf zijn maaltijd van een daartoe opgestelde tafel afhalen. Maaltijden in buffetvorm wil geenszins zeggen dat hiermee de keus wordt vergroot. 

Op vakantie gaan houdt voorts in dat men geconfronteerd wordt met anderen gebruiken dan men in Nederland gewend is. Er zullen over het algemeen ook andere maaltijden/gerechten worden geserveerd. Het kan dan voorkomen dat een gerecht geserveerd wordt dat niet zo in de smaak valt. Dat doet echter geen afbreuk aan de maaltijden op zich. 

Ons is gebleken dat de manager er alles aan gedaan heeft om klager tevreden te stellen. Dat er uiteindelijk een misverstand is ontstaan met betrekking tot een geserveerde maaltijd, houdt ons inziens niet in dat de maaltijden beneden peil waren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Klager heeft ter zitting aangegeven dat het geschil zich in het bijzonder toespitst op het feit dat hij geen warme maaltijden in buffetvorm heeft gekregen. Het ontbijt werd wel in buffetvorm geserveerd, zij het in een eenvoudige vorm. 
 
Ter zitting heeft de vertegenwoordigster van de reisorganisator bevestigd dat de warme maaltijden in buffetvorm niet zijn doorgegaan, omdat er te weinig gasten waren.
 
Niet in geschil is derhalve dat klager niet heeft gekregen waarvoor hij op grond van de reisgids heeft geboekt, te weten (warme) maaltijden in buffetvorm. Klager had hier op zich nog vrede mee gehad – zo heeft hij ter zitting verklaard – als hij daadwerkelijk conform de gemaakte afspraak zijn keuzemenu had kunnen samenstellen. Toen ook dat niet van de grond kwam, resteerde hem niets anders dan elders te gaan eten. Per avond was hij voor zijn gezin rond de € 11,50 kwijt.   
 
De reisorganisator heeft zich op het standpunt gesteld dat klager ook in geval hij wel warme maaltijden in buffetvorm zou hebben gekregen daar qua keuze niet al te veel van had mogen verwachten. Daartoe heeft de reisorganisator verwezen naar de taalkundige uitleg van het woord ‘buffet’ in de ‘Dikke van Dale’. De commissie kan deze zienswijze niet onderschrijven, daar het een feit van algemene bekendheid is dat bij maaltijden in buffetvorm wel degelijk een uitgebreider aanbod aan gerechten wordt aangeboden dan wanneer de maaltijden aan tafel worden geserveerd, niet alleen in Nederland maar ook in onder meer Turkije.
 
Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.
 
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 205,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.
 
Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 56,72 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
 
Derhalve wordt beslist als volgt.
 
Beslissing
 
De commissie verklaart de klacht gegrond.
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 160,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 2 juli 2002.