Wegblokkade – reisorganisator niet aansprakelijk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI00-4458

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 29 maart 2000 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eigen vervoerreis voor twee personen naar Cap d’Agde in Frankrijk met verblijf in een appartement op basis van logies voor de periode van 26 augustus t/m 9 september 2000 voor de som van ƒ 1.078,– in totaal.
 
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak:
 
Door blokkades in Frankrijk konden we niet op tijd terugkeren naar Nederland. De reisorganisator is in gebreke gebleven ons omtrent een en ander tijdig in te lichten en een oplossing voor ons te creëren. Pas in een laat stadium heeft de accommodatieverschaffer ons uit de brand kunnen helpen. Wij hebben drie vakantiedagen verloren.
 
Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak:
 
Tijdens de vakantie ontstonden in Frankrijk problemen met de benzinebevoorrading als gevolg van stakingacties en wegblokkades. Deze acties zijn uitgebreid in het nieuws geweest en zijn u, naar wij menen te mogen veronderstellen, bekend.
 
Klagers hadden het appartement tot 9 september gehuurd. Savanna Beach zou, volgens de planning, op 9 september weer nieuwe gasten ontvangen, waardoor het er naar uitzag dat het gehuurde appartement inderdaad op 9 september verlaten moest worden. Indien de situatie dusdanig was dat nieuwe gasten niet konden arriveren in verband met de brandstofschaarste, konden de reeds aanwezige gasten uiteraard wel blijven. Klagers eisten dat Vrij Uit een oplossing voor hun probleem zou zoeken (bij monde van een andere aldaar verblijvende familie). Klagers verwijten Vrij Uit nalatigheid in de hulpverlening.
 
Vrij Uit is een reisorganisatie voor individuele autovakanties; wij hebben een reisovereenkomst afgesloten voor de huur van een appartement voor een bepaalde periode. Deze overeenkomst is op correcte wijze nagekomen. Vrij Uit kent geen hostessservice, maar staat wel 24 uur per dag klaar om de klagers onderweg waar nodig te helpen. De situatie in Frankrijk was destijds dermate onoverzichtelijk en wijzigde per uur en per locatie, zodat wij geen algemene informatie konden verstrekken. De locale bevolking was het best op de hoogte en dus was ons beste advies zelf ter plaatse te informeren naar de mogelijkheden.
 
Op verzoek van klagers hebben wij getracht extra onderdak te vinden, voor het geval klagers inderdaad de accommodatie moesten verlaten; wij konden echter geen alternatief vinden binnen een straal van 40 km. Dit laatste niet uit onwil, maar uit onmacht. Inderdaad is Vrij Uit aansprakelijk voor het correct uitvoeren van een geboekte reis. Ons inziens is de geboekte reis ook correct uitgevoerd. Klagers hebben alleen verblijf geboekt en geen reis.
 
In die periode heeft Vrij Uit dagelijks, soms diverse keren per dag, contact onderhouden met de ANWB, ANVR en collega-touroperators om de situatie en de te volgen strategie af te stemmen;
daarnaast om zoveel mogelijk actueel nieuws te vergaren over de situatie om onze klagers te kunnen informeren. Vrij Uit heeft daarbij gehandeld conform de richtlijnen die werden afgesproken.
Wij beroepen en beriepen ons op overmacht zoals omschreven in artikel 12 lid 4 van de Algemene reisvoorwaarden en zien daarom geen reden over te gaan tot schadevergoeding.
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen:
 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de reisorganisator in gevallen van nood als het onderhavige zeker aanspreekbaar is in die zin dat aan de klant hulp en bijstand behoort te worden geboden, maar de reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit blokkades als de onderhavige. De commissie stelt vast dat in het geval van klager de communicatie door de omstandigheden minder gelukkig is geweest, maar naar het oordeel van de commissie kon de reisorganisator in de gegeven situatie niet meer doen dan hij gedaan heeft.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel, dat de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de door klager gestelde klachten en het daaruit voortvloeiende ongerief.
De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 19 juni 2001.