Wegens vertraging en drukte geen zitplaats in eerste klas; door ondernemer worden aan reizigers geen zitplaatsen gegarandeerd

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vertraging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54873

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft zeer gebrekkige vervoersprestaties en faciliteiten in het jaar 2010 op de verbinding tussen Schiphol en Amsterdam.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Hij heeft een jaartrajectabonnement Schiphol-Amsterdam CS, waarop hij dagelijks op werkdagen en soms in het weekend reist. In het jaar 2010 heeft zich erg veel vertraging voorgedaan, alsmede heeft zich hierna te omschrijven ander ongemak voorgedaan.   De consument verlangt korting op de abonnementsprijs.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt. Inderdaad heeft zich op deze verbinding in de richting Amsterdam-Schiphol een punctualiteit voorgedaan van circa 74% hetgeen beneden het aanvaardbare niveau is, maar de omgekeerde richting lag in dat jaar boven dat niveau met ruim 89%. Bovendien rijden op dit traject frequent treinen zodat de vertraging als regel beperkt zal zijn.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Gepersisteerd wordt bij het ingenomen standpunt, maar ingeval de consument in het ongelijk wordt gesteld, is de ondernemer bereid toch de aangeboden boekenbon c.q. 3 dagkaarten aan de consument te geven. Verder kan zij ermee instemmen, bij wege van coulance, dat de ondernemer het klachtengeld vergoedt.   De ondernemer heeft eerder aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Er kan als vaststaand van worden uitgegaan dat zich op het bewuste traject in dat jaar vaak vertragingen hebben voorgedaan, tegen de percentages als hiervoor aangegeven. Ook staat vast dat op 4 december 2010 als gevolg van sneeuwval gecompliceerde situaties zijn ontstaan op de betreffende stations, met alle gevolgen voor miscommunicatie van dien.   De commissie gaat verder uit van de globale juistheid van de stellingen van de consument dat met enige regelmaat geen zitplaatsen in de eerste klasse beschikbaar zijn en dat het zal voorkomen dat NS-personeel reizigers niet of verkeerd inlicht c.q. informeert over vertragingen en spoorwijzigingen.   Dit betekent dat de commissie op zich de geuite klachten juist acht, maar dat neemt niet weg dat op de eerste plaatst aan reizen enig ongemak verbonden kan zijn, dat inderdaad door de ondernemer aan de reizigers geen zitplaatsen worden gegarandeerd en dat als gevolg van de frequentie van de treinen tussen beide bestemmingen de hinder als gevolg van vertraging binnen de perken zal zijn gebleven.   De voorvallen op 4 december 2010 zijn voorts van dien aard geweest dat een ingewikkelde situatie is ontstaan met grote overlast aan de zijde van de reizigers.   Een en ander, mede lettend op de punctualiteitscijfers, is evenwel niet van dien aard dat de commissie aanleiding vindt om de gevraagde korting c.q. vergoeding van schade toewijsbaar te achten. Dit klemt temeer omdat door de ondernemer een aantal jaren geleden de regeling “Geld terug bij Vertraging” is ingevoerd die belangrijke vertragingen van enige compensatie voorzien. Daarvoor komt de consument niet in aanmerking omdat zijn vertraging kennelijk als regel steeds minder dan een uur heeft bedragen en als gevolg daarvan het drempelbedrag van € 2,20 niet wordt overschreden. Dit drempelbedrag acht de commissie overigens ook redelijk mede gezien in het licht van Europese regelgeving.   De ondernemer heeft zich bereid verklaard haar eerder aanbod gestand te blijven doen (boekenbon van € 10,– c.q. drie dagkaarten), hetgeen de commissie een passend gebaar vindt, naast haar bereidheid om het klachtengeld in dit geval voor haar rekening te nemen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig haar aanbod een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar op 13 september 2011.