Wel/geen leverancier bekend; netbeheerder niet bevoegd energie in rekening te brengen

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Switchprocedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE08-1507

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de consument van de ondernemer ontvangen nota voor elektriciteit over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

De consument heeft een bedrag van € 1.054,19 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 20 juni 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft mij bij factuur d.d. 18 juli 2007 elektriciteit in rekening gebracht over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005. Tevoren had de ondernemer mij al schriftelijk voor deze nota gewaarschuwd. In deze periode was ik echter afnemer bij een ander energiebedrijf voor zowel gas als elektriciteit. Ik heb daarvoor ook nota’s ontvangen en betaald. De ondernemer zegt dat er over de genoemde periode geen officiële afnemer voor elektriciteit bekend was en dat hij als netbeheerder verplicht is de elektriciteit in rekening te brengen aan degene die deze heeft verbruikt. Dat klopt dus niet, want ik had een contract met een ander energiebedrijf.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het is juist dat het energiebedrijf waarmee ik een contract had mij voor de verbruikte elektriciteit over de genoemde periode heeft gecrediteerd. Dat heeft dat bedrijf echter kennelijk op instigatie van de ondernemer gedaan. Hoe dit ook zij, ik ben niet van plan voor verbruikte energie te betalen aan een bedrijf waarmee ik geen leveringscontract heb.

De consument verlangt dat de ondernemer haar voor het in rekening gebrachte bedrag crediteert.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben de verbruikte elektriciteit over de genoemde periode in rekening gebracht aan de consument, omdat zij de afneemster daarvan was. Over de genoemde periode was ons geen officiële leverancier bekend die elektriciteit heeft geleverd krachtens een daartoe gesloten overeenkomst. In een dergelijk geval zijn wij als netbeheerder verplicht de verbruikte energie in rekening te brengen aan degene die deze daadwerkelijk heeft afgenomen. De door de consument genoemde energieleverancier heeft aan de consument een brief gestuurd waarin hij heeft meegedeeld dat haar over 2005 ten onrechte elektriciteit in rekening is gebracht en dat de in rekening gebrachte bedragen zouden worden gecrediteerd. Dat is inmiddels gebeurd. Wij leggen kopieën van deze brief en van de aan de consument gezonden creditnota’s over. De consument lijdt geen nadeel, omdat zij immers moet betalen voor de elektriciteit die zij heeft ontvangen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken van het geschil en het verhandelde ter zitting blijkt dat de consument zich in juni 2003 bij een energieleverancier heeft aangemeld voor gas en elektriciteit en dat daarin tot ruim na
31 december 2005 geen wijziging is gekomen. De consument heeft over de gehele periode gedurende welke zij klant was bij die energieleverancier zowel betaald voor gas als voor elektriciteit. In een brief d.d. 22 mei 2008, waarvan een kopie is overgelegd door de ondernemer, deelde het genoemde energiebedrijf aan de consument mee dat over 2005 ten onrechte elektriciteit in rekening was gebracht en dat de consument daarvoor zou worden gecrediteerd. Uit de brief blijkt dat het energiebedrijf zich hiervoor baseert op informatie van de ondernemer. Een verdere motivatie ontbreekt in die brief. Het energiebedrijf is kennelijk zonder meer afgegaan op de informatie van de ondernemer. De consument heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij over geheel 2005 onafgebroken contractueel afnemer is geweest van het energiebedrijf en dat de gegevens waarop de ondernemer zich baseert en die erop neerkomen dat dit slechts het geval zou zijn geweest tot 15 december 2004, onjuist zijn. De creditering van het energiebedrijf aan de consument was dus eveneens onjuist. Dat is echter een kwestie tussen de consument en de energieleverancier, waar de ondernemer als netbeheerder buiten staat. Los van de vraag of een netbeheerder in het algemeen gerechtigd of bevoegd is aan een consument energie in rekening te brengen die hij zelf niet heeft geleverd, kan hij dat in dit geval dus zeker niet doen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie stelt vast dat de consument niets aan de ondernemer verschuldigd is.

Het depotbedrag wordt aan de consument geretourneerd.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 8 januari 2008.