Werk aangenomen voor vaste aanneemsom. Niet gebleken dat afspraken zijn gemaakt over verrekening werkzaamheden door consument verricht.

  • Home >>
  • Klussenbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64875-2

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een eind september of begin oktober 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van materialen en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (renovatie van een badkamer conform offertes d.d. 22 september 2010 en 29 september 2010) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 16.537,68. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats in de tweede helft van 2011. De consument heeft op 15 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Door ziekte van de ondernemer is het werk niet tijdig begonnen. Na zijn vakantie kwam de ondernemer het inbouwreservoir plaatsen. Op de vraag van de consument wanneer hij de stoomcabine zou komen plaatsen, was het antwoord dat die niet op de offerte stond. In totaal heeft de ondernemer, dan wel zijn vervanger niet meer dan zes dagen gewerkt. Het daarvoor berekende bedrag vindt de consument te hoog. De consument heeft om een gespecificeerde rekening gevraagd, maar die wil de ondernemer hem niet geven.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Van meet af aan is besproken dat een gespecificeerde offerte niet nodig was. De afspraak was dat wij samen aan het werk zouden beginnen. Ik had een budget van € 17.000,– en de ondernemer zou waarschuwen als die limiet was bereikt. Dan zou ik het daarna verder wel zelf afmaken. Mijn fout is geweest dat ik handtekeningen voor akkoord heb gezet onder de offertes die hij in september 2011 heeft gestuurd.   Mijn standpunt is nu dan ook als volgt: wanneer ik een gespecificeerde factuur krijg, wil ik wel betalen. Maar wanneer de ondernemer zijn vergoeding moet gaan specificeren, zal hij zeker niet verder komen dan een bedrag van € 6.000,– à € 7.000,–. Ik kom niet verder dan € 4.000,– tot € 6.000,–. Toen ik hem vroeg om een gespecificeerde factuur, had de ondernemer ineens een softwareprobleem op zijn computer.   De stukadoor is een uurtje of drie bezig geweest. De wanden waren al gestuct en konden zo betegeld worden. Er was niks mis met die wanden. Ze stonden zeker niet hol of bol.   De consument verlangt terugbetaling van het teveel betaalde na aftrek van de door de ondernemer gemaakte kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het werk is overeenkomstig de offertes uitgevoerd. De consument heeft om offertes gevraagd voor het plaatsen van een raam in de badkamer met een door de consument te leveren kozijn en voor een complete verbouwing van die badkamer met zeer luxe sanitair, waaronder een whirlpoolbad en een stoomdouche. Deze werkzaamheden zijn aangeboden in de offerte van 29 september 2010 voor een bedrag van € 3.202,39 inclusief BTW.   De laatste offerte zou gaan uitkomen op een bedrag van om en nabij € 25.000,–, omdat er ingrijpende bouwkundige werkzaamheden nodig waren (verplaatsing van wanden). Omdat dat te duur werd, is overeengekomen dat de bestaande badkamer zou worden gehandhaafd qua omvang en vorm en dat het nieuwe sanitair, een bad en toilet, op de plek van het oude zou worden geplaatst. Dit aanbod is neergelegd in de offerte van 22 september 2010, die sloot op een bedrag van € 13.335,39 inclusief BTW.   Door omstandigheden heeft de ondernemer het werk niet in december 2010 kunnen uitvoeren maar pas in juli 2011. De ondernemer heeft nog voorgesteld om na zijn vakantie te beginnen en het werk dan achter elkaar af te maken, maar de consument wilde dat hij al voor zijn vakantie zou beginnen. Daardoor verliep de planning niet ideaal.   De afspraak was dat de consument de badkamer kaal zou opleveren, derhalve zonder tegels op de wanden en zonder te vervangen sanitair. Dat bleek bij aanvang van de werkzaamheden niet het geval. De ondernemer is begonnen met het uithakken van het gat voor het raam. De consument heeft hem daarbij ongevraagd geholpen. Vanwege een slijmbeursontsteking bleek de ondernemer niet verder te kunnen werken en is in overleg met de consument besloten de badkamer, die nog als zodanig bruikbaar was, na de vakantie van de ondernemer af te maken.   Na terugkeer van zijn vakantie bleek dat de consument inmiddels zelf het whirlpoolbad had geplaatst, leidingen had verlegd en de afvoeren voor het nieuwe sanitair had aangelegd. Een binnenmuur was voor de helft verwijderd vanwege de installatie van een stoomdouche. Door het verleggen van de leidingen kwam het nieuwe sanitair – anders dan was overeengekomen – op andere plaatsen te staan dan het oude. Het leveren en installeren van een stoomdouche was helemaal niet in de offerte inbegrepen.   Eigener beweging en zonder overleg met de ondernemer is de consument zelf werkzaamheden gaan uitvoeren. Vervolgens heeft de ondernemer een stukadoor de wanden laten egaliseren en heeft hij een inbouwreservoir geplaatst. Om gezondheidsredenen kon hij vervolgens niet verder werken. Een collega heeft vervolgens de vloer geëgaliseerd en de wanden en vloeren betegeld. Ook is de nieuwe radiator geplaatst. De ondernemer heeft de badkamer vervolgens zelf afgemonteerd en gekit.   Alle in de offertes aangeboden werkzaamheden zijn uitgevoerd en de daarvoor in rekening gebrachte bedragen zijn volgens de ondernemer dan ook terecht verschuldigd geworden. De consument vraagt nu op rekening van de ondernemer een stoomdouche die niet in de offertes was inbegrepen. De consument wil alleen maar een gespecificeerde rekening om de door hem zelf verrichte werkzaamheden bij de ondernemer in rekening te kunnen brengen en aldus alsnog zijn stoomdouche te krijgen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er is nooit overeengekomen dat er op basis van regie of nacalculatie zou worden gewerkt of tot een bepaalde limiet. Ik hoef geen gespecificeerde factuur te sturen, want het werk is aangenomen op basis van een aanneemsom. De gefactureerde bedragen zijn betaald. Dat waren de bedragen die in de offertes waren opgenomen. De consument is meerdere afspraken niet nagekomen. Ik was ook verbaasd dat de consument zelf werk had uitgevoerd. Dat bleek mij pas toen ik terug kwam van vakantie. Overleg daarover heeft helemaal niet plaatsgevonden. Die werkzaamheden hebben mij helemaal geen voordeel gebracht, want ik heb weer extra uren moeten maken om om zijn werk heen te werken. Ook de stukadoor heeft extra uren moeten maken omdat muren hol stonden, tot wel één cm toe, waardoor het niet mogelijk was om de 30×60 tegels te plaatsen zonder dat daar holten achter zouden blijven bestaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft voor het werk een tweetal offertes aan de consument toegezonden, waarin de uit te voeren werkzaamheden zijn omschreven en zijn aangeboden voor een vast bedrag, de aanneemsom. Dat is afgesproken dat het werk onder regie zou worden uitgevoerd, zoals de consument nu stelt, blijkt uit niets.   Evenmin is gebleken dat de consument ooit overleg heeft gepleegd met de ondernemer over door de consument zelf uit te voeren werkzaamheden. Daarvan blijkt in elk geval niets uit de offertes. Net zoals van een ondernemer mag worden verwacht dat hij aantoont dat een consument heeft ingestemd met het uitvoeren en in rekening brengen van meerwerk, mag van een consument worden verlangd dat hij aantoont dat een ondernemer heeft ingestemd met het uitvoeren van een deel van het aangenomen werk door de opdrachtgever zelf tegen verrekening van uren als minderwerk. Dat de ondernemer daar ooit mee heeft ingestemd is niet gesteld of gebleken.   De omstandigheid dat de ondernemer arbeidsongeschikt is geworden levert een vorm van overmacht aan zijn zijde op. Wil er al sprake zijn van het doorberekenen van schade als gevolg van de omstandigheid dat de ondernemer arbeidsongeschikt is geraakt, dan zal ten minste moeten blijken dat de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft geboden om zelf voor een oplossing van het probleem te zorgen, dat deze dit heeft nagelaten en dat hij aldus (of op andere wijze) in juridische zin in verzuim is geraakt. Ook daarvan is niets gebleken.   De slotsom is dan dat het uitgevoerde werk tegen vaste bedragen is aangenomen en uitgevoerd. Voor zover niet de ondernemer, maar de consument zelf de werkzaamheden heeft uitgevoerd is niet gebleken dat dat met instemming van de ondernemer is gebeurd, noch dat deze juridisch gezien aansprakelijk is om de daarmee samenhangende kosten als schadevergoeding te verrekenen met de betaalde aanneemsommen. De conclusie is dan dat het door de consument verlangde niet toewijsbaar is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist op 17 april 2012 door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven.