Werk in regie uitgevoerd; de in rekening gebrachte vergoeding is niet redelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU08-0002

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in of omstreeks augustus 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe benodigde materialen tegen de daarvoor bij de consument in rekening gebrachte prijs van € 652,80. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op of omstreeks 31 augustus 2007. De consument heeft op 19 september 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 652,80 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft een onjuiste factuur gestuurd. Meer in het bijzonder heeft de consument daartegen de navolgende bezwaren: de ondernemer brengt meer uren in rekening dan dat mondeling was afgesproken en dan dat er daadwerkelijk is gewerkt; er worden wel erg veel gereden kilometers in rekening gebracht tegen een niet gangbaar, te hoog, tarief; de berekening van de materialen wordt niet onderbouwd door nota’s van de gebruikte materialen, waarvan de consument het vermoeden heeft dat ze (deels) wel eens eerder gebruikt zouden kunnen zijn.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het opdrachtformulier is echt pas achteraf getekend, bij het afgeven van de factuur. De ondernemer heeft een zelfde formulier als ik heb. Zou ik het formulier achteraf vervalst hebben, dan zouden die twee niet identiek zijn. Wanneer ik op internet Google op [de naam van de ondernemer], dan kom ik tal van klachten over zijn praktijken tegen op verschillende fora. Hij berekent alles, tot op de laatste minuut, voor een klus die in wezen maar heel simpel was. Het aantal berekende uren staat dan ook in geen verhouding tot de aard van de klus.   De consument berekent het redelijkerwijs verschuldigde op € 339,82 en verlangt, zo begrijpt de commissie, dat het door hem aan de ondernemer verschuldigde bedrag zal worden vastgesteld op dat bedrag.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een opdrachtbevestiging getekend waar de kilometerprijs op stond vermeld. Hij heeft alle gelegenheid gehad om deze opdrachtbevestiging vóór ondertekening te lezen. Pas na het tekenen van de opdrachtbevestiging is de ondernemer met het werk begonnen, op 24 augustus 2007. De consument heeft achteraf een onjuiste datum op de opdrachtbevestiging gezet.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik werk altijd zo, dat ik de klant eerst een opdrachtformulier laat tekenen, voordat ik met het werk begin. Ik betwist dat er meer klachten over mijn werk zijn. Ik ben hiervoor slechts één keer eerder bij de commissie geweest. Er is niets structureel mis met de manier waarop ik mijn bedrijf uitoefen. Ik run een universeel klussenbedrijf. De ene keer ben ik met schilderwerkzaamheden bezig, dan met loodgieterswerk, dan met elektrische installaties. Dat vergt verschillende gereedschappen en die kan ik onmogelijk allemaal in mijn bus bewaren. Het (om)laden en lossen van die materialen en gereedschappen breng ik dan ook bij de klant in rekening.   De gereden kilometers staan allemaal in mijn werkboekje. De gerekende tijd ook. En die is exclusief reistijd. De kilometerprijs is nog beperkt. Op grond van de tabellen die de organisatie EVO hanteert zou een kilometerprijs van € 1,25 voor mijn bus reëel zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de ondernemer in opdracht en voor rekening van de consument werk heeft verricht in de vorm van het aanbrengen van glas en een trekschakelaar. De kern van het geschil is gelegen in een verschil van mening omtrent de redelijkheid van het bedrag dat de ondernemer voor zijn werkzaamheden in rekening heeft gebracht.   De commissie stelt vast dat het werk niet op basis van een vooraf overeengekomen aanneemsom is uitgevoerd. In dat geval dient de consument het bedrag te betalen dat de ondernemer hem voor het werk en de materialen in rekening brengt, behoudens in die gevallen waarin dat bedrag de grenzen van het redelijke zou overschrijden.   Beziet de commissie de specificatie van [de factuur] (door de consument achter het klachtformulier gevoegd), dan komt zij tot de slotsom dat het gefactureerde inderdaad het redelijke te boven gaat. De commissie kan niet inzien waarom een relatief eenvoudige klus als de onderhavige, op vier kilometer afstand van de vestiging van de ondernemer, meer dan een uur of vijf aan arbeid zou moeten kosten.   Voorts is de commissie van oordeel dat de ondernemer onredelijk veel kilometers aan de consument in rekening brengt. Kilometers in het kader van het opnemen van het werk plegen, bij gunning van een werk, niet voor rekening van de consument te worden gebracht. Ook de kilometers voor het halen van materialen en het lossen van de bus acht de commissie onredelijk. Voor wat betreft de materialen heeft de ondernemer aangegeven dat hij materialen in bulk inkoopt en niet kan uitsluiten dat de consument materialen had gekregen die hij al, of nog, had liggen. Nu de ondernemer niet kan aantonen dat de gebruikte materialen ook daadwerkelijk zijn gehaald en het tegendeel bepaald niet kan worden uitgesloten, acht de commissie het niet redelijk dat hiervoor kilometers in rekening worden gebracht.   Het lossen van de bus betreft kennelijk het omladen van gereedschappen, na afloop van de klus. De commissie is van oordeel dat dit soort werkzaamheden behoren tot de "overheadkosten" die samenhangen met de bedrijfsvoering (zoals bijvoorbeeld ook de tijd die aan administratie en boekhouding wordt besteed), voor welke kosten een vergoeding pleegt te zijn inbegrepen in het gehanteerde uurtarief.   De commissie zal op grond van voorgaande overwegingen 40 kilometers op het in rekening gebrachte aantal kilometers in mindering brengen. Voor wat betreft het daarvoor in rekening gebrachte tarief stelt de commissie vast dat dit hoog is, maar onderbouwd. Bovendien kan de commissie er niet omheen dat de consument een opdrachtformulier heeft getekend (waarbij het niet uitmaakt of dat vóór of na aanvang van het werk is geweest) waarop dit tarief staat vermeld, zonder dat daarbij door de consument enig voorbehoud of bezwaar tegen dat tarief is gemaakt.   Op grond van het voorgaande berekent de commissie de redelijke vergoeding voor het verrichte werk aldus: vijf uren ad € 35,–: € 175,– materiaalkosten: € 90,23 67 kilometers ad€ 1,05: € 70,35 + Subtotaal: € 335,58 BTW (19%): € 63,76 + Totaal: € 399,34   Voor zover de ondernemer meer in rekening heeft gebracht, kan dat niet als redelijk worden beschouwd en dient dat te worden gecrediteerd. Met inachtneming van het voorgaande zal daarom worden beslist als na te melden.   Beslissing   De commissie stelt het door de consument aan de ondernemer verschuldigde bedrag vast op € 399,34.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 652,80 als volgt verrekend: aan de ondernemer wordt uitbetaald een bedrag van € 349,34; aan de consument wordt uitbetaald een bedrag van € 303,46 (zijnde € 253,46 wegens onredelijk hoog gefactureerde vergoeding en € 50,– wegens door de ondernemer te vergoeden klachtengeld).   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 29 mei 2008.