Werkzaamheden betreft nieuwe opdracht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 130302/133707

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de tegels die de ondernemer heeft gelegd. De tegels zouden loslaten, de voegen zijn niet afgevoerd en laten ook los. De ondernemer heeft herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar het probleem is niet opgelost. De ondernemer wil de herstelwerkzaamheden ook in rekening brengen, terwijl de consument kosteloos herstel verlangt. De ondernemer voert aan dat het gaat om een nieuwe opdracht. Volgens de deskundige zijn de gebreken bijna niet te zien. De commissie is met de ondernemer van mening dat de werkzaamheden een losse opdracht betreffen en geen nazorg. De ondernemer moet ene vergoeding betalen voor het herstel dat uitgevoerd zou moeten worden. De klacht is deels gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de kwaliteit van zowel de oorspronkelijk in 2018 uitgevoerde werkzaamheden, als van de hierna uitgevoerde en de werkzaamheden die in 2021 zijn uitgevoerd, alsmede de hoogte van de factuur van de ondernemer in verband met de in 2021 uitgevoerde werkzaamheden.

De consument heeft een bedrag van € 1.354,23 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De door de ondernemer gelegde tegels laten los, de voegen zijn niet afgevoegd en laten ook los. Daarnaast is de afwerking en inzaging niet netjes gebeurd. Diverse malen is hier contact over geweest en heeft de ondernemer getracht het op te lossen. Tot op heden nog niet naar tevredenheid.
Daarnaast is er onenigheid over de hoogte van een factuur. Het betreft nazorg werk van de opdracht uit 2018 en volgens de ondernemer is het een nieuwe opdracht. Bij het aangaan van de overeenkomst in 2018 is aangegeven dat er te zijner tijd een nieuwe schutting geplaatst zou worden met het verzoek hier rekening mee te houden. In 2021 is de schutting geplaatst en heeft de ondernemer de tegels naast de schutting getracht weer goed terug te plaatsen. Hiervoor is geen offerte afgegeven en er is ook niet gecommuniceerd dat de werkzaamheden op regiebasis uitgevoerd zouden worden. Na de werkzaamheden, die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd, werd de consument geconfronteerd met een factuur van € 1.354,23.

De consument verlangt dat de herstelwerkzaamheden door een derde op kosten van de ondernemer worden uitgevoerd, alsmede kwijtschelding van de factuur van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De in 2018 opgedragen werkzaamheden zijn deugdelijk uitgevoerd. Eén rij tegels is niet ingevoegd, omdat de kans bestond dat tijdens het graven en plaatsen van de nieuwe schutting de tegels konden verschuiven. Waar nodig zijn herstelwerkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden zijn opgeleverd op 18 mei 2018.
De werkzaamheden in maart 2021, na het plaatsen van de nieuwe schutting, vormen een aparte opdracht. Hier is geen prijs vooraf voor afgegeven. Tijdens de samenstelling van de offerte in 2017 is nooit gesproken over een te plaatsen schutting. De consument heeft telefonisch opdracht gegeven tot het uithalen en terugplaatsen van de tegels ten behoeve van de nieuwe schutting. De gewerkte uren zijn correct vermeld op de werklijst. De klacht is ongegrond en de consument dient de openstaande factuur te voldoen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De ondernemer heeft ten behoeve van de aanleg van een schutting door derden, de eerste rij keramische tegels langs de oude schutting verwijderd. En nadat de nieuwe schutting door derden geplaatst was, de keramische tegels terug geplaatst, waarbij zaag werk en overige aanpassingen nodig waren, inclusief de bijlevering van keramische tegels. Het werk is netjes uit gevoerd, alleen een tegel ligt nog los en het voegwerk moet op enkele plaatsen nog aangevuld worden. De omvang van de klachten is: Bijna niet te zien.
Herstel is technisch mogelijk. Hiertoe dienen de volgende herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd. De losse tegel opnemen en leggen in de bijbehorende specie, zodanig dat de tegel vast komt te liggen. Daarna de voegen vullen, idem voeg materiaal overige tegels. Bij de overige herlegde tegels op enkele plaatsen de voegen bijvullen.
De aan deze herstelwerkzaamheden verbonden kosten zijn voor arbeidsloon €115,– en voor materialen
€ 25,– in totaal € 140,– inclusief btw.

Beoordeling
De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmakende voorwaarden.

De commissie is op basis van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht van oordeel dat de in 2021 uitgevoerde werkzaamheden niet kunnen worden aangemerkt als ‘nazorg’ van de in 2018 door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden. Mogelijk heeft de consument dit verondersteld, maar niet is komen vast te staan dat dit tussen partijen is afgesproken. De omstandigheid dat ten tijde van de werkzaamheden mogelijk wel gesproken is over een nieuwe schutting maakt dit niet anders, omdat op dat moment ook nog niet bekend was of en wanneer de schutting zou worden geplaatst.

Met betrekking tot de in 2021 door de ondernemer uitgevoerde werkzaamheden volgt de commissie het deskundigenrapport. Dat de consument het niet eens is met de bevindingen van de deskundige, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal los liggende tegels, is geen reden om van het deskundigenrapport af te wijken. Indien de consument de bevindingen van de deskundige heeft willen aanvechten, had zij zich niet mogen beperken tot een weergave van de volgens haar aanwezige gebreken (meerdere losliggende tegels) maar had zij de juistheid van haar standpunt nader moeten onderbouwen.

Nu het deskundigenrapport wordt gevolgd, dienen de door de deskundige noodzakelijk geachte werkzaamheden te worden uitgevoerd. De commissie is ter zitting gebleken dat er inmiddels onvoldoende vertrouwen meer bestaat tussen partijen om de herstelwerkzaamheden door de ondernemer te laten uitvoeren. De ondernemer zal daarom worden verplicht de door de deskundige begrote herstelkosten aan de consument te vergoeden.
De deskundige heeft met betrekking tot de betwiste factuur van de ondernemer geoordeeld dat de specificatie bij deze factuur inclusief de gewerkte uren en materialen een juist beeld geeft van het uitgevoerde werk.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.

De ondernemer dient aan de consument te vergoeden een bedrag van € 140,– inclusief btw, alsmede het door de consument betaalde klachtengeld, welke bedragen worden verrekend met het door de consument in depot gestorte bedrag zoals hieronder vermeld.

Wat partijen verder hebben aangevoerd, kan onbesproken blijven, omdat dit niet tot een ander oordeel leidt.

Beslissing
De ondernemer betaalt de consument een vergoeding van € 140,– inclusief btw. Betaling zal plaatsvinden door middel van verrekening met het door de consument bij de commissie gedeponeerde bedrag.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Van het depotbedrag van € 1.354,23 wordt een bedrag van € 192,50 aan de consument terugbetaald, waarna het restant van € 1.161,73 aan de ondernemer wordt uitgekeerd.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. A.G.M. Zander, voorzitter, de heer R. Ruijs, mevrouw mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 11 februari 2022.