Wijziging algemene voorwaarden reden voor opzegging

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0708

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft wijziging van algemene voorwaarden.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat hij zijn abonnement wegens een te laat gecommuniceerde wijziging van de algemene voorwaarden per 1 december 2008 mocht opzeggen.   De consument wenst dat zijn contract met de ondernemer per 1 december 2008 als ontbonden wordt beschouwd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de wijzigingen van de algemene voorwaarden heeft de ondernemer voldaan aan de verplichting om deze wijzigingen minimaal een maand van tevoren aan te kondigen.   De ondernemer is derhalve van mening ten aanzien van het onderhavige dossier correct en zorgvuldig te hebben gehandeld en verzoekt de ondernemer de klacht van de consument af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht de klacht van de consument gegrond. Bij dit oordeel heeft de commissie in aanmerking genomen dat de consument de overeenkomst tussen partijen terecht heeft opgezegd met ingang van 1 december 2008. De consument had immers een mail van de ondernemer ontvangen, gedateerd 11 november 2008. Daarin wordt melding gemaakt van het feit dat met ingang van 1 december 2008 de algemene voorwaarden worden gewijzigd. Dienaangaande constateert de commissie dat deze mail op grond van artikel 2.5 van de algemene voorwaarden reeds twee weken te laat was. De consument heeft vervolgens op 12 november 2008 met de ondernemer gebeld en heeft gevraagd welke voorwaarden veranderden. Daarop werd geantwoord dat de consument dit op 1 december 2008 wel zou vernemen. De commissie kan zich voorstellen dat de consument met deze benadering niet gelukkig was en dat hij de volgende dag twee aangetekende brieven heeft verstuurd en twee mails, waarbij hij de overeenkomst tussen partijen heeft opgezegd. Deze opzegging is ook in overeenstemming met de toepasselijke algemene voorwaarden (artikel 2.5).   De overeenkomst tussen partijen dient derhalve als ontbonden te worden beschouwd per 1 december 2008. Abonnementskosten na deze datum is de consument niet verschuldigd, wel eventuele verbruikskosten.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de ondernemer het klachtengeld ad € 50,– aan de consument te vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de klacht van de consument gegrond.   Het contract tussen partijen is ontbonden per 1 december 2008. Na deze datum is de consument geen abonnementskosten verschuldigd, wel eventuele verbruikskosten.   Het door de consument betaalde klachtengeld ad € 50,– dient de ondernemer aan de consument te vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 20 maart 2009.