Wijziging vluchtnummer; boekingskantoor aansprakelijk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-2651

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 5 april 2001via het boekingskantoor met een reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. Het boekingskantoor heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor zes personen naar Dalaman in Turkije met heen- en terugvlucht op diverse data in de periode 10 juli 2001 en 7 augustus 2001 voor de som van € 2.047,68.
 
Klager heeft op 31 juli 2001 de klacht voorgelegd aan het boekingskantoor.

Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
 
In april 2001 heb ik bij het boekingskantoor zes vluchten geboekt naar Dalaman in Turkije. Omdat er een samenhang tussen de vluchten moest zijn in verband met halen en brengen van het vliegveld in Dalaman, zijn de vluchtboekingen op elkaar afgestemd.
Deze boekingen betroffen de vluchtnummers HV 875 en HV 876 met vertrektijden respectievelijk 06.10 en 11.50 uur op respectievelijk 31 juli 2001 en 7 augustus 2001. Zonder overleg werd dit gewijzigd in de vluchtnummers HV 147 en HV 148 met vertrektijden respectievelijk 17.00 en 22.40 uur. Voor de goede orde zij vermeld dat de vluchtnummers HV 875 en HV 876 die dagen wel hebben gevlogen.
Door de wijziging heb ik tweemaal een extra taxi van Dalaman naar Fethiye en vice versa moeten nemen voor en bedrag van in totaal DM 250,– en ook voor twee personen een extra verblijf in een hotel voor in totaal ƒ 250,– moeten boeken.
Het boekingskantoor ontkent de schade en het bedrag daarvan niet, maar wijst op de onmogelijkheid iets te doen tegen vliegtuigmaatschappijen en verwijst ook naar de algemene voorwaarden, op grond waarvan geen aansprakelijkheid zou bestaan.
Naar mijn mening is er een essentieel verschil tussen een wijziging in de vluchttijdstippen en een wijziging in de vluchtnummers. Voor de vluchttijdstippen geldt een voorbehoud, maar dat voorbehoud geldt niet voor de vluchtnummers.
 
Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Ik beschik over een huis in Turkije waar ik, maar ook familie, regelmatig naar toe ga. De vluchten worden dan bijtijds geboekt, zodat aankomst en vertrek van de respectievelijke familieleden goed op elkaar aansluiten: de een komt met de taxi en de ander vertrekt met die taxi c.q. men komt aan of vertrekt met één taxi. Omdat er ook geen directe (lijn)vlucht naar Dalaman gaat, is het zaak alles goed op elkaar af te stemmen.
Ik wil het boekingskantoor graag toegeven dat gewezen is op de mogelijkheid dat er een wijziging zou worden gebracht in de vluchttijden, maar in casu is dat niet aan de orde: de wijziging betrof de vlucht op zich.
Het is pas vandaag dat het boekingskantoor de hoogte van de kosten betwist.
Bij de betreffende vlucht is met name van belang dat mijn echtgenote en mijn schoonzussen ongeveer gelijktijdig zouden vliegen. Mijn echtgenote kon dan het huis afsluiten. Door de vluchtwijziging vloog mijn echtgenote al in de ochtend en zouden mijn schoonzussen pas laat op de dag vertrekken. Dit betekende dat zij hun bagage dienden op te slaan en de rest van de dag zouden doorbrengen in een hotel meer in de buurt van de luchthaven. In het stadje waar het huis staat is weinig te doen en zij wilden genieten van hun laatste vakantiedag. De daarmee gemoeide kosten bedragen ƒ 250,–. De dubbele taxirit waar het om gaat betreft een afstand van 80 km.
 
Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.
 
Standpunt van het boekingskantoor
 
Het standpunt van het boekingskantoor luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Camping- c.q. chartervluchten kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder enig overleg. Dit geldt zowel voor de vluchttijd als het vluchtnummer. Dit heeft te maken met de lage prijs. Wil iemand zeker zijn van zijn vlucht en/of aankomsttijdstip, dan dient een lijndienstvlucht te worden geboekt.
 
Ter zitting heeft het boekingskantoor verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Het is juist dat bij de boeking niet is doorgegeven dat ook het vluchtnummer kan worden gewijzigd als het gaat om een charter.
De tickets met de gewijzigde vluchtnummers zijn naar klager opgestuurd, want hij bevond zich al in Turkije. De wijziging bleek pas enkele dagen vantevoren en we hebben toen nog geprobeerd om tot een wijziging te komen, maar dat lukte niet.
Voorzoveel nodig beroepen we ons op de ANVR-voorwaarden die de overeenkomst betreffen.
Verder betwisten we de omvang van de gemaakte kosten.
Tot slot spijt het ons dat klager de zaak niet met ons heeft besproken voordat een klacht werd ingediend.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Vooropgesteld dient te worden dat klager ontvankelijk is in zijn klacht tegen het boekingskantoor, omdat er sprake is van een boeking van een reisonderdeel niet bij een luchtvaartmaatschappij, maar bij een aantal reisorganisatoren, namelijk De Jong Intra, Neckermann en Marysol.
 
Tussen partijen is verder in confesso dat destijds wel is gesproken over een mogelijkheid tot wijziging van de vluchttijdstippen, maar niet van de vluchtnummers.
Het boekingskantoor beroept zich echter op de reisvoorwaarden van de vereniging van ANVR-reisorganisatoren.
 
In dit kader acht de commissie de volgende artikel(led)en van belang:
ARTIKEL 11 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR.
ARTIKEL 11, LID 1
De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden.
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.
ARTIKEL 12, LID 1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 
ARTIKEL 12, LID 3
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of,

b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

ARTIKEL 12 LID 4
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 
Uit deze bepalingen leidt de commissie af dat een wijziging van het vluchtnummer slechts mogelijk is indien er sprake is van gewichtige omstandigheden. In casu is echter noch gesteld noch gebleken dat er sprake is van gewichtige omstandigheden in zin van art. 11 lid 1. In tegendeel: tussen partijen staat als niet althans niet voldoende gemotiveerd betwist vast dat de door klager aangegane overeenkomst had kunnen worden uitgevoerd, omdat de betreffende vluchten met de hiervoor genoemde vluchtnummers op de betreffende dagen inderdaad zijn uitgevoerd.
Evenzo dient de schade welke klager heeft geleden door het boekingskantoor te worden gedragen, omdat niet is voldaan aan een van de in art. 12 lid 3 bedoelde uitzonderingen.
Naar het oordeel van de commissie had het boekingskantoor – dat bekend moet worden geacht te zijn met de situatie van klager – zich meer moeten inspannen om ervoor te zorgen dat klager over de litigieuze ochtendvluchten een plaats had gekregen.
 
Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat het boekingskantoor bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat het boekingskantoor klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.De commissie wijst er daarbij op dat klagers schoonzussen wellicht al in de ochtend met klagers echtgenote de taxirit hadden kunnen ondernemen tot in de buurt van de luchthaven en aldus de schade hadden kunnen beperken, terwijl zij evenzo voor een minder kostbaar verblijf hadden kunnen kiezen.
 
De commissie merkt daarbij op dat het erop lijkt dat in deze sprake is van een lacune in de ANVR-reisvoorwaarden, aangezien het boekingskantoor schade dient te vergoeden aan klager, hoewel het boekingskantoor, naar het zich laat aanzien, niet de feitelijke mogelijkheid heeft gehad om klager alsnog plaatsen op de door hem geboekte vluchten te verschaffen en de reisorganisatie wellicht uit commerciële overwegingen heeft besloten om klager plaatsen te verschaffen op een latere vlucht. De commissie verwacht dan ook dat de reisorganisatie zo nodig het boekingskantoor tegemoet treedt door de schade alsnog feitelijk voor haar rekening te nemen.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
Het boekingskantoor betaalt aan klager een vergoeding van € 125,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt het boekingskantoor bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.
 
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 12 juli 2002.