Witte streepjes behoren tot de producteigenschappen van deze tegels. Niet gebleken is, dat de consument op grond van het getoonde monster dergelijke adertjes niet hoefde te verwachten

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: DOE08-0017

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in januari 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van vloertegels, type Dinant, antraciet met kleine stippel, 30×30 cm tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 249,90. De levering vond plaats op of omstreeks 6 maart 2008. De consument heeft op 16 april 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De geleverde tegels voldeden niet aan de overeenkomst. Vlak na het leggen ontstonden er witte strepen op de tegels en die bleken niet meer te verwijderen te zijn. Bij de aankoop was van die strepen nog geen sprake. Op het in de winkel van de ondernemer getoonde monster waren die strepen niet zichtbaar.   De fabrikant is benaderd voor een oplossing, maar die neemt het standpunt in dat het gaat om uitlopers van de spikkels en dus binnen de grenzen van wat de consument kon verwachten. Daar is de consument het niet mee eens.   Aan de vloer heeft hij (inclusief leggen) een bedrag van € 1.011,50 uitgegeven. Die vloer voldoet nu niet aan zijn wensen.   De consument verlangt een vloer die wel aan zijn wensen voldoet.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het nuanceverschil, zoals door de consument geconstateerd, had al in de winkel, vóór het leggen geconstateerd kunnen worden. De tegels had de consument in de winkel visueel kunnen controleren. In de tegel is waarschijnlijk een ader versterkt.   De fabrikant is ingeschakeld, maar die neemt het standpunt in dat de consument met het leggen van de tegels de tegels ook heeft geaccepteerd. De ondernemer heeft nieuwe tegels aangeboden, maar op dat aanbod is niet gereageerd.   De vertegenwoordiger van de ondernemer heeft verklaard dat er geen sprake is van witte strepen, maar van (een) versterkte ader(s). Die had de consument bij het leggen van de tegels al moeten zien. De consument heeft de tegels dus na aflevering niet goed geïnspecteerd.   Daarnaast acht de ondernemer de voor het zetten van de tegels geclaimde kosten buitensporig hoog.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Wij zijn zelf ook nog wezen kijken naar de vloer. Ik heb zelden een vloer gezien die zo strak en mooi gelegd was als deze.   De tegel is een imitatie Belgisch hardsteen. In die steen zitten adertjes en die komen ook terug in de tegel. In de ene batch kan dat ietwat geprononceerder zijn dan in de andere, maar een klein beetje ader is normaal voor deze tegel en de mate van adering wijkt bij de consument niet significant af van het monster dat wij in het bedrijf tonen.   Tussen verschillende batches kan wel eens een kleur- of nuanceverschil optreden. Daarom hebben we voor de consument ook alle tegels uit één productiebatch besteld en geleverd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het is een feit van algemene bekendheid dat er bij tegels bijna altijd sprake is van nuance-verschillen, zij het in mindere mate dan bij natuursteen. Bij tegelpresentaties wordt altijd gewaarschuwd om te letten op gelijke batchnummers en dat verschillende verpakkingen onderling moeten worden gemengd.   De aders zijn volgens de deskundige ongetwijfeld zichtbaar geweest bij de tegels in verpakking en moeten ook bij het verwerken zichtbaar zijn geweest. De tegelzetter dient vóór het verwerken van de tegels zich ervan te vergewissen dat de tegels volgens monster zijn en in goede staat zijn.   Door de verwerking van de tegels is het niet meer mogelijk deze te vervangen. Technisch uiteraard wel, maar uit kostenoverwegingen ingrijpend en onevenredig zwaar. De tegels vertonen geen verborgen gebreken en voldoen aan de daaraan te stellen eisen. In de partij zelf is geen grote variatie respectievelijk nuanceverschil.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de inhoud van het rapport van de deskundige en de daarbij gevoegde foto’s kan de commissie niet tot het oordeel komen dat de geleverde tegels ondeugdelijk zijn. Zij vertonen volgens de deskundige geen gebreken en er zijn geen ernstige nuanceverschillen. In elk geval is niet gebleken dat de tegels onderling dusdanig van elkaar verschillen dat deze verschillen de normaal bij een dergelijk product te tolereren grenzen overschrijden.   Dat er witte streepjes zichtbaar zijn, behoort tot de producteigenschappen van deze tegels. Niet gebleken is, dat de consument op grond van het getoonde monster dergelijke adertjes niet hoefde te verwachten.   De commissie kan dan ook geen gronden vinden om te oordelen dat de tegels niet voldoen aan de overeenkomst. De klacht is ongegrond. Dat betekent dat dient te worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist op 22 april 2009 door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven.