Zakelijke gebruik aansluiting, onbevoegdheid

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-0337

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De klacht van de consument betreft de (herhaalde) afsluiting van haar internetaansluiting en de compensatie van de hierdoor door de consument ondervonden schade en ongemak. In een reactie op het verweer van de ondernemer dat de internetaansluiting zou worden gebruikt in de uitoefening van een bedrijf heeft de consument aangevoerd dat het abonnement privé is afgesloten en voor privé doeleinden (emailcontact met familie, vrienden en bekenden en advertenties op [websites]) wordt gebruikt. De abonnementskosten worden geïnd van de bankrekening waarvan ook andere privé uitgaven zoals de bakker, de slager, het reisbureau en de sportclub worden betaald, aldus de consument.   De ondernemer heeft aangevoerd dat de commissie zich onbevoegd dient te verklaren, omdat de consument de internetaansluiting heeft gebruikt in de uitoefening van haar bedrijf. Dit valt onder andere af te leiden uit de notaspecificatie van de rekening courant bij [de bank] die op naam is gesteld van [een bedrijf].   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van het Reglement Geschillencommissie Telecommunicatie per 14 december 2008 is de commissie uitsluitend bevoegd de klacht van een consument te behandelen. Onder een consument wordt volstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.   De commissie wijst het beeld dat de consument heeft willen oproepen dat de abonnementskosten voldaan zijn van een bankrekening die (uitsluitend) gebruikt werd voor privé uitgaven, van de hand. Uit de overgelegde bankafschriften blijkt van tenminste acht bijschrijvingen wegens pintransacties, hetgeen duidt op een zakelijk gebruik van deze bankrekening.   De commissie is overigens van oordeel dat de enkele omstandigheid dat de abonnementskosten voldaan worden van een zakelijke bankrekening niet zonder meer betekent dat er sprake is van een handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de commissie derhalve onbevoegd is.   In het klachtenformulier stelt de consument echter zelf dat zij het internet zakelijk gebruikt. Dit lijkt zij ook te stellen in haar per email op 13 maart 2009 verzonden klacht. In haar op 8 januari 2009 per email verzonden klacht geeft de consument bovendien [de naam van haar bedrijf] op als “afzender” in plaats van haar eigen naam. Tenslotte luidt volgens de bevestigingsbrief van het abonnement het [emailadres van de consument]. Dit emailadres strookt met de naam van het bedrijf van de consument en niet met – zoals gebruikelijk- haar eigen naam.   Het gebruik van de zakelijke bankrekening in combinatie met de in de vorige alinea genoemde feiten en omstandigheden rechtvaardigen in dit geval de conclusie dat de consument heeft gehandeld in de uitoefening van haar beroep of bedrijf. De commissie dient zich derhalve onbevoegd te verklaren.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 6 november 2009.