Zandstrand blijkt kiezelstrand; animatie is geen disco; afstand strand.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-2528

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 januari 2004 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een eigen vervoersreis voor 7 volwassenen en 2 kinderen naar Sistiane Mare in Italië met verblijf op een camping op basis van logies voor de periode van 16 juli 2004 tot en met 1 augustus 2004 voor de som van € 3.514,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens de brochure ligt het zandstrand 500 meter lager en is het met trapjes te bereiken. Er was echter geen zandstrand te bekennen (rotsen en kiezels; voor de trappen moet je eerst van de camping af, dan nog 500 meter lopen en vervolgens steile trappen afdalen. Met strandbepakking valt dit niet te doen). Volgens de brochure zou er prachtig uitzicht zijn. Er moet dan wel eerst behoorlijk gekapt worden, wil men iets zien.   Het ‘restaurant’ is een blokhut met partytenten. De bediening was erg onvriendelijk (grote groepen van 9 personen kan men niet aan. Een bestelling van 9 pizza’s is al te veel). De brochure geeft vier van de vijf sterren aan animatie voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Er is ’s avonds echter niets voor ze te doen. De receptiemedewerksters spreken slecht Engels/Duits. Bij telefonisch contact met de reisorganisator werden wij erg onvriendelijk te woord gestaan door de medewerkster.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Het strand is inderdaad geen zandstrand zoals wij dat in Nederland kennen, maar overwegend met kiezels. Het is wel op 500 meter afstand. Men hoeft echter niet die trappen te nemen, want men kan ook met de gratis shuttlebus naar het strand. Naar onze mening is er wel een prachtig uitzicht, zij het dat er ook veel begroeiing is, hetgeen hier en daar het uitzicht kan belemmeren. Het restaurant is een typisch campingrestaurant. Wij zien niet in wat hier mis mee is. Wij betreuren het dat de bediening te wensen overliet en dat men niet tijdig heeft aangegeven dat er niet genoeg pizza’s meer waren.   In onze brochure geven wij vier vlinders voor kindvriendelijkheid van 6 tot 16 jaar. In onze beschrijving vermelden wij echter geen discotheek, alleen een animatieprogramma en hiervoor geven wij drie vlinders. Volgens de campingbeheerder was er elke avond bij de Rilkebar een programma met muziek, dans, etc., maar dit gaat inderdaad niet door tot in de kleine uurtjes. In het weekend worden er ook nog muziekevenementen georganiseerd. In Italië spreekt men niet altijd vloeiend Engels of Duits. Het personeel doet wel zijn best om zich verstaanbaar te maken. Het spijt ons dat klager onvriendelijk te woord is gestaan tijdens haar vakantie door een medewerkster van onze organisatie.   Het is onze gewoonte om klachten te bespreken met de campingbeheerder. Daarnaast bekijken wij ook naar de reacties van onze overige cliënten en kunnen wij onze contractmanager raadplegen. Wij hebben geen andere klachten ontvangen over deze camping; wel beoordelingskaartjes en die waren voor 100% ingevuld met uitstekend en de gegevens uit de brochure kwamen overeen met de werkelijkheid. Het is dus niet zo dat wij alleen afgaan op de reactie van de campingbeheerder. Vooralsnog hebben wij geen reden te twijfelen aan de kwaliteit van deze camping. Niettemin spijt het ons zeer dat klager en haar reisgenoten hier anders over denken.   Gezien het bovenstaande zien wij geen aanleiding om klager een restitutie te geven op de reissom.   Beoordeling van het geschil   Wat betreft het uitzicht op de camping merkt de commissie op dat uitzicht afhankelijk is van een aantal factoren, zoals onder meer de locatie waar men zich op de camping bevindt, de aanwezige begroeiing en het jaargetijde. Die combinatie van factoren brengt met zich dat het uitzicht op een bepaald moment en op een bepaalde plaats verschilt van het uitzicht op een ander moment en op een andere plaats. Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting kan naar het oordeel van de commissie niet in zijn algemeenheid worden gezegd dat het uitzicht op de camping slecht was. Klager voert aan dat in de brochure vier van de vijf ‘vlinders’ worden toegekend aan animatie voor kinderen van 12-16 jaar, en voor het overige dat er ’s avonds voor de kinderen in die leeftijdcategorie niets is te doen (geen disco). Klager haalt hier echter twee zaken door elkaar. Voor animatie worden drie van de vijf ‘vlinders’ toegekend en voor kindvriendelijkheid worden vier van de vijf ‘vlinders’ toegekend. Met de reisorganisator is de commissie van oordeel dat er in de brochure geen melding wordt gemaakt van een disco. Ten onrechte heeft klager dan ook de verwachting gehad dat deze aanwezig zou zijn op de camping.   Niet gebleken is dat het restaurant, de bediening en de kwaliteit van het receptiepersoneel in zijn algemeenheid niet voldeden aan de redelijkerwijs te stellen eisen. Incidenten, zoals een tekort aan pizza’s en een onvriendelijke ober, zijn vervelend, maar onvoldoende om het predikaat ‘slecht’ toe te kennen.   De reisorganisator heeft erkend dat de beschrijving in de brochure foutief is, in die zin dat er melding wordt gemaakt van een zandstrand terwijl er in werkelijkheid sprake is van een kiezelstrand. Voor het overige heeft de commissie de stellige indruk dat de door de reisorganisator genoemde afstand van 500 meter tot het strand hemelsbreed is gemeten, terwijl de daadwerkelijk te lopen afstand een veelvoud daarvan is. Weliswaar kon gebruik worden gemaakt van een shuttlebusje naar het strand, maar dat neemt niet weg dat klager uitgaande van de beschrijving in de brochure erop mocht vertrouwen dat zich op een loopafstand van 500 meter een zandstrand bevond. Zeker gelet op de aanwezigheid van een aantal kinderen binnen het reisgezelschap is invoelbaar dat het ontbreken van een zandstrand op korte afstand tot teleurstelling heeft geleid.   Op grond van het voorgaande, en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft onder­vonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond.   De reisorganisator dient aan klager in totaal een bedrag van  € 300,–  te voldoen. Betaling dient plaats te vinden binnen één maand na verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 205,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 16 februari 2005.