Zeefdruk via veilingsite verkocht maar beschadigd afgeleverd in Frankrijk; ondernemer aansprakelijk voor geleden directe schade en niet voor gevolgschade; klacht ongegrond

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 98992

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een verzonden poststuk dat vermist is.

De consument heeft op 5 oktober 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer neemt als uitgangspunt voor de verzekerde waarde van een poststuk alleen de veilingverkoopprijs in tegenstelling tot de integrale kostprijs. De consument heeft iets verzonden dat hij via een veiling verkocht heeft en de ondernemer neemt het standpunt in dat de totale kosten niet vergoed worden maar alleen het hamerbedrag. Dus de integraal verbonden kosten als courtage van koper en verkoper, verpakkingsmateriaal et cetera rekent de ondernemer niet mee. Dit terwijl die aantoonbare kosten integraal onderdeel zijn van de verkoopprijs. De totale kosten zouden bij winkelverkoop wel onderdeel zijn van de verzekerde waarde. De consument vindt dat de ondernemer met deze handelwijze klanten ongelijk behandelt. Het financieel nadeel bestaat uit € 7,87 veilingkosten, € 52,– kosten object, veilingkosten koper € 7,31 inclusief btw, verpakking kokers € 3,– en verzendkosten € 14,65.

De consument stelt als oplossing voor om hem € 84,83 te betalen in plaats van € 66,65 volgens het aanbod van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het gaat over de beschadigde aflevering van een aangetekend pakket dat op 25 september 2015 naar een geadresseerde in Frankrijk is verzonden. De ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor de beschadiging. Gevraagd naar opgave van de inhoud en waarde van het pakket heeft de consument aangegeven dat het om een zeefdruk ging die hij voor € 52,– aan de geadresseerde heeft verkocht waarbij de verkoop tot stand gekomen is via een internationale veilingsite. De ondernemer heeft vergoeding van de verkoopprijs en terugbetaling van de verzendkosten aangeboden, een bedrag van € 66,65. Volgens de consument dient niet alleen de verkoopprijs te worden vergoed maar evenzeer de veilingkosten van koper en verkoper aan de veilingsite. Alsmede de verpakkingskosten van de zeefdruk. De ondernemer is slechts een wettelijk beperkte aansprakelijkheid voor schade aan postzendingen en die aansprakelijkheid geldt voor geleden directe schade. De ondernemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade. Dat de algemene voorwaarden waarin dat is opgenomen van toepassing zijn, staat vermeld op het vervoerbewijs dat de consument van de ondernemer krijgt.
De ondernemer is van mening dat de veilingkosten en verpakkingskosten al in de verkoopprijs zijn verdisconteerd of althans hadden moeten worden. Hoe dan ook is de aansprakelijkheid van de ondernemer slechts beperkt tot directe schade ingevolge artikel 9.2 van de algemene voorwaarden en gaat het uitsluitend om de waarde van de inhoud van een aangetekend poststuk. Dat het hier gaat om een verkooptransactie, hoe die transacties tot stand gekomen is en welke kosten zijn gemaakt voor die transactie, is voor de ondernemer als vervoerder van een poststuk niet relevant. Het gaat uitsluitend om de waardebepaling van de inhoud; bijkomende kosten kunnen niet worden aangemerkt als "geleden directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit het Postvervoer”.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie kan zich vinden in het verweer zoals door de ondernemer naar voren gebracht.
Op grond van het genoemde artikel uit de toepasselijke algemene voorwaarden komt alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder artikel 9.4 is nog eens uitdrukkelijk verwezen naar de aankoop-/verkoopnota en/of ander rechtsgeldig bewijs van de waarde. Het verschil van mening is gelegen in de wijze waarop de koop tot stand gekomen is. Volgens de consument dient ingeval van een veiling ook rekening gehouden te worden met de daaraan verbonden kosten. Die hebben echter betrekking op de wijze waarop het betreffende goed is verkregen en niet op de waarde daarvan. De vergelijking met een in een winkel aangekocht goed gaat in zoverre op dat de aankoopnota als uitgangspunt voor de waarde geldt, wat daarin ook verdisconteerd is. Er wordt in die zin geen verschil gemaakt. Overigens zou de consument de aan de veiling verbonden kosten nimmer (terug)gekregen hebben als het evenement zich niet zou hebben voorgedaan. Het is een verzekeringsprincipe dat uit verzekering niet meer vergoed kan worden dan waarvoor risico gelopen is.

Op grond daarvan is de commissie van oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is. De ondernemer is gehouden zich te houden aan het aanbod dat gedaan is voordat de klacht werd ingediend.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover hij daaraan nog niet voldaan heeft.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 17 februari 2016.