Zeer minuscule krasjes op telefoon zijn gebruiksporen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE08-0088

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 juli 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een mobiele telefoon], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 469,99. De levering vond plaats op 10 juli 2008.   De consument heeft op 25 september 2008 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb bij de vestiging van de ondernemer op 10 juli 2008 een mobiele telefoon gekocht. Op 5 september 2008 heb ik het toestel in nieuwe staat bij de ondernemer teruggebracht voor reparatie, omdat het toestel problemen gaf met bellen en gebeld worden. Op 19 september 2008, toen het toestel terug was gekomen van reparatie, heb ik in de winkel van de ondernemer geconstateerd dat er zowel op de voorkant als op de achterkant van het toestel schade zat. De verkoper was het met mijn bevindingen eens en heeft nog getracht die schade te herstellen met een speciale krasverwijderaar, evenwel bleven de krassen zowel op de voor- als de achterkant zitten. Vervolgens is het toestel geretourneerd naar de reparateur met het verzoek om de schade te herstellen. Op 24 september 2008 werd mij door de ondernemer in de winkel medegedeeld dat sprake zou zijn van normale gebruikersschade/gebruikssporen, hetgeen niet onder de garantie valt. Ik ben het daar volledig mee oneens omdat ik het toestel in nieuwe staat heb afgegeven en er geen schade aan het toestel zat.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Dat de deskundige in zijn rapportage rept van gebruikerssporen zegt mij niet zoveel. Ik weet namelijk heel goed hoe ik de telefoon heb ingeleverd en dat was volledig schadevrij. Volgens mij gaat het om reparatiesporen. Dat de krasjes wellicht klein en nauwelijks waarneembaar zijn is voor mij niet relevant, het gaat erom dat ik het toestel terug zou krijgen in de staat zoals ik het heb afgeleverd. Er zaten krasjes op de display en op de achterkant die er daarvoor niet zaten. Ik ben erg secuur op mijn spullen.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst zodat aan hem het aankoopbedrag door de ondernemer zal worden geretourneerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 10 juli 2008 heeft de consument in [ons filiaal] de mobiele telefoon gekocht. Op 5 september 2008 heeft de consument zich tot de winkel gewend met een klacht met betrekking tot de werking van het toestel. Hierop is het toestel door de ondernemer ter reparatie ingenomen en naar de reparateur gezonden. Bij de inname is geen bijzondere schade, dat wil zeggen anders dan niet ongebruikelijke gebruikssporen, aan het toestel of het display geconstateerd. Op 18 september 2008 is het toestel gerepareerd aan de ondernemer geretourneerd. Op 19 september 2008 constateerde de consument bij het afhalen van het toestel dat er krasjes op de voor- en achterzijde van het toestel aanwezig waren waarvan de consument stelt dat die op 5 september 2008, toen hij het toestel ter reparatie aanbod, niet op het toestel aanwezig waren. In de winkel van de ondernemer is de aanwezigheid van de betreffende krasjes, die overigens met het blote oog in eerste instantie niet waarneembaar zijn, na zeer kritische en uiterst nauwkeurige beschouwing van het toestel onder diverse lichtvallen door de ondernemer inderdaad waargenomen. De krasjes zijn dermate minuscuul dat die absoluut niet opvallen waardoor noch te ontkennen noch te bevestigen is of die ten tijde van het aanbieden van het toestel ter reparatie al dan niet reeds aanwezig waren. Desalniettemin heeft de ondernemer op 19 september 2008 het toestel ter beoordeling van de door de consument geclaimde schade naar de reparateur toegezonden. De reparateur heeft vervolgens laten weten dat gelet op de aard van de beschadigingen sprake is van normale gebruikersschade en niet van beschadigingen aan het toestel veroorzaakt door de eerdere reparatie. De reparateur (en de ondernemer) achten zich dan ook niet tot herstel van het toestel gehouden. Bij normaal gebruik van een toestel is het ontstaan van beschadigingen, zoals onder meer krasjes, op het toestel en/of display zeer gebruikelijk. Het materiaal van het toestel is ook gevoelig voor krasjes door gebruik. Aangezien elk toestel gebruikerssporen heeft worden bij inname van een toestel ter reparatie gebruikerssporen niet als schade gekwalificeerd, zo ook niet de nauwelijks waarneembare gebruikerssporen als in deze zaak. Alleen zichtbare schade wordt op een reparatiebegeleidings-formulier vermeld. Verder is het zo dat de structuur van de krasjes op het toestel zeer divers is, hetgeen de stelling rechtvaardigt dat deze niet tijdens één voorval zijn ontstaan, maar door diverse gebeurtenissen in de tijd. De gebruikerssporen komen dan ook voor rekening van de gebruiker/consument.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer heeft ter zitting het desbetreffende toestel ook aan de commissieleden laten zien waarbij de commissieleden hebben geconstateerd dat de krasjes op het toestel niet of nauwelijks waarneembaar zijn. De medewerker van de ondernemer die destijds de telefoon heeft aangeboden was het niet eens met de constatering van de consument dat sprake zou zijn van schade, maar heeft alleen maar voorgesteld om gelet op de beweringen van de consument het toestel terug te sturen naar de reparateur. Het gaat om zeer lichte sporen van gebruik die ook nog eens te herleiden zijn tot meerdere gebruiksmomenten. Dit soort gebruikssporen heeft elke telefoon.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Mijn eerste indruk was dat er geen “schade” aan het toestel zat. Daarna heb ik het toestel aan een kritische inspectie onderworpen. Ik had moeite om iets te ontdekken. Door het toestel onder verschillende lichtinvallen te bekijken ontdekte ik enkele zeer minuscule krasjes die onder de noemer “gebruikssporen” vallen en niet onder de noemer “schade”.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft de inhoud van het uitgebrachte deskundigenrapport waaruit volgt dat de zeer minuscule krasjes op het toestel onder de noemer gebruikssporen vallen en niet onder de noemer schade. Het oordeel van de deskundige vindt overigens ook bevestiging in de bevindingen van de reparateur en de ondernemer waaruit eveneens volgt dat het gaat om zeer minuscule krasjes die nauwelijks opvallen en die te beschouwen zijn als gebruikssporen. Ook de commissieleden zelf hebben ter zitting nauwelijks tot geen krasjes op het toestel kunnen ontdekken/waarnemen. Daarbij komt dat, zoals door de ondernemer onweersproken is gesteld, de structuur van de krasjes zeer divers is, hetgeen het standpunt rechtvaardigt dat die krasjes niet tijdens één voorval zijn ontstaan (zoals bijvoorbeeld een reparatie) maar door diverse gebeurtenissen/het gebruik in de loop van de tijd.   Voor zover de krasjes/gebruikssporen al te wijten zouden zijn aan de handelswijze van de ondernemer dan wel diens reparateur zijn die krasjes/gebruikssporen van dermate geringe betekenis en aard dat die de door de consument gewenste ontbinding in geen enkel opzicht kunnen rechtvaardigen. Aldus is de ondernemer niet gehouden om het toestel onder garantie te repareren, dan wel te vervangen dan wel tot restitutie van het aankoopbedrag over te gaan. Dit betekent dat de klacht van de consument faalt en dat de commissie van oordeel is dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 7 juli 2009.