Zichttermijn heeft ontbindende werking tenzij anders is overeengekomen. Tussen partijen is dus ondanks zichttermijn overeenkomst tot stand gekomen.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU97-0011

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit in februari 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een polsterbed tegen de daar voor door de consument te betalen prijs van f 599,–. De levering is niet geschied. De consument heeft op 1 april 1997 de klacht voorgelegd aan de onder­nemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   Uit de catalogus van de ondernemer heb ik het bed besteld in de verwachting, dat dat bed demontabel was. Immers in de catalogus was bij het bed een schroevendraaier afgebeeld en dat betekent dat het bed demontabel is. Er is mij bij de bestelling niet verteld, dat het bed niet demontabel was.   Vanwege de specifieke kleurstelling van het bed – oranje – heb ik de slaapka­mer daaraan aangepast. Daartoe heb ik de muren van de kamer oranje geschil­derd en de roze vloerbedekking vervangen door laminaat. De kosten van de verf bedroegen f 82,20 en die van het laminaat f 376,65. Deze kosten heb ik tevergeefs gemaakt, omdat achteraf is gebleken, dat het bed niet demontabel was. Hierdoor kon het bed op 1 april 1997 bij mij niet door het trapgat en dus niet afgeleverd worden. De ondernemer heeft het bed toen weer meegenomen.   De consument verlangt vergoeding van de gemaakte kosten in verband met het gekochte oranje bed. Hierbij beroept de consument zich op artikel 7:24 B.W.   Ter zitting heeft zij nog gezegd, dat zij een eengezinswoning heeft en dat op 1 april 1997 niet alleen geprobeerd is het bed via de trap naar boven te krijgen, maar tevens is bekeken of het door een raam zou kunnen. De ramen die open konden waren te klein. Het laminaat heb ik pas na 1 april 1997 gekocht. De roze vloerbedekking paste niet bij de inmiddels oranje geverfde muren van de slaapkamer. In de nieuwe catalogus staat het bed nog steeds afgedrukt voorzien van een schroevendraaier, ondanks het feit dat het bed niet demontabel is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   Het is juist dat het bed in de catalogus stond afgebeeld met een schroevendraaier en dat dit betekent dat het bed demontabel is. Dit is een zetfout. Overeenkomstig onze algemene leverings & betalingsvoorwaarden kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zetfouten. Bij een bestelling via een postorderbedrijf is het product niet fysisch controleerbaar voor de klant. Hiermee heeft de ondernemer rekening gehouden door in haar algemene voorwaarden op te nemen onder artikel 4.1.:  "De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgende op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 7 dagen na de datum vermeld op de factuur…" Indien een klant reeds voor hij het artikel in ontvangst heeft genomen, een aantal aanpassings­werken heeft uitgevoerd, dan is dit voor eigen rekening en risico. Voorts is de klant bij de bestelling reeds gezegd, dat het een bed betrof, dat niet demontabel was.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   De commissie neemt als uitgangspunt, dat van de kant van de onderne­mer bij de bestelling aan de consument niet is gezegd, dat er hier sprake is van een niet-demontabel bed. Weliswaar heeft de ondernemer dit gesteld, maar van die stelling, die door de consument is betwist, is door de ondernemer geen bewijs bijgebracht. Dit had toch op zijn weg gelegen, aangezien het bed met schroevendraaier was afgebeeld.   Het beroep van de ondernemer op artikel 4.1. van haar voorwaarden dient te worden verworpen, nu de commissie van het bestaan van die bepaling niet is gebleken ondanks de aan de ondernemer geboden gelegenheid genoemde algemene voorwaarden in het geding te brengen. De commissie is, anders dan de ondernemer betoogt, dan ook van oordeel, dat er tussen partijen ondanks de zichttermijn van zeven dagen een koop­overeen­komst tot stand is gekomen. In de ten deze in ieder geval van toepas­sing zijnde ALGEMENE VOORWAARDEN THUISWINKEL is in artikel 6 bepaalt, dat de zichttermijn ontbindende werking heeft tenzij anders overeengekomen. Van dit laatste is niet gebleken.    Nu de ondernemer het betreffende bed niet als demontabel kan leveren, hoewel de consument deze eigenschap wel mocht verwachten gelet op de afgebeelde schroe­vendraai­er, is de ondernemer jegens de consument schade­plichtig. Immers de onder­nemer kan definitief niet aan de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst voldoen, terwijl dit de onder­nemer kan worden toege­re­kend.   Het door de ondernemer gedane beroep op haar uitsluiting van aansprake­lijkheid voor de gevolgen van zetfouten in de catalogus stuit af op artikel 7:6 B.W. Deze bepaling biedt bij een consumentenkoop, zoals hier het geval is, de consument de mogelijkheid de nietigheid van een dergelijke exonera­tieclausule in te roepen.   Hoewel de consument dit laatste niet met zoveel woorden heeft gedaan, is de commissie toch van oordeel, dat de consument de nietigheid van de clausule heeft ingeroepen. De commissie leidt dit af uit het volgende door de consument gestelde: "[naam ondernemer] claimt geen aansprakelijk(heid) te hebben voor fouten in de catalogus. Dit zou betekenen dat zij zich ten allen tijde achter deze bepaling kunnen verschuilen, dit lijkt mij niet redelijk." De commissie honoreert het beroep van de consument en laat de clausule dan ook buiten beschouwing.   De schade als gevolg van de wanprestatie van de ondernemer bestaat enkel uit de aanschafkosten van de oranje verf en van de verf om de muren weer in de oorspronkelijke kleur terug te brengen. De aanschafprijs van het lami­naat daarentegen betreft kosten, die na 1 april 1997 zijn gemaakt, en zijn om die reden niet aan te merken als een gevolg van de wanprestatie. De consu­ment wist toen, dat het betreffende bed niet meer geleverd zou worden.   Gelet op het hiervoor overwogene komt de consument een schadevergoe­ding toe van in totaal f 164,40, namelijk tweemaal de verfkosten.   De commissie, beslissende bij wege van bindend advies, is van oordeel, dat de klacht deels geg­rond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ¦ 164,40. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de onderne­mer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ¦ 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 12 januari 1998.