Annuleringskosten niet onredelijk

Pas twee weken voordat de opvang ingaat zegt de consument de overeenkomst op. Over de annuleringskosten zijn geen afspraken gemaakt. De annuleringskosten ter hoogte van een halve maand opvang die de ondernemer in rekening brengt zijn volgens de commissie redelijk.

In februari 2014 komt de consument met de ondernemer de opvang van een dag per week overeen, ingaande per 1 januari 2015, voor een kindje dat later dat jaar geboren wordt. Hij en zijn vrouw horen echter geen goede geluiden over de ondernemer en zoeken een andere oplossing. Die vinden zij in de vorm van een gastouder. De consument annuleert de overeenkomst telefonisch en schriftelijk op 16 december 2014. Over de annuleringskosten zijn nooit afspraken gemaakt en die moeten volgens de consument in redelijkheid worden vastgesteld. Hij is bereid de administratiekosten van € 30,– te vergoeden, maar de ondernemer hanteert volgens hem een opzegtermijn van een maand. Om de komst van de deurwaarder te vermijden voldoet de consument onder protest € 166,–. Dat bedrag wil hij terug ontvangen.

De ondernemer verwijst naar de algemene voorwaarden. Hij heeft geen twee maanden in rekening gebracht maar uit coulance slechts de kosten van een halve maand opvang. Door de annulering lijdt hij schade want hij heeft de plaats voor het kind tien maanden gereserveerd en dus andere kinderen moeten weigeren. Ook heeft hij gezorgd voor voldoende personeel om de nieuwe kinderen, onder wie het kind van de consument, op te vangen. Hij vindt dat hij alleszins redelijk heeft gehandeld.

De commissie verwijst naar de algemene voorwaarden die bepalen dat de consument de overeenkomst kan annuleren en daarvoor annuleringskosten verschuldigd is, zij het nooit meer dan twee maanden. Volgens de voorwaarden moet de ondernemer de consument over de hoogte van de annuleringskosten informeren en dat heeft hij niet gedaan. De toen geldende algemene voorwaarden zijn daarom niet bepalend voor de vraag waaraan beide partijen bij annulering over en weer gehouden zijn.

Het gaat daarom om de vraag of de annuleringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht redelijk zijn. Met recht stelt de ondernemer dat de consument zeer kort voor de ingangsdatum heeft opgezegd en dat hij de kindplek vergeefs tien maanden gereserveerd heeft gehouden. Het argument dat hij andere kinderen in die tijd niet heeft kunnen accepteren is niet onredelijk of onlogisch. Bovendien was de periode tussen het moment van annuleren en de afgesproken ingangsdatum dermate kort dat het bijna onmogelijk was de opengevallen plek te vullen. Bovendien had de ondernemer zijn personeelssamenstelling ook op het kind van de consument afgestemd en leidt hij schade doordat het wegblijft.

Onder die omstandigheden is het bedrag van een halve maand opvang dat hij de consument in rekening heeft gebracht geenszins onredelijk. De klacht van de consument is ongegrond.

Geschillencommissie Kinderopvang