Tablets zijn heel sterk! Toch?

In tegenstelling tot de consument vinden de fabrikant, de ondernemer, een deskundige en de commissie dat een scheur in een tablet niet vanzelf kan ontstaan. De ondernemer hoeft de tablet niet onder garantie te repareren of te vervangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Een consument ziet vier maanden na de aankoop een scheurtje in het tablet dat hij voor € 299,- heeft gekocht. Volgens hem is de scheur waardoor het scherm het niet meer doet zonder zijn toedoen spontaan ontstaan. De consument gaat er daarom van uit dat de oorzaak voor de aankoop is ontstaan. Bovendien is het defect binnen de termijn van het wettelijk vermoeden ontstaan zodat de ondernemer moet aantonen dat de oorzaak van het scheurtje aan de consument te wijten is. Er is geen sprake van val- of stootschade of andere schade. Het kan niet anders dan dat de tablet een gebrek heeft en technisch niet in orde is. De consument wil daarom, ook omdat er steeds meer scheuren komen, ontbinding van de koopovereenkomst.

De ondernemer verwijst naar het oordeel van de fabrikant dat de schade niet spontaan ontstaan kan zijn. Hij blijft bij zijn standpunt dat er sprake is van gebruikersschade. Deze schade is uitdrukkelijk van garantie uitgesloten.

Ook de door de commissie ingeschakelde deskundige heeft geconstateerd  dat de schade door invloed van buitenaf is ontstaan. Technisch is de tablet in orde. Het vervangen van de LCD module kost € 150,-.

De commissie meent eveneens dat een breuk in het scherm niet uit zichzelf kan ontstaan. Van een technisch dan wel ander defect aan het apparaat is niets gebleken. Er is sprake geweest van druk van buitenaf waardoor de schade van buiten naar binnen is ontstaan, iets waartegen de consument ook geen enkel bewijs heeft ingebracht. De consument komt geen beroep toe op het bewijsvermoeden bij consumentenkoop dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart omdat de aard van de afwijking (in dit geval een breuk in het scherm) zich daartegen verzet. In deze zaak is de aard van de afwijking een van buiten komend onheil zodat het wettelijk vermoeden in deze zaak niet opgaat. De ondernemer hoeft de tablet niet onder garantie kosteloos te laten repareren dan wel te vervangen of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De klacht is ongegrond.

Geschillencommissie Elektro