Afwezigheid van supermarkt niet aan reisorganisator toe te rekenen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-1864

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 18 maart 2005 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor 4 personen naar Cafalu op Sicilië met verblijf in een bungalow op basis van logies voor de periode van 3 september 2005 t/m 10 september 2005 voor de som van € 2.386,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het boeken van de reis hebben wij aangegeven dat de supermarkt op 350 meter voor ons essentieel was. Anders zouden we niet boeken. Volgens het reisbureau konden we uitgaan van de reisgids. De reisorganisator moest leveren wat daarin stond.   Tien dagen vóór vertrek werden we geïnformeerd over het niet aanwezig zijn van de supermarkt. Waarom is deze informatie niet eerder aan ons doorgegeven?   Het reisbureau legt de fout bij de reisorganisator. De reisorganisator (de hostess) zegt dat het reisbureau dit in mei al heeft geweten.   Door ons zo laat te informeren, zijn wij 90% van de reissom kwijt. De reis omzetten naar een andere bestemming wil de reisorganisator niet.   Wij hebben het gevoel onvolledige en onjuiste informatie te hebben ontvangen. Anderen beslissen wat voor ons belangrijk is.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 29 augustus 2005, maar verlangt een hogere vergoeding, te weten € 1.823,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Aanbod in de brochure   In de brochure maken wij zowel melding van faciliteiten die onderdeel van de accommodatie vormen als van faciliteiten die in algemene zin zijn bedoeld en niet onder het beheer van Fontana Barone vallen. Indien wij onder ‘Ligging’ van deze accommodatie aangeven dat zich op 350 meter afstand een supermarkt bevindt, geven wij daarmee niet aan, noch suggereren wij dit, dat deze faciliteit deel uitmaakt van het complex Fontana Barone. Dit geldt evenmin voor overige faciliteiten, zoals het strand en de bushalte voor de deur.   Aard van de klacht   Indien klager aangeeft dat deze supermarkt op korte afstand voor hem van essentieel belang was, wat bij ons niet bekend was en evenmin blijkt uit de bevestiging/nota die klager van het boekings­kantoor heeft ontvangen, kunnen wij ons niettemin voorstellen dat onze mededeling bij de reisbe­scheiden, waarin wij opmerken dat de bewuste supermarkt intussen niet meer is geopend, tot teleurstelling heeft geleid. Hoewel wij ons niet aansprakelijk achten voor ontwikkelingen op een vakantiebestemming waarover wij geen zeggenschap en invloed hebben, aangezien deze niets uitstaande hebben met de accommodatie, hebben we alle mogelijke moeite gedaan om klager hierin in samenspraak met het boekingskantoor tegemoet te komen. Wij hebben onder meer voorgesteld om klager gedurende de bewuste week de beschikking over een huurauto te geven of bij gebruikmaking van een taxi voor het doen van boodschappen de kosten daarvan tegen overlegging van de bonnetjes bij ons te declareren. Beide opties werden door klager van de hand gewezen. Verder hebben we het verzoek gehonoreerd om in de villa 12 flessen water klaar te laten zetten. Aangezien flessen water in Italië evenmin gratis zijn, heeft klager hiervoor de gangbare prijs moeten betalen.   Reactie hostess   Ingesloten zenden wij u de reactie op deze klacht van onze hostess. In feite achten wij verder commentaar hierop van onze kant overbodig, aangezien de reactie van onze vertegenwoordigster aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Volledigheidshalve berichten wij u dat door klager op Sicilië geen klachtenrapport werd opgemaakt.   Conclusie   Aangezien de gepubliceerde supermarkt niet tot het complex Fontana Barone behoort en wij klager vóór vertrek een alleszins aanvaardbaar aanbod ter compensatie hebben gedaan teneinde de gang naar de meest nabije supermarkt te overbruggen, welk aanbod werd afgewezen, kan klager hieraan niet langer rechten ontlenen. Coulancehalve hebben wij niettemin een vergoeding van € 75,– aangeboden. Wij achten het dan ook niet van enige realiteitszin getuigen dat klager door u een vergoeding van € 1.823,– vastgesteld wenst te zien. Wij blijven van oordeel dat deze klacht behoort te falen.   De reisorganisator heeft d.d. 29 augustus 2005 een vergoeding aangeboden van € 75,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Kern van het geschil is dat ter plekke de supermarkt niet meer aanwezig was waarvan klager naar eigen zeggen bij boeking had aangegeven dat de aanwezigheid van die supermarkt essentieel was. Uit de boekingsbescheiden is de commissie overigens niet gebleken dat klager dit zo onder de aandacht heeft gebracht bij het boekingskantoor.   Uitgangspunt is dat klager datgene mag verwachten wat staat in de omschrijving van de accommo­datie. Dit gaat echter niet zo ver, dat de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor wijzigingen die buiten zijn invloedssfeer liggen, bijvoorbeeld het sluiten van een naburige supermarkt. In een dergelijk geval rust op de reisorganisator wel een informatieplicht, in die zin dat reizigers zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de wijziging(en). Aan die verplichting heeft de reisorganisator naar het oordeel van de commissie voldaan. De reisorganisator is, zich bewust van de teleurstelling van klager, nog verder gegaan door klager tegemoet te willen komen. De reisorganisator heeft onder meer voorgesteld om klager gedurende zijn verblijf de beschikking over een huurauto te geven, of bij gebruikmaking van een taxi voor het doen van boodschappen de kosten daarvan tegen overlegging van de bonnetjes bij hem te declareren. Beide opties werden door klager echter van de hand gewezen. Coulancehalve heeft de reisorganisator nog een vergoeding van € 75,– aangeboden, maar ook dit aanbod is van de hand gewezen.   Op grond van het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.   Derhalve wordt beslist als volgt.
Beslissing
  De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde wordt afgewezen.
    Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 20 december 2005.