Algemeen bekend dat betreffende bloempotten van gebakken klei niet 100% waterdicht zijn. Schade aan vloer niet voor rekening ondernemer.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75370

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 oktober 2012 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van drie plantenpotten tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van omstreeks € 60,–. De levering vond plaats op de genoemde datum bij de kassa door overhandiging aan de consument.   De consument heeft op 22 oktober 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De bij de ondernemer gekochte bloempotten blijken poreus te zijn. Het gevolg daarvan is, nadat deze potten gevuld zijn met planten en deze regelmatig water zijn gegeven in deze potten, dat ter plaatse van de standplaats van de 3 potten in de woonkamer, de houten vloer is beschimmeld en beschadigd.   Om de schade te verhelpen zou de gehele vloer bewerkt moeten worden. Dit vanwege kleurverschil. De totale rekening zou neerkomen op omstreeks € 1.400,—. De consument had begrip voor het standpunt van de ondernemer dat niet de gehele vloer wordt betaald. Daarom is de ondernemer voorgesteld de helft ad € 700,– als schadevergoeding te betalen. De ondernemer ging niet verder dan het aanbieden van € 400,– aan Intratuinbonnen. Een schikking is niet bereikt.   Ik blijf er bij dat ik er van uit mocht gaan dat deze voor planten bedoelde potten niet poreus zijn.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Ik toon u hier ter zitting een offerte voor herstel van de vloer in de woningkamer. Die offerte sluit op een bedrag van € 1.470,15 inclusief BTW. Wij hebben de drie potten zo op de vloer neergezet zonder daar schotels/borden onder te plaatsten en zonder daarin waterkerende maatregelen te treffen door het aanbrengen van en plastic zak of een waterdichte pot. In een van die potten heeft een palm gestaan en in een andere pot een orchidee. Het betreft planten die niet veel water nodig hebben en ook niet krijgen. De potten hebben drie maanden gestaan; toen pas vielen ons de beschadigingen op. In de winkel hebben wij geen enkele waarschuwing gezien voor het niet waterdicht zijn van potten. Ik wil best geloven dat daarvoor in de winkel is gewaarschuwd. Ik heb die waarschuwing alleen niet gezien. De potten waren in de aanbieding en ons oog viel daar plotseling op. We hebben de potten nu op schotels staan. Het kan kloppen dat de potten van gebakken klei zijn met een glazuurlaag. Onze inboedelverzekeraar dekt de schade niet omdat het een langzaam voltrekkende vochtschade betreft.   De consument verlangt vergoeding van de geleden schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De door de consument bij de ondernemer gekochte drie potten zijn op de houten vloer gezet zonder deze op een schotel te plaatsen of te voorzien van een waterdichte binnenpot of plastic zak. Omdat de potten poreus zijn is er waterschade ontstaan aan de houten vloer. Deze Portugese potten zijn van gebakken klei met een glazuurlaag en zijn nooit 100% waterdicht. De schade wordt niet gedekt door de inboedelverzekeraar van de consument.   De ondernemer blijft er bij dat de consument hiervoor verantwoordelijk is. Deze heeft de potten niet goed gebruikt. Voorts geldt dat de failliete fabrikant hiervoor zelf verantwoordelijk is. De ondernemer zal zich houden aan de uitspraak van de commissie.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door de ondernemer is aangevoerd. In onze winkel wordt veelvuldig met bordjes gewaarschuwd voor het feit dat de potten niet waterdicht zijn. De consument zou die waarschuwing moeten hebben gezien. Ook geglazuurde potten zijn niet waterdicht. Dit zijn Portugese potten van gebakken klei. Ze zijn poreus en de consument had dat ook gewoon moeten weten. Ik vind de gevorderde schade fiks en kan niet zomaar begrijpen dat de ondernemer daarvoor verantwoordelijk is te houden. Dit is de eerste keer dat de ondernemer hiervoor aansprakelijk is gesteld. De schade wordt niet gedekt door een verzekering van de ondernemer. De schade kan ook niet verhaald worden op de fabrikant omdat die failliet is. Ik wacht de beslissing van uw commissie af.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Mijn bevindingen zijn de volgende.   De bloempotten zijn gemaakt van Portugese klei. Na het bakproces is de buitenkant geglazuurd. De binnenkant en de onderzijde zijn behandeld met een laagje kleurstof. Na het bakproces en het aanbrengen van het glazuur en kleurstof blijft de gebakken klei poreus. Dit is een eigenschap van het product. De houten vloer is grijs verkleurd, c.q. er zijn vlekken ter plaatse van de standplaats van de 3 potten. Onder de potten waren geen schotels geplaatst tijdens het ontstaan van voornoemde schade aan de vloer.   Het geconstateerde gebrek is opvallend te noemen.   Herstel is technisch mogelijk en wel als volgt. De grijze vlekken in de houten vloer zijn te verwijderen door een behandeling uit te voeren aan de vloer (dit valt buiten mijn expertise).   De bloempotten voldoen aan de gebruikelijke norm voor gebakken materialen. Het gebruik van waterdichte schotels onder de bloempotten voorkomt schade aan een onderliggende vloer.   Het geven van een indicatie van de kosten van herstel van de vloer valt buiten mijn expertise.   Ruimte voor een eventuele toelichting op het deskundigenrapport:   De consument zegt dat hij er vanuit mag gaan bij de aankoop van voornoemde potten, dat deze niet poreus zijn. De ondernemer geeft aan dat er geen productinformatie aanwezig is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare. Dit ook nu partijen daartegen geen bedenkingen naar voren hebben gebracht. Mede op basis hiervan moet worden geconcludeerd dat – kort gezegd – met de drie geglazuurde bloempotten niets mis is. Deze voldoen aan de daaraan te stellen eisen, en dat is op zich door de consument ook niet in twijfel getrokken.   De kern van het verwijt van de consument aan het adres van de ondernemer is, dat hij voorafgaand aan de koop van deze potten niet is gewezen op het risico dat bloempotten als deze, van gebakken klei en geglazuurd, niet waterdicht zijn. Ter zitting is door de consument verklaard dat het hem – achteraf bekeken – bevreemdt dat op de potten geen sticker/bijsluiter is aangebracht met daarop de waarschuwing dat deze bloempotten niet waterdicht zijn. Door de consument is naar eigen zeggen in de winkel geen advies gevraagd over de waterdichtheid van deze bloempotten.   Tussen partijen staat vast dat op de potten inderdaad niet een dergelijke waarschuwing is aangebracht. Door de ondernemer is aangevoerd dat een dergelijke waarschuwing ook niet op/in de potten pleegt te worden aangebracht. Dit allereerst omdat iedereen er van op de hoogte is dat bloempotten als deze niet 100% waterdicht zijn en dat daarom maatregelen zijn vereist om het doorlekken te voorkomen c.q. het lekwater op te vangen. Maar ook wordt in de winkel van de ondernemer op diverse plaatsen met bordjes duidelijk gewaarschuwd voor het niet waterdicht zijn van de bloempotten.   Door de consument is daarop gereageerd met het standpunt dat zou kunnen kloppen dat dergelijke waarschuwingen in de winkel van de ondernemer zijn aangebracht, maar dat hij toen voor/bij de koop van deze bloempotten die waarschuwing helaas niet heeft gezien. Voorts is door de consument in reactie daarop aangevoerd dat hij er niet van op de hoogte was c.q. kon zijn dat bloempotten als deze niet 100% waterdicht zijn.   Enig onderzoek met behulp van Google leert de commissie dat op tal van “groene” websites wordt gewaarschuwd dat ook bij kleigebakken keramieken bloempotten er rekening mee moet worden gehouden dat deze niet 100% waterdicht zijn en ook dat het aardewerk water absorbeert. Veelvuldig wordtdaarbij het advies gegeven om in de winkel om advies te vragen wanneer je niet zeker weet of de pot waterdicht is. Er zijn per slot van rekening maar weinig materialen die volledig waterdicht zijn, kunststof is er één van.   Verder kan worden geconstateerd dat er tal van evident kenbare mogelijkheden in de markt zijn om tegen geringe kosten de kans op lekkage bij kleigebakken bloempotten te minimaliseren:   er zijn speciale onderzetters verkrijgbaar om onder de potten te plaatsen zodat de vloer of meubels niet beschadigen wanneer je de plant water geeft; andere mogelijkheden zijn een binnenpot, een inwendige onderschaal of een rubberen hydrocultuurzak, die de vorm van de pot aanneemt; het gebruik van een doorzichtige “floorprotector” die de ondergrond beschermd tegen krassen en vochtkringen, is ook een probaat middel gebleken; door het van een coating voorzien van de binnenkant van de bloempot.   De commissie oordeelt mede op basis van het samenstel van voormelde gemakkelijk te verkrijgen informatie, dat als een feit van algemene bekendheid mag worden beschouwd dat bloempotten van gebakken klei, ook als deze zijn geglazuurd, niet 100% waterdicht zijn met alle risico’s van dien. De consument had op zeer eenvoudige wijze in de winkel navraag kunnen doen naar de mate van waterdichtheid van deze bloempotten, maar heeft dat nagelaten. Ook had de consument – zoals dus gebruikelijk is – met weinig moeite en kosten dat vochtdoorlatingsrisico het hoofd kunnen bieden op een van de wijzen zoals die hiervoor zijn weergegeven.   De commissie is op basis daarvan van oordeel dat de ondernemer kon en mocht volstaan met het plaatsen in de winkel van een aantal waarschuwingen dat de gebakken bloempotten niet volledig waterdicht zijn, en dit dan in de combinatie dat door de klant in de winkel altijd advies kan worden gevraagd over de (mate van) waterdichtheid van de bloempotten. Het is hierom dat het gemis aan een waarschuwende sticker/bijsluiter op/in elke kleigebakken bloempot, naar het oordeel van de commissie niet kan leiden tot een risico omslag in de door de consument beoogde zin. Of anders gezegd: van toerekenbaar tekortschieten door de ondernemer door te weinig te waarschuwen voor onvolkomenheden die eigen zijn aan het te verkopen goed is niet gebleken.   De klacht van de consument kan dan ook niet leiden tot het daarmee beoogde resultaat. Het uit coulance – en dus onverplicht – door de ondernemer gedane aanbod geldt niet meer. De commissie kan de ondernemer tot nakoming daarvan niet verplichten.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit op 7 juni 2013.