Algemene voorwaarden autoverhuurder van toepassing. Daarom geen annuleringskosten

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Beëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0987

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 oktober 2009 tot stand gekomen reservering van de volgende reisdiensten: 1. een vliegretour Amsterdam-Los Angeles, met een heenvlucht op 31 oktober 2009 en een terugvlucht op 13 november 2009, en 2. de huur van een auto. De totale som van de gereserveerde diensten bedroeg € 1.141,–.   Het geschil betreft in rekening gebrachte annuleringskosten voor de autohuur dan wel de vraag welke annuleringskosten van toepassing zijn.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Onze reis is niet doorgegaan. Op grond van de toepasselijk te achten contractuele voorwaarden van de beoogde vliegtuigmaatschappij heb ik annuleringskosten ten bedrage van de volle vliegticketprijs moeten voldoen. Op het punt van de door mij vooruitbetaalde huursom voor de huurauto ligt het evenwel anders. Deze huursom bedroeg € 448,50. De wederpartij weigert om die kosten aan mij terug te betalen en beroept zich daarbij op de voorwaarden van een derde, te weten Kuoni Travel, via wie de wederpartij de huurauto had gereserveerd bij een autoverhuurmaatschappij Alamo. Ik heb dus een huurovereenkomst met Alamo gesloten en hun voorwaarden zijn dus toepasselijk te achten. Volgens die laatste voorwaarden zijn er bij het niet op komen dagen om de huurauto in ontvangst te nemen of géén kosten verschuldigd of slechts US$ 50,–. Omdat de voorwaarden van Kuoni Travel zo sterk afwijkend zijn van die van Alamo, had de wederpartij mij daaromtrent moeten informeren. Op grond van het voorgaande wens ik restitutie van een bedrag van € 448,50 al dan niet met aftrek van een bedrag van US$ 50,– dan wel de tegenwaarde daarvan in euro’s.   Ter zitting heeft klager voor zover van belang nog verklaard.   Ik volhard bij mijn eerder standpunt. Bij de boeking werd mij aanbevolen om bij Alamo te huren. De wederpartij kwam zelf met die suggestie. Over Kuoni Travel is niet gesproken. Ik weet niet of de wederpartij de huursom aan Kuoni Travel heeft betaald. Ik ging ervan uit dat bij Alamo in de Verenigde Staten werd gehuurd, hetgeen mij logisch leek omdat ik naar dat land zou reizen. Ik had de reis, waar hier sprake van is, al een keer eerder geboekt en weer, maar nu rechtstreeks bij Alamo geboekt. Helaas ging ook deze reis niet door vanwege de aswolk vanuit IJsland. Ik heb toen rechtstreeks met Alamo contact gezocht en ik kreeg van hen een ‘cancellation’-formulier. Na verzending van dit formulier behoefde ik niets te betalen. Uit hun voorwaarden op de website blijkt van verschillende uitkomsten. Er wordt gesproken van annuleringskosten van US$ 50,–, van US$ 5,– en ook van helemaal geen annuleringskosten.   Standpunt van de reisorganisator   De reisorganisator heeft voor zover van belang onder meer verklaard.   Wij hebben de vlucht en de autohuur op één factuur gezet waar de ANVR-Voorwaarden op van toepassing zijn. Na annulering door klager hebben wij de geldende annuleringsvoorwaarden aangehouden. De annuleringskosten zijn door ons ook afgedragen. Voor een restitutie is geen reden.   Beoordeling van het geschil   De commissie is na kennisneming van de inhoud van de gedingstukken en na het horen van klager ter zitting het navolgende oordeel toegedaan. Voldoende aannemelijk is geworden dat in de tussen partijen geldende rechtsverhouding de ANVR reisvoorwaarden van toepassing waren. Zulks blijkt onder meer uit de boekingsbevestiging van 2 oktober 2009. Uit artikel 9 van deze voorwaarden komt onder andere naar voren dat onder meer voor autohuur, die in casu een onderdeel uitmaakt van de overeenkomst tussen partijen, andere annuleringsbepalingen kunnen gelden dan ingevolge de ANVR-reisvoorwaarden. Waar in de eerder genoemde boekingsbevestiging onder meer wordt vermeld dat de geboekte onderdelen van deze reis bij verschillende reisaanbieders waren ondergebracht en dat die ieder hun eigen voorwaarden hadden is niets anders te concluderen dat in de verhouding tussen partijen voor wat betreft de autohuur de voorwaarden van Alamo golden. De commissie gaat er hierbij van uit, dat het gaat om de voorwaarden van Alamo in de Verenigde Staten alsmede dat deze onderneming aldaar een zelfstandige juridische entiteit heeft. Zulks omdat er aannemelijk is geworden, dat er in Groot-Brittannië een moedermaatschappij met dezelfde naam opereert. De volgende vraag is nu te beantwoorden of en zo ja welke annuleringskosten door klager verschuldigd waren op basis van de annuleringsvoorwaarden van Alamo (V.S.). De commissie is van oordeel dat klager voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er naar Alamo toe geen annuleringskosten verschuldigd waren. In ieder geval heeft de reisorganisator zulks niet of onvoldoende weersproken. Dat de reisorganisator eventueel wel annuleringskosten aan Kuoni Travel heeft betaald, regardeert klager niet omdat deze er op grond van de door de reisorganisator verstrekte informatie in redelijkheid ervan uit kon gaan dat rechtstreeks bij Alamo (V.S.) werd gehuurd en dat de voorwaarden van deze laatste onderdeel zouden gaan uitmaken van der partijen overeenkomst. Uit al hetgeen hiervoor is overwogen dient de gevolgtrekking te worden gemaakt dat klager ter zake het onderdeel autohuur geen annuleringskosten verschuldigd was en de klacht derhalve gegrond wordt bevonden. De reisorganisator dient derhalve de door klager betaalde autohuur te restitueren.   Derhalve zal als volgt worden beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een bedrag van € 448,50.   Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Op grond van het reglement van de commissie dient de reisorganisator tevens aan klager te vergoeden een bedrag van € 50,– ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig datzelfde reglement is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Hetgeen meer of anders is verzocht wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 14 juli 2010.