Bij gecombineerd taxivervoer naar Schiphol moet ondernemer al het mogelijke doen om reizigers op tijd op Schiphol te krijgen, conform art. 6 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX06-0026

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil betreft de te late vertrektijd van huis naar Schiphol, waardoor de consument zijn vlucht gemist heeft.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Dit komt erop neer dat de ondernemer er niet voor gezorgd heeft een zodanig vertrektijdstip te kiezen dat zij tijdig op Schiphol waren om hun vlucht te halen. De consument houdt de ondernemer aansprakelijk voor de geleden schade.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Dit komt erop neer dat men de vlucht niet heeft gehaald als gevolg van abnormale filevorming terwijl de gestelde marge van 25 minuten wel erg riskant was. De ondernemer betwist aansprakelijk te zijn voor de gestelde schade.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Voorop gesteld dient te worden dat krachtens de nagezonden volmacht de onderhavige beslissing geacht kan worden tevens gelding te hebben voor ### c.s. Dit impliceert dat bij na te melden schadebetaling de ondernemer geacht mag worden bevrijdend te hebben betaald.
 
Van de volgende vaststaande feiten kan worden uitgegaan. De consument c.s. wilde op 6 juli 2006 de vlucht van 11.10 uur naar New Delhi halen. In verband daarmede hebben zij zich bij de ondernemer gemeld met de mededeling dat zij te 09.45 bij de balie op Schiphol wilden staan. Zij waren dan al ingecheckt en hoefden alleen hun bagage maar te laten inchecken. In het gesprek met betrekking tot de planning van deze rit is duidelijk aangegeven dat te 09.45 uur op Schiphol wilde zijn aan de hand waarvan de planner het voorstel heeft gedaan hen op te halen te 07.30 uur c.q. 07.45 uur. In dat gesprek is aan de orde geweest of deze tijdsplanning niet wat aan de krappe kant was. Onder andere is gewezen op begin van werkzaamheden aan de weg met alle files van dien. De consument is uiteindelijk opgehaald tussen 07.45 en 07.55 uur. Vervolgens bleek dat nog andere passagiers opgehaald moesten worden in de Heilige Landstichting voor een vlucht die te 13.00 uur naar Los Angeles zou vertrekken. Inderdaad was er sprake van aanzienlijke filevorming. Uiteindelijk was men te circa 10.30 uur aan de balie, toen deze echter al gesloten was. Men heeft dus de betreffende vlucht niet kunnen nemen en heeft extra kosten moeten maken om de volgende dag te kunnen vliegen. Men heeft in een hotel in Schiphol-Oost verbleven en is de volgende dag naar New Delhi vertrokken.
 
In een geval als het onderhavige, gespecialiseerd gecombineerd taxivervoer naar Schiphol, ligt het op de weg van de ondernemer alles te doen wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om ervoor te zorgen dat de passagiers op het desbetreffende gewenste tijdstip aanwezig zijn. In het onderhavige geval was op zichzelf een tijdstip van 09.45 uur niet irreëel. Vermoedelijk was ook het voorgestelde vertrektijdstip (07.30 uur) niet irreëel, doch dit werd bepaald anders toen bleek dat ook nog mensen in de buurt van Nijmegen moesten worden opgehaald. Deze omstandigheid had de ondernemer ertoe moeten brengen om aan de consument c.s. aan te raden om tenminste een half uur eerder te vertrekken. Dit heeft de ondernemer evenwel nagelaten. Rechtstreeks gevolg hiervan is geweest dat men de vlucht niet heeft gehaald. Weliswaar is er sprake geweest van filevorming en misschien zelfs wel van abnormale filevorming, doch dit waren omstandigheden die tevoren aan de ondernemer bekend waren of hadden kunnen zijn en waarmee derhalve bij de ritplanning rekening gehouden had behoren te worden. Als gevolg van deze tekortkoming van de ondernemer, is hij gehouden binnen de grenzen van het redelijke de schade te vergoeden.
 
Hieraan doet niet af dat in de algemene voorwaarden is vermeld "de ondernemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegtuigaansluiting mist", immers de daarop volgende zinsnede "U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit voorkomen" maakt dat in het onderhavige geval wel degelijk aansprakelijkheid moet worden aangenomen. Anders dan de ondernemer, is de commissie van oordeel dat men geenszins alles heeft gedaan om het missen van het vliegtuig te voorkomen. Voor wat betreft de schade acht de commissie het voldoende aannemelijk dat per persoon € 283,– extra moesten worden betaald, hetgeen uitkomt op een bedrag van € 1.132,–. Verder acht de commissie het redelijk dat de kosten van hotelovernachting worden vergoed, te weten € 100,– per paar, derhalve in totaal € 200,–. Dat maakt dat de totale schadeloosstelling vast te stellen is op € 1.332,–. Zoals hiervoor overwogen, geldt deze betaling aldus dat ook de betaling aan de familie Kuijpers bevrijdend moet worden geacht.
 
Dat betekent dat als volgt kan worden beslist.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument en via hem aan ### de somma van in totaal € 1.332,–.
Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Het meer of anders verzochte wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, op 19 december 2006.