Bijzondere betekenis geboekte hotel voor klager . Hotel omgeboekt naar ander hotel.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-0873

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 maart 2002via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Turkije, bestaande uit een rondreis van 2 tot en met 16 april 2001 met aansluitend verblijf (tot en met 23 april 2001) in Incekum in [naam hotel] op basis van halfpension, voor de som van € 1.677,70 in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De hele reis is niet uitgevoerd conform de in de prospectus van het reisbureau vermelde reis. Zo is de reis niet uitgevoerd door de reisorganisator maar door [naam andere reisorganisator], hetgeen wij beslist niet wilden. Evenmin zijn wij in het door ons geboekte hotel terechtgekomen.   Het was vóór de boekingsdatum van de reis bekend dat [naam hotel] niet open was in verband met een verbouwing. Desondanks heeft er met ons geen overleg plaatsgevonden, maar zijn wij in Turkije voor een voldongen feit gesteld. Wij hadden het er juist op gestaan om in [naam hotel] in Incekum te verblijven, omdat wij de afgelopen 10 jaar reeds driemaal eerder onze vakantie in dit hotel hebben doorgebracht, onder meer toen we 25 jaar getrouwd waren. Nu waren we 35 jaar getrouwd en vonden we het een leuk idee om vrienden te bezoeken die we destijds in Incekum hebben gemaakt.   Wij hebben ook [naam hotel] bezocht. Het was een bouwplaats. Het was zelfs niet open.   Zoals gezegd zijn wij zonder enig voorafgaand overleg dan wel enige informatie naar een ander hotel gebracht in de middle of nowhere, samen met nog een familie. Dat was hotel [naam ander hotel]; op zich een schitterend hotel, maar zonder gasten was er niets aan.   Klager verzoek de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De meeste rondreizen kunnen slechts doorgang vinden met een minimaal aantal deelnemers. Vaak wordt dan ter plaatse een aantal geplande reizen van diverse reisorganisaties samengevoegd om de rondreis alsnog door te laten gaan. Dit voorkomt dat reisorganisaties kort voor vertrek een rondreis bij gebrek aan voldoende deelnemers zouden moeten annuleren, met teleurstelling van de deelnemers als gevolg. Zo kan het voorkomen dat reizigers van diverse reisorganisaties elkaar tegenkomen bij een en dezelfde rondreis.   Uit het schrijven van klager maak ik op dat de door hem ondernomen rondreis zelf geen noemens­waardige problemen heeft opgeleverd.   Het verblijf van klager in hotel [naam hotel] is ter plaatse gewijzigd naar een verblijf in [naam ander hotel]. De reden van deze omboeking blijkt het nog niet gereed zijn van de renovatiewerkzaamheden van het door klager gereserveerde hotel. Helaas zijn wij van de vertraging in deze werkzaamheden niet op de hoogte gebracht.   In het voorseizoen kan het voorkomen dat een aantal van de accommodaties niet geheel of minimaal bezet is. Dit gegeven wordt ook meegenomen bij de bepaling van de reissom.   Gezien het voorgaande hebben wij klager een vergoeding aangeboden van € 54,70, waarvan € 18,20 voor het feit dat klager dat bedrag teveel betaald heeft en € 26,50 voor de door klager vermelde vervoerskosten.   De reisorganisator heeft bij schrijven van 11 juni 2002 een vergoeding aangeboden van € 54,70.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De uitleg die de reisorganisator heeft gegeven aan het feit dat klager de rondreis heeft gemaakt in een bus van [naam andere reisorganisator] valt naar het oordeel van de commissie te verdedigen. Niet zorgvuldig acht de commissie echter dat de reisorganisator heeft nagelaten om klager van tevoren te informeren, bijvoorbeeld in de reisgids of via het boekingskantoor, dat op deze wijze invulling aan de rondreis zou kunnen worden gegeven. Dan was klager – die beslist niet wilde reizen met [naam andere reisorganisator] – in de gelegenheid geweest om een andere keuze te maken.   Dat klager ter plekke is omgeboekt naar [naam ander hotel] vindt volgens de reisorganisator zijn oorzaak in het feit dat hij niet is geïnformeerd omtrent de vertraging in de renovatiewerkzaamheden aan [naam hotel]. Hieruit volgt impliciet dat de reisorganisator zonder meer op de hoogte was van de werkzaamheden aan [naam hotel]. Dat hij door de plaatselijke agent niet op de hoogte is gebracht van de vertraging in die werkzaamheden komt de commissie niet aannemelijk voor, met name niet gelet op het feit dat tijdens het bezoek van klager aan dat hotel nog volop werd gewerkt en het hotel ten gevolge daarvan gesloten was. Dit klemt des te meer, daar er voor klager bijzondere redenen waren om juist voor hotel [naam hotel] te boeken. Indien klager reeds bij boeking was meegedeeld dat [naam hotel] werd gerenoveerd en dat de kans bijzonder groot was dat hij naar een ander hotel zou worden omgeboekt, had klager zelf de afweging kunnen maken of hij zich hiermee zou kunnen verenigen. Dat klager is omgeboekt naar een gelijkwaardig of beter alternatief doet – in het bijzonder gelet op de uitgesproken voorkeur van klager voor hotel [naam hotel] – aan het voorgaande niet af.   Alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator hem een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   Tevens dient de reisorganisator het door klager betaalde klachtengeld aan hem te vergoeden.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   Verklaart de klacht gegrond.   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 280,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 56,72 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 205,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 14 augustus 2002.