Bouwactiviteiten aan naastgelegen gebouwen dienen ook gemeld te worden.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-0289

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 25 september 2001 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar La Gomera op de Canarische Eilanden (Spanje) met verblijf in appartementencomplex Laurisilva op basis van halfpension voor de periode van 28 september t/m
12 oktober 2001 voor de som van € 2.162,–.
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Wij waren zeer ontevreden over de kwaliteit van het eten. Daarom hebben we na twee dagen in overleg met de hostess besloten om het halfpension te beëindigen. Ter plaatse is ons toegezegd dat wij het hiervoor betaalde bedrag bij terugkomst in Nederland terugbetaald zouden krijgen.
 
Op korte afstand van onze kamer werd gedurende de gehele periode dat wij daar waren gebouwd aan een nieuw appartementencomplex. Dit gebeurde van 08.00 uur in de ochtend tot 21.00 uur in de avond. Zelfs twee keer werd er gewerkt tot 02.00 uur in de nacht. Er werd volop geboord (in beton), gezaagd, cement gestort door vrachtwagens en ander zwaar materieel. Kortom, dag en nacht was er een immense herrie. Volgens de manager werd er met reserveringen deels rekening gehouden. De helft van het complex was slechts bezet en dan alleen aan de zijde waar de bouwactiviteiten niet plaatsvonden. Dit gold echter helaas niet voor ons.   
 
Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod van 7 december 2001, maar verlangt een hogere vergoeding, te weten € 2.162,–, zijnde de volledige reissom.

Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Niet ter discussie staat dat klager recht heeft op terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor de periode dat hij geen halfpension heeft genoten. Voor dat bedrag hebben wij een creditnota gestuurd aan het reisbureau.  
 
Wij trachten te allen tijde onze klanten zo volledig mogelijk te informeren met betrekking tot bouwwerkzaamheden. In het onderhavige geval vonden de bouwwerkzaamheden echter niet aan of in de door ons gecontracteerde accommodatie Laurisilva plaats. Onze partner op la Gomera heeft ons dan ook niet geïnformeerd, waardoor wij op onze beurt klager niet op de hoogte hebben kunnen stellen.
 
Wij beroepen ons in deze dan ook op artikel 13, tweede lid, van de ANVR-Reisvoorwaarden, waarin wordt gesproken over omstandigheden die noch de reiziger, noch de reisorganisator zijn toe te rekenen. Wel hebben wij gemeend klager uit coulance een vergoeding aan te bieden van € 158,82 voor de hinder die klager heeft ondervonden en voor de daardoor ontstane telefoonkosten.     
 
De reisorganisator heeft op 7 december 2001 een vergoeding aangeboden van € 158,82. 

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Ter zitting heeft klager verklaard dat het bedrag dat de reisorganisator nog verschuldigd was in verband met de beëindiging van het halfpension inmiddels is gerestitueerd, zodat dit klachtonderdeel verder buiten behandeling kan worden gelaten.    

Uitgangspunt is dat de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk dient te informeren over belangrijke bouwactiviteiten bij de accommodatie. Ter zitting heeft de vertegenwoordigster van de reisorganisator desgevraagd verklaard dat de hostess ervan uitgegaan is dat zij slechts de bouwactiviteiten aan of in de gecontracteerde accommodatie diende te melden en dat derhalve de bouwactiviteiten aan naastgelegen gebouwen niet onder de meldingsplicht vielen. Zoals reeds ter zitting aangegeven, kan de commissie zich niet vinden in deze enge interpretatie van het melden van bouwactiviteiten. Daar komt in casu nog bij dat in ieder geval één van de hostesses vlak in de buurt van La Gomera woont en derhalve bijzonder goed op de hoogte was dan wel kon zijn van het feit dan vlak naast appartementencomplex Laurisilva volop werd gebouwd en dat dit overlast met zich meebracht voor degenen die in die periode in Laurisilva verbleven. De bouwactiviteiten zijn overigens ook niet weersproken.   

Naar aanleiding van hetgeen ter zitting is besproken, heeft de vertegenwoordigster van de reisorganisator ter zitting het eerder gedane aanbod verhoogd tot  € 450 plus het door eiser betaalde klachtengeld. Klager vond dit aanbod echter onvoldoende en heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een oordeel van de commissie. 

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie acht het aanbod dat de reisorganisator ter zitting heeft gedaan echter redelijk. De commissie acht het meer of anders gevorderde dan ook niet toewijsbaar. De reisorganisator is gehouden te handelen overeen­komstig zijn aanbod. De commissie acht de klacht derhalve gegrond.
 
Ingevolge het reglement van de commissie dient de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.
 
Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,38 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
 
Derhalve wordt beslist als volgt.
 
Beslissing
 
De commissie verklaart de klacht gegrond.
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 450,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 2 juli 2002.