Calorische waarde – 1

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-1161

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de jaarafrekening 2006 met betrekking tot de levering van gas.

De consument heeft omstreeks 8 februari de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De opgegeven meterstanden wijken af met die op de factuur vermeld. Er wordt 30 m³ meer gas berekend dan de meter heeft aangegeven.
Om er achter te komen hoe een en ander in elkaar stak hebben wij de leden van de Tweede Kamer aangeschreven. Als reactie hierop hebben wij een uitvoerig antwoord ontvangen van het Ministerie van Economische zaken. Van de ondernemer hebben wij namelijk een toezegging – zonodig – van een correctienota maar wij hebben niets ontvangen. Pas toen wij het geschil aanhangig hadden gemaakt, kwam er een reactie van de kant van de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft nog eens aangegeven hoe vervelend het is geen antwoord te ontvangen op zijn klacht. Hij wil zijn nota kunnen berekenen en daartoe informatie ontvangen van de kant van de ondernemer. Hij vindt dat hij daar recht op heeft.

De consument verlangt terugbetaling van het teveel berekende gasverbruik.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De verschillen in verbruik zijn dermate klein dat de ondernemer geen correctienota zal maken. De eerdere toezegging was foutief en daarvoor bieden wij onze excuses aan.
Het verschil van 30 m³ gas heeft te maken met de calorische waarde. Dat begrip wordt uitgebreid in de brief van het Ministerie van Economische Zaken toegelicht en bij die toelichting sluiten wij aan.

Voorts wijst de ondernemer naar uitspraken van de commissie, waarin deze de omrekening van de gasprijs naar de calorische waarde akkoord heeft bevonden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Voorop zij gesteld dat de ondernemer op een serieuze klacht van een klant dient te reageren en dat heeft de ondernemer in dit geval niet gedaan. Immers een correctienota toezeggen en daarna niets meer laten horen is niet als zodanig aan te merken en verdient zeker niet de schoonheidsprijs.

De gasprijsberekening naar calorische waarde is door de commissie in een lange reeks van uitspraken akkoord bevonden. Er heeft zich met betrekking tot dit onderwerp vaste jurisprudentie gevestigd. Dit ontslaat de ondernemer nog niet van de verplichting om aan de consument uit te leggen welke gasprijs door de ondernemer is gehanteerd. Immers de gasprijs per m³ is afhankelijk van de calorische waarde van het afgenomen gas. Dit brengt mee dat eerst achteraf de gasprijs berekend kan worden. In dit geval heeft de ondernemer dan ook niet teveel gas in rekening gebracht, maar heeft de ondernemer gefaald goede en volledige informatie te verstrekken.

Het is nu aan de ondernemer om aan de consument in concreto uit te leggen hoe een en ander in de jaarafrekening 2006 is gebeurd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer dient binnen een maand na de verzenddatum van het bindend advies uitleg te geven aan de consument hoe de ondernemer bij de jaarafrekening 30 m³ gas meer in rekening heeft gebracht dan de meterstand heeft aangeven.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 27 juli 2007.