De ondergrond waarop taxussen zijn geplant tevoren niet deugdelijk bemonsterd; ondernemer is als deskundige hiervoor aansprakelijk.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO09-0008

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 maart 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het beplanten van een tuin tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.150,–. De werkzaamheden zijn opgeleverd op 16 april 2007.   De consument heeft op 20 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de geleverde planten behoorden circa 30 taxussen. Deze hebben het nooit goed gedaan. Ze werden snel bruin. Wij hebben de ondernemer hiervan op de hoogte gesteld en deze heeft in juni 2008 een gedeelte vervangen, naar onze mening te weinig. De bestaande planten gingen verder achteruit en de nieuwe begonnen ook weer bruin te worden. Opnieuw hebben wij de ondernemer gewaarschuwd, maar de ondernemer wil er niets meer aan doen. Daarom hebben wij ons gewend tot de commissie. Uit het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de ondernemer zijn werk niet goed heeft gedaan. Het verwijt van de ondernemer dat wij de planten niet goed zouden hebben verzorgd treft dan ook geen doel.   De consument verlangt vervanging van de taxussen door taxussen die groen blijven.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft ter zitting aangeboden de helft van de taxussen te vergoeden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige heeft een aantal dode en halfdode taxussen in de tuin van de consument aangetroffen. Bij het afgraven van de grond bleek dat de taxussen slechts oppervlakkig geworteld hadden doordat alleen de eerste 25 à 30 centimeter doorwortelbaar is. De grond onder die laag bestaat uit een harde zandlaag. De consument heeft de planten goed water gegeven. Dit water is op de harde ondergrond blijven staan, waardoor de wortels zijn gaan rotten. De ondernemer heeft de grond kennelijk geschikt bevonden om daarop taxussen te beplanten, maar dat is een verkeerde veronderstelling geweest. Herstel is mogelijk. De commissie verwijst naar het rapport voor een beschrijving van de wijze waarop het herstel moet worden uitgevoerd. De totale kosten worden begroot op € 548,91.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het deskundigenrapport blijkt dat de ondernemer is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen doordat hij de ondergrond waarop de taxussen zijn geplant tevoren niet of niet deugdelijk heeft bemonsterd. De ondernemer is hiervoor als deskundig bedrijf aansprakelijk. Hij is om die reden gehouden het herstel uit te voeren op de wijze die de deskundige in zijn rapport heeft vermeld.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de herstelwerkzaamheden overeenkomstig het deskundigenrapport uit en levert de daarvoor benodigde planten en materialen. De consument is daarvoor geen financiële bijdrage verschuldigd. Een en ander dient te geschieden zodra de weersomstandigheden dat toelaten.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen redelijke termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 15 december 2009.