Excursie: reisorganisator is wederpartij (1).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-1515

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 maart 2002 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Fortaleza/Cumbuco in Brazilië met verblijf in een hotel op basis van logies en ontbijt, voor de periode van 19 april tot en met 4 mei 2002 voor de som van € 1568,80.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben de volgende klachten over de service van de reisorganisator.
In de brochure wordt verkeerde informatie gegeven over het al dan niet bestaan van een regenseizoen in Brazilië.
De reisorganisator gaf verkeerde informatie over de excursie en waarschuwde niet voor de risico’s van de buggy-tour. Bovendien werd de buggy-tour niet begeleid door de gids, spraken de buggy-drivers geen Engels en hadden zij evenmin een EHBO-diploma.
Tijdens de buggy-tour ben ik ten gevolge van een ongeval gewond geraakt. De hostess toonde vervolgens geen medeleven of interesse en nam niet het initiatief om bijstand te verlenen. Ze kwam alleen in actie als we er expliciet om vroegen. Ook kwam zij beloftes niet na, bijvoorbeeld de belofte om bijstand te verlenen bij het vertrek. Deze hulp hadden wij hard nodig want er ontstonden problemen met de tickets waardoor we uiteindelijk het geplande vliegtuig misten. Daarnaast was ons beloofd dat wij de gehele voor de excursie betaalde som zouden terugkrijgen. Uiteindelijk hebben wij slechts de helft van het bedrag, USD 75,-, ontvangen.

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Wij hebben, zowel uit de brochure als ter plaatse begrepen, dat de excursie en de buggytour onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisator werden uitgevoerd.
De buggy-tour vond halverwege de vakantie plaats, wij hebben dus van de tweede helft van de vakantie niet kunnen genieten omdat ik als gevolg van mijn verwondingen steeds op bed heb gelegen.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Brazilië, althans het gebied waar klager verbleef kent officieel geen regenseizoen. In de regel is het zelfs zo dat zelfs in de regentijd voor 90 % zon te vinden is op deze bestemming. Slechts enkele hevige (korte) buien bepalen de uitzondering in vergelijking met de overige periodes.

De door klager gemaakte excursie kan slechts ter plaatse worden geboekt. Deze excursie wordt aangeboden door reisorganisatie Fiësta Tours. Wij informeren slechts dat het mogelijk is om deze en andere excursies te boeken. Getuige de boekingsbevestiging is klager geen overeenkomst met ons aangegaan voor de betreffende excursie. Zodoende kan de door klager gemaakte excursie ook niet worden gezien als een verlengstuk van de met ons overeengekomen pakketreis.

Klager heeft ter plaatse de Jericoacoara excursie geboekt, inclusief transport, accommodatie en gids. In Jericoacoara boekte klager nog eens een optionele  beach-buggy tour. Het ongeluk gebeurde tijdens deze tour. De beach-buggy tour was niet inbegrepen in de Jericoacoara excursie zoals aangeboden door Fiësta Tours, waaruit geconcludeerd kan worden dat (het ongeluk tijdens) de beach-buggy tour zelfs niet onder de verantwoordelijkheid valt van Fiësta Tours.

Uit coulance hebben wij klager een vergoeding aangeboden ten bedrage van € 140,-.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Betreffende de klacht inzake de informatie over het al dan niet bestaan van een regenseizoen in Fortaleza merkt de commissie op dat het de commissie uit eigen onderzoek op de internetsite www.weeronline.nl is gebleken dat de hoeveelheid neerslag in Fortaleza in de maanden maart en april het hoogst is, gemiddeld circa 300 mm. De omliggende maanden februari en mei hebben gemiddeld 200 mm neerslag, januari en juli gemiddeld 100 mm neerslag en de overige maanden minder dan 100 mm neerslag. De commissie stelt derhalve vast dat er in de maanden februari tot en met mei aanzienlijk meer neerslag valt dan in de overige maanden van het jaar. De informatie van de reisorganisator dat Fortaleza geen specifiek regenseizoen kent is derhalve niet correct.

Betreffende de excursie en de buggy-tour is de commissie op grond van alle overgelegde informatie en op grond van de verklaring van klager van oordeel dat klager in redelijkheid mocht aannemen dat de excursie en de buggy-tour onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisator werden uitgevoerd. De commissie acht daarbij met name van belang dat de excursie, inclusief de buggy-tour, reeds werd genoemd in de brochure van de reisorganisator en tevens de wijze waarop ter plaatse de excursie en de buggytour, zonder enige voorbehoud, werden aangeboden en aanbevolen door de hostess van de reisorganisator. Dat de excursie en de buggy-tour werden uitgevoerd door een door de reisorganisator ingeschakelde hulppersoon is daarbij niet van belang. Het gaat erom dat klager heeft mogen aannemen dat de excursie en de buggy-tour werden aangeboden door de reisorganisator. De commissie is derhalve van oordeel dat de ondeugdelijke wijze waarop de excursie en de buggy-tour werden uitgevoerd aan de reisorganisator kan worden toegerekend.

De commissie is van oordeel dat de reisorganisator, dan wel zijn vertegenwoordiging ter plaatse, onvoldoende hulp en bijstand heeft geboden aan klager en haar reisgezelschap. De commissie acht het (niet) handelen van de reisorganisator in strijd met artikel 13 van de ANVR Reisvoorwaarden.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. Tevens is de commissie van mening dat de reisorganisator de ter plaatse toegezegde volledige vergoeding van het voor de excursie betaalde bedrag dient te voldoen. De commissie stelt de totale vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 900,-. Betaling, voor zover nog niet geschied, dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 56,72 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,-.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 13 december 2002.