Geen sprake van belediging of schoffering

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Onheuse bejegening    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: PON09-0006

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 september 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het geven van de opleiding HTO-TI Industriële automatisering 4e jaar/huiswerkcorrectie via [de ondernemer-internet] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.460,–.   De consument heeft op 11 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben ontevreden over de afstudeerbegeleiding door de afstudeerbegeleider. Deze schrijft in zijn terugkoppeling op de eerste versie van het plan van aanpak van vooronderzoek voor mijn afstudeeropdracht dat hij er op een gegeven moment mee gestopt is met aanwijzingen te geven. Daarvoor geeft hij als reden op dat het niet naar zijn zin is, omdat hij de indruk heeft dat er niet volgens een bepaalde methodiek gewerkt is, waarbij hij expliciet verwijst naar het handboek van Grit. Ik heb dat wel gedaan en zo erg als de afstudeerbegeleider het “laat uitschijnen” is het niet. Ik sta echt wel open voor bijsturing, maar de toon waarop dit gebeurt is onaanvaardbaar. Ik heb nooit een begeleider gehad die zo negatief tekeer ging. Eerdere begeleiders gaven met voorbeelden aan hoe ze het wilden. Ik ben mij ervan bewust dat een eerste versie voor verbetering vatbaar is. Mijn conclusie is dat de afstudeerbegeleider zichzelf buitenspel zet.   Ook is er een bijkomend probleem aangaande een aantal gemaakte taalfouten. Ik ben van mening dat er ten onrechte taalfouten zijn gesignaleerd.   Daarnaast heb ik nog twee klachten over de lesmodules mechatronica en ISyF. Voor mechatronica heb ik een cursus gevolgd en huiswerk gemaakt. Ik wilde mij voor het examen inschrijven. Daarin – zo kreeg ik te horen – was niet voorzien, maar wel in een project. Ik zou onderhand wel eens willen horen wat er ter afsluiting van de module mechatronica dient te gebeuren. Van de ondernemer heb nog steeds geen bevestiging ontvangen dat de module ISyF is afgewerkt, hoewel ik daarin op 27 oktober 2008 [examen] heb gedaan en daarvan reeds een certificaat heb ontvangen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft zijn standpunt nog eens toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd. Hij heeft daarbij desgevraagd bevestigd, dat hij door een bepaalde uitlating van de afstudeerbegeleider, dat hij op een gegeven moment gestopt is met het geven van aanwijzingen, beledigd is. Hij vindt die zin schofferend en ongepast.   De consument verlangt primair een getuigschrift en subsidiair een nieuwe afstudeerbegeleider om verder te kunnen werken aan de afstudeeropdracht of terugbetaling van de volledige opleidingsvergoeding van € 2.460,– en beëindiging van de relatie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit de commentaren is ons niet gebleken dat de afstudeerbegeleider de consument onheus heeft bejegend. De toon is niet beledigend, maar wel zakelijk. De afstudeerbegeleider is specialist op het terrein dat de consument bestudeert en daarom vinden wij niet dat hij vervangen moet worden. Echte onredelijke punten zijn ons niet opgevallen. Het programma om een getuigschrift te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden voldoen zoals vastgesteld door NVAO. De consument wil echter zonder voldoende prestatie te leveren een getuigschrift van ontvangen. Wij willen daarop niet ingaan. Wij bieden de consument de gelegenheid om zijn studie bij ons voort te zetten met de begeleiders die hem reeds zijn toegewezen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Hij heeft zijn standpunt toegelicht en uitdrukkelijk gehandhaafd en daarbij nog eens de bereidheid van de afstudeerbegeleider uitgesproken de consument te willen blijven begeleiden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Van belediging of schoffering van de consument door de afstudeerbegeleider, basis van de klacht, is de commissie niet gebleken. Er zijn geen onheuse woorden gebruikt en de zinsnede, die de consument als beledigend heeft aangemerkt, kan niet zo worden gekwalificeerd. De afstudeerbegeleider brengt met die zin en de daarop volgende zinnen tot uitdrukking, dat hij het plan van aanpak niet verder heeft doorgelezen, nadat hij voor zichzelf tot de conclusie was gekomen, dat het plan niet volgens de ‘Grit-methode’ was opgezet. Daarover kun je van mening verschillen, maar dat is, ook al zou het betoog van de afstudeerbegeleider in het geheel niet kloppen, niet beledigend en evenmin schofferend.    De overige onderdelen van de klacht voorzover ze nog tussen partijen bestaan, zijn zo gering van aard, dat die de vorderingen als door de consument gedaan niet kunnen dragen. De kwestie van de taalfouten is niet verder onderbouwd, de opdracht betreffende mechatronica is afgewerkt en de bevestiging van de ontvangst van het certificaat voor de module ISyF ligt grotendeels buiten de macht van de ondernemer.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 17 augustus 2009.