Gefactureerde kosten niet aannemelijk gemaakt door ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD09-0111

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft al of niet terechte hoge verbruiksrekeningen.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 133,07 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens de consument wordt er misbruik van haar vaste telefoonaansluiting gemaakt. Een onbekende vrouw uit haar directe omgeving belt sekslijnen via de verbinding van de consument. Die bewuste mevrouw moet ook de facturen van de ondernemer betalen, zo stelt de consument.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is van mening dat de consument zelf verantwoordelijk is voor het bellen naar 0900 nummers. Uit onderzoek binnen de organisatie van de ondernemer zijn geen bijzonderheden, afwijkingen of een mogelijk misbruik met betrekking tot het gebruik van de telefoniedienst naar voren gekomen. De ondernemer acht de klacht van de consument dan ook ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht de klacht van de consument gegrond. Bij dit oordeel heeft de commissie in aanmerking genomen, dat de ondernemer op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt (ook niet ter zitting), dat de door hem gefactureerde kosten door de consument – of althans via de aansluiting van de consument – zijn gemaakt. De ondernemer heeft ter zitting nog wel aangeboden daartoe nadere stukken te willen overleggen. De commissie is evenwel van oordeel, dat de consument heeft mogen verwachten, dat de ondernemer – mede gelet op de voorfase van de procedure – ter zitting beslagen ten ijs zou komen met alle relevante stukken, zodat de zaak voortvarend zou kunnen worden afgehandeld. Daarbij neemt de commissie bovendien in aanmerking, dat de ondernemer ter zitting niet voldoende heeft kunnen weerleggen respectievelijk dienaangaande geen aannemelijke verklaring heeft kunnen geven omtrent het feit, dat aan de consument (zoals deze ter zitting herhaalde) telefonisch werd meegedeeld, dat er een lek in het beveiligingssysteem van de ondernemer zou zitten.   Het voorgaande brengt mee, dat de consument de door haar betwiste gefactureerde kosten niet behoeft te betalen.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 133,07 dient aan de consument te worden terugbetaald. Het door de consument betaalde klachtengeld ad € 50,– komt voor rekening van de ondernemer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de klacht van de consument gegrond.   De ondernemer dient de door de consument betwiste factuurbedragen aan de consument te restitueren en wel binnen twee weken na verzending van dit bindend advies.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 133,07 dient aan de consument te worden terugbetaald.   Het door de consument betaalde klachtengeld ad € 50,– komt voor rekening van de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 15 juni 2009.