Geluidsoverlast ondervonden vanwege (Veenhoop)festival. Commissie kent vergoeding toe ten bedrage van 50% van het kampgeld over vier dagen.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlast    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC06-0143

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het niet verstrekken van informatie door de ondernemer over een naburig muziekfestival.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument informeerde in juni 2006 telefonisch of er op de camping van de ondernemer nog een standplaats vrij was voor zijn tent voor de periode 29 juli tot 5 augustus 2006 en reserveerde in een tweede telefoongesprek de standplaats voor zich en zijn gezin met twee jonge kinderen. In beide gesprekken werd er door de ondernemer niets vermeld over de openluchtconcerten die gedurende het verblijf van de consument zouden plaatsvinden in de directe omgeving van de camping.
Het bleek dat gedurende de eerste vier dagen van het verblijf sprake was van ernstige geluidsoverlast. Eerst vond het festival plaats waar de eerste avond een rockgroep optrad tot diep in de nacht. Het volume was inderdaad “hard”. Ook de volgende avonden was er zeer harde hardrockmuziek. Daarna was er ernstige geluidsoverlast tengevolge van live-muziek in het dorp ter gelegenheid van een zeilevenement. Bovendien zou er op vrijdagavond een disco georganiseerd worden op de camping. Tengevolge hiervan zou de consument met zijn gezin vijf van de zeven avonden last ervaren van luide muziek. Omdat de zoon van de consument ook nog eens ziek werd, heeft de consument de vijfde dag van zijn verblijf de camping verlaten.
De consument is van mening dat de ondernemer hem voor de boeking had moeten informeren over het muziekfestival en de festiviteiten in het kader van het zeilevenement tijdens zijn voorgenomen verblijf. De consument koos deze camping vanwege de zeillessen die zijn zoontje daar kon krijgen en vanwege het feit dat de camping in een natuurgebied is gelegen. De consument verwachtte rust en ruimte en was er totaal niet op voorbereid dat zich in een natuurgebied zo’n grote lawaaioverlast zou kunnen voordoen. Ook op de website van de ondernemer wordt hierover niets vermeld.
Dat de ondernemer ook van oordeel is dat sprake is van onaanvaardbare geluidsoverlast tengevolge van het festival in het natuurgebied blijkt uit het bezwaarschrift dat de ondernemer heeft ingediend bij de gemeente tegen de vrijstelling ex artikel 19 lid 1 van de wet op de Ruimtelijke Ordening voor het jaarlijks organiseren van het festival. In het bezwaarschrift wordt vermeld dat de ondernemer de recreanten die rust en ruimte zoeken bij het bezoek van het natuurpark gedurende de festivalperiode moet teleurstellen en zelfs hiervoor moet waarschuwen.
De consument verlangt restitutie van het volledige kampgeld plus de toeristenbelasting en de annuleringsverzekering, in totaal (naar beneden afgerond) een bedrag van € 250,–.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer verstrekt veel informatie aan zijn gasten via folders en de website, het is echter niet mogelijk en gebruikelijk om informatie over alle omgevingsfactoren te vermelden. De ondernemer meent niet verplicht te zijn informatie te verstrekken over activiteiten buiten het bedrijf. Al meer dan 60 jaar is er tijdens de bouwvakweken zeilen bij het natuurgebied en in de gemeente. De geluidsoverlast is minimaal. Het natuurgebied ligt op drie kilometer afstand. De disco op de camping veroorzaakt geen overlast.
De ondernemer vermoedt dat de consument gedurende zijn verblijf meer last heeft gehad van het slechte weer en daarom en wegens de ziekte van zijn zoon eerder is vertrokken van de camping. De ondernemer beroept zich op artikel 13 van de Recron-voorwaarden waarin staat dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor de gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht. De ondernemer meent op grond van het bovenstaande niet gehouden te zijn tot restitutie van het kampgeld.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat een ondernemer ook gehouden is informatie over de situatie buiten zijn bedrijf te verstrekken, indien het gaat om omstandigheden die van invloed zijn op het verblijf op de camping.
De commissie meent dat wel van algemene bekendheid mag worden verondersteld dat er tijdens de zomervakantie een zeilevenement plaatsvindt en dat verwacht kan worden dat dit met festiviteiten gepaard gaat, maar dat niet algemeen bekend is dat er in die periode het festival wordt georganiseerd. Dit festival bestaat uit een aantal openluchtconcerten van pop of rockmuziek die zo zeer versterkt wordt gespeeld dat er sprake is van geluidsoverlast op de drie kilometer verder gelegen camping van de ondernemer. De commissie acht aannemelijk dat dit het geval is, gezien de in het bezwaarschrift door de ondernemer gebruikte argumenten. Aangezien de camping in een natuurgebied ligt, hoefde de consument dit niet te verwachten.
De commissie meent dan ook dat de ondernemer op internet, in brochures of mondeling informatie had moeten verstrekken over het festival en andere openluchtconcerten. Van overmacht is geen sprake omdat bekend was dat het festival zou plaatsvinden en dat dit gepaard gaat met geluidsoverlast. Indien de ondernemer zich beroept op overmacht wegens de weersomstandigheden, faalt dit beroep eveneens omdat de consument niet heeft geklaagd over het weer.
De commissie meent dan ook dat de ondernemer is tekort geschoten in zijn informatieplicht en verplicht is de schade van de consument te vergoeden.
De consument heeft gedurende vier dagen geluidsoverlast ondervonden. De commissie kent de consument op grond van redelijkheid en billijkheid een vergoeding toe van 50% van het kampgeld over vier dagen, dat wil zeggen (afgerond) € 72,–. Voor vergoeding van het kampgeld over de volledige periode is geen aanleiding omdat niet gebleken is dat er gedurende de gehele week openluchtconcerten zouden plaatsvinden en een disco op de camping niet ongebruikelijk is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 72,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 25 januari 2007